asseco Aimtec murr

Brno v rytmu valčíku

  Partnerskou zemí letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu je Rakousko. Pozvání TechMagazínu k rozhovoru o letošní účasti rakouské hospodářské komory na  MSV Brno 2010 a hospodářské spolupráci obou zemí přijal Obchodní rada Rakouského velvyslanectví Dkfm. Dr. Nikolaus Seiwald.

 


Co očekává rakouská strana od partnerství s MSV a co mohou rakouské firmy nabídnout českým firmám a čím mohou být čeští partneři  úspěšní u rakouských firem?

Od partnerství očekáváme nejen zvýšenou mediální prezenci v České republice, ale především konkrétní navázání kontaktů a uzavření obchodů mezi rakouskými a českými firmami. Cílem partnerství je rozvoj hospodářských vztahů rakouských a českých firem. Rakouské firmy a jejich výrobky bodují kvalitou a spolehlivostí, čímž přispívají k trvalému růstu hospodářství. Obzvlášť důležité je upoutat zákazníka, což platí stejnou mírou jak pro rakouské tak i pro české firmy. Úspěšný je ten, kdo při prodeji výrobků a služeb ovládá řeč svého protějšku. Nejde jen o řeč v pravém slova smyslu, ale i o vzájemené pochopení. Důležitá pro úspěch je i vytrvalost: úspěchy se dostaví krok za krokem, obchodování je kontinuální proces a musí se vnímat střednědobě.

Ekonomika a průmysl se postupně vzpamatovávají z globální krize, nastává opětné oživení, které můze být novou příležitostí. Jaké šance (a v jakých oblastech/oborech) vidíte v současné době pro rozvoj spolupráce firem obou zemí?

Právě z důvodů krize vidím vzrůstající šance pro rakouské firmy, protože krize s sebou přináší restrukturalizaci a obnovu firem na české podnikatelské scéně. Uvolněním napětí na pracovním trhu je k dispozici více externích spolupracovníků, čímž se výroba v Česku zase stala atraktivnější. Šance pro rakouské firmy existují především v oblastech dopravní infrastruktury, obnovitelných energií, technologií  pro životní prostředí a v inteligentních řešeních v oblasti energie, ve zdravotním sektoru, v automobilvém průmyslu a v oblasti  informačních a komunikačních technologií. Ale na základě stoupající kupní síly obyvatelstva i v oblasti spotřebního zboží a vysoce hodnotných potravin.

Vzhledem k tomu, že jsme na strojírenském veletrhu, jakou roli hraje v obchodních vztazích mezi ČR a Rakouskem právě strojírenský průmysl?

Rakousko je letos oficiální partnerskou zemí Mezinárodního strojírenského veletrhu a přebírá jako třetí země v pořadí, po Německu a Slovensku, záštitu nad nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve středoevropské oblasti. 

Tradičně patří Rakousko se svými 50 vystavovateli k nejdůležitějším vystavujícím zemím. MSV poskytuje rakouským podnikům ideální platformu pro prezentaci jejich inovativních výrobků a služeb českému odbornému publiku a je pro Rakousko nejdůležitějším fórem pro budování a pěstování bilaterálních obchodních vztahů v oblasti strojírenství. Zároveň klade důraz na technologie pro životní prostředí.

Struktura ve vzájemném obchodu se zbožím je vyrovnaná: podíl strojů a dopravních prostředků, průmyslového zboží a hotových výrobků tvoří více než 70 % celkové výměny zboží mezi oběma zeměmi. Rakousko je tímto pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších odběratelských zemí.

Rakouský export v oblasti strojírenských výrobků a vozidel tvořil v roce 2009 cca 1 mld. Eur, což odpovídá asi třetině celorakouského exportu (celkem 3,4 mld. Eur) do České Republiky. Celkový rakouský vývoz klesl v tomto odvětví ve srovnání s „předkrizovým rokem" 2008 o čtvrtinu. Nejnovější čísla prvního pololetí roku 2010 jsou pro Rakousko optimistická; ve strojírenském oboru počítáme za celý rok 2010 s růstem exportu asi o 10 %.

Rakouské strojírenství v minulých letech - s výjimkou „krizového roku" 2009 - konstantně rostlo a dokonce se mu podařilo, oproti výrobcům z jiných zemí získat další podíly na trhu, a to v první řadě díky vysoké poptávce na exportních trzích. Solidní průmyslová výroba v posledních letech podstatně přispěla k hospodářskému rozmachu Rakouska. Jeho výkon v minulosti ukazuje, že se může Rakousko naprosto měřit s nejrozvinutějšími průmyslovými zeměmi světa. Český trh je v exportu pro Rakousko celosvětově sedmým nejdůležitějším a zároveň největším vývozním trhem ve střední a východní Evropě.

Jednou z významných částí rakouské expozice je setkání rakouských a českých firem - Austria Showcase.  Jak byste charakterizoval jeho poslání a cíle?

Český trh technologií pro životní prostředí po letech rychlého růstu dospěl ke zralosti. Zajímavě a slibně se vyvíjejí vodohospodářské projekty v menších městech a obcích, jakož i zpracování a likvidace odpadu. Mezi obnovitelnými zdroji energie hrají klíčovou roli bioplyn a biomasa; dá se očekávat, že v České republice adekvátně přispěje k úspoře primárních zdrojů. Setkání rakouských a českých firem (Austria Showcase) je zaměřeno na firmy z oblastí managementu odpadu, ochrany proti hluku, čištění vzduchu, vody a likvidace odpadních vod, průmyslového čištění, jakož i na bioplyn a biomasu a poskytne jim kompaktní formou přehled o českém trhu technologií pro životní prostředí. Rakouské firmy mohou na tomto setkání cílevědomě hledat obchodní příležitosti v České Republice. Cílem je získat odborné informace o českém trhu technologií pro životní prostředí a vést rozhovory s potenciálními českými obchodními partnery. Proto tímto srdečně zveme české firmy z oboru technologií pro životní prostředí k účasti na tomto setkání!

Připravují se do budoucna i další podobné akce, zaměřené na rozvoj česko-rakouské spolupráce?

Naše angažmá na MSV 2010 není samozřejmě žádná ojedinelá akce. Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví organizuje pravidelně skupinové expozice na různých veletrzích, společné návštěvy veletrhů a výstav, workshopy, hospodářské koktejly, semináře, atd., které podporují bilaterální vztahy mezi Rakouskem a Českou Republikou. Všechny níže uvedené obchodní platformy mají jeden společný cíl, a to je příprava konkrétních obchodů! Rozhodující je osobní kontakt s potenciálními obchodními partnery!

  • několikrát v roce pořádané rozhovory o možnostech rozšíření obchodních vztahů s Českou republikou
  • setkání náměstků ministrů průmyslu a obchodu obou zemí
  • spolupráce při organizaci návštěv státníků, zástupců správních orgánů a jiných úřadů
  •  „Wirtschaftsstammtisch" v Praze a v Brně - měsíční setkání hospodářských subjektů
  • Hospodářské koktejly pořádané pravidelně v Praze, Brně, Českých Budějovicích
  •  čtvrtletní Newsletter pro rakouské firmy podnikající v České republice s aktuálními hospodářskými, právními a daňovými informacemi
  • online platforma obchodních nabídek na našich webových stránkách www.advantagaustria.org/cz
  • vydávání tématických publikací
  • Semináře pro pobočky rakouských firem v České Republice na téma daně, legislativa, dotace a jiné

Rakousko je (nejen) v Evropě obecně známé svou silnou orientací na životní prostředí, čisté technologie a čisté energie a také v České republice vnímáno jako „ekologický soused". Jaké hlavní novinky a pokroky představují rakouské subjekty v této oblasti a s čím přichází rakouská strana na expozici do Brna?

Rakouské technologie pro životní prostředí se vyvíjejí tak dynamicky jako nikdy před tím! Během posledních 15 let zaznamenává obor technologie pro životní prostředí v Rakousku velmi dynamický vývoj. Tak např. počet firem z této oblasti vzrostl od roku 1993 z 248 na téměř 400 a dosáhl ročního obratu ve výši více než čtyři miliardy Eur. Zaměstnanost v odvětví technologií pro životní prostředí se zdvojnásobila z 11 000 na 22 000. Průměrný růst ročního obratu se trvale pohybuje nad růstem obratu průmyslových a řemeslných výrobků. Rakousko je tahounem v oblasti technologií pro životní prostředí.

V oblasti technologii má pro životní prostředí neustále stoupající tendenci a zaujíma vedoucí pozici v evropském měřítku. Mnohé podniky objevily tržní a exportní šance této branže. V polovině devadesátých let dosáhly rakouské technologie pro životní prostředí přibližně 50 % svého obratu na zahraničních trzích; dnes činí tento podíl dvě třetiny. Evropské země - obzvláště Česká Republika - jsou stále nejdůležitějším exportním trhem rakouských technologií pro životní prostředí.

Změna postoje k tématům týkajících se životního prostředí a vzrůstající internacionalizace a globalizace průmyslu zabývajícího se těmito technologiemi zvýšily konkurenci v této ekonomické oblasti. Segment rakouského průmyslu zabývající se technologiemi pro životní prostředí se vyznačuje strukturálními změnami, které se prezentují stále větším významen čistých technologií. Zváštní důraz je rovněž kladen na čisté energie. Pobídky směřují k reorganizaci energetického systému na základě směrnic „low energy - low carbon - low distance", tzn. efektivní energetika, snížení využití fosilních zdrojů energie a omezení nadbytečné přepravy energie, jakož i zvýšení podílu regionů na zásobování energií. V Rakousku existuje rozsáhlé know-how týkající se energeticky  efektivních technologií, např. pro energeticky úsporné budovy, jejichž rozšíření by v tomto sektoru mohlo drasticky redukovat spotřebu energie. Využití čistých energií redukuje emise skleníkových plynů a zvýhodňuje regionální struktury pro poskytování energie. Transformace a strukturální změny v celém energetickém systému nabízejí pro příslušné technologie široké pole působnosti. Z tohoto vývoje mohou na základě své technologické kompetence těžit rakouští dodavatelé technologií pro životní prostředí.

ADVANTAGE AUSTRIA je mezinárodní agentura patřící do celosvětové sítě Rakouské hospodářské komory (WKÖ) a aktivně podporuje hospodářskou spolupráci České republiky a Rakouska. Advantage Austria, jako součást obchodního oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze, je tváří a hlasem rakouské ekonomiky v České republice. Jedním z hlavních oborů naší činnosti je ekonomické propojení rakouských a českých podniků, čímž jsou naše služby přímo prospěšné i českým firmám.

Nabízíme tzv. „WORLDWIDE BUSINESS SUPPORT"

Ø  Poskytujeme aktuální informace o trzích, branžích a obchodních podmínkách mezinárodním firmám. Poskytujeme poradenství a zprostředkováváme kontakty s důležitými lidmi, čímž vytváříme výhody a minimalizujeme rizika v mezinárodním obchodu.

Ø  Spojujeme rakouské podniky s mezinárodními zákazníky a partnery. Naše dobré kontakty  s politickou reprezentací a správními orgány v cílových zemích usnadňují rakouským firmám cestu k úspěchu.

Ø  Radíme podnikům při vývozu zboží a služeb, při uzavírání obchodů, při zahraničních investicích, při financování, při kooperaci, při převodu podnikatelských nápadů a konceptů odbytu.

Ø  Upevňujeme celosvětově pozici Rakouska jako kompetentního partnera, inovativního poskytovatele služeb a zboží a atraktivního místa podnikání.

Naše síť s více než 100 pobočkami v 70 zemích nám umožňuje podporovat rakouské podniky a jejich export do celého světa. Aktuální informace, jakož i novinky a detaily k akcím naleznete na naší webové stránce www.advantageaustria.org/cz/.

 
Publikováno: 8. 9. 2010 | Počet zobrazení: 87394 článek mě zaujal 2925
Zaujal Vás tento článek?
Ano