Podmínky pro veřejné zakázky budou přísnější

Zadávání tendrů dostává nová pravidla, prezident Václav Klaus v polovině února podepsal nedávno parlamentem přijatou novelu příslušného zákona, zpřísňující podmínky veřejných zakázek.   

Celý článek

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2491
 

Povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti.   

Celý článek

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 2415
 

Letošním rokem se do zákona zavádí trestní odpovědnost firem

Od letošního roku budou podle nové legislativní úpravy trestně odpovědné nejen fyzické osoby, ale i firmy. Soudy je budou moci pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je případně i zrušit. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který na počátku prosince loňského roku opět schválila sněmovna, když přehlasovala veto prezidenta Václava Klause.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2380
 

Novelizace Zákoníku práce: konec „švarcsystému“ v Čechách?

S prvním dnem roku 2012 vstoupila v platnost i nová úprava zákoníku práce, která přináší do dosavadního systému pracovněprávních vztahů některé významné změny. Ty mají vést podle vlády k větší pružnosti pracovního trhu a mají motivovat firmy k vytváření pracovních míst.   

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2822
 

Exekuce po novém, aneb jak stát předává ochranu práv osob do rukou soukromé sféry

Začátkem listopadu (přesněji 9. listopadu 2011) česká vláda v tichosti a za příslovečného nezájmu českých médií, které se zásadně nevyjadřují k podstatným otázkám života společnosti, aby pak měli dostatek prostoru pro vytváření mediálního klamu, schválila návrh novely občasného soudního řádu, exekučního řádu a dalších 11 zákonů a předložila ho projednání Poslanecké sněmovně.  

Celý článek

 
Publikováno: 14. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2804
 

Kontaktním místem veřejné správy budou moci být i banky autorizované Ministerstvem vnitra

Dne 29.srpna 2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 263/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Datum účinnosti : 29. listopadu 2011.   

Celý článek

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 2503
 

Evropský parlament k integritě a transparentnosti trhu s energií

Zářijové plénum Evropského parlamentu zásadně přispělo k další liberalizaci trhu elektřinou a plynem. Poslanci totiž podpořili návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií (KOM 2010/0726) v pozměněném znění. Pokud se Evropská komise s pozměněným návrhem ztotožní, má tento otevřenou cestu k realizaci.  

Celý článek

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 2437
 

Zvýšené poplatky zdraží úhradu dluhů

Od září se soudní spory dále prodraží, což může způsobit problémy hlavně při řešení drobných dluhů. I relativně drobní dlužníci, kteří podle rozhodnutí soudu dluží např. třeba jen částky v řádu tisícikorun zaplatí navíc nad původní sumu výrazně více než dosud. Důvodem jsou zvýšené soudní poplatky.   

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2609
 

Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravě mají ušetřit více než 500 milionů EUR ročně

Se záměrem plně využít nové technologické možnosti, jako je družicové určování polohy, navrhla Evropská komise revizi právních předpisů týkajících se tachografů. Konkrétně předložila k dalšímu legislativnímu projednávání dne 19. července 2011 návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2960
 

Evropská unie rozšířila zákaz používání těžkých kovů v elektrických a elektronických zařízeních

Dne 21. července 2011 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, která byla vyhlášená v Úředním věstníku EU 1. července. Byť k nabytí účinností jejich ustanovení, čili termínu, od kterého se jí přizpůsobí právní řády členských států EU, ještě nějaký čas uplyne, již dnes je vhodné se na to připravit.  

Celý článek

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3065