asseco Aimtec murr

Evropská komise vyhlásila boj podnikům neplatícím daně

Evropská komise dne 18. března 2015 předložila soubor daňových legislativních opatření ke zvýšení transparentnosti, který je součástí jejího ambiciózního plánu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků a škodlivé soutěži v oblasti dani v EU.

 

Klíčovým prvkem „balíčku“ právních předpisů je návrh na zavedení automatické výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí. Legislativně je to upraveno v návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/16 / EU, pokud jde o povinné automatické výměny informací v oblasti daní. Návrh novely směrnice pak doplňuje zejména sdělení o transparentnosti daní s cílem bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, které je sice (jako tzv. soft law) právně nevymahatelné, ale definuje cíle Komise v dalším legislativním procesu.
Předložený návrh vychází z toho, že kvůli podnikům, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, přicházejí rozpočty členských států EU každoročně o miliardy eur. Současně je také narušováno spravedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. Společnosti spoléhají na to, že daňová pravidla jsou složitá a že členské státy nespolupracují, a své zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší. Podpora transparentnosti a spolupráce v boji proti agresivnímu daňovému plánování a nekalým daňovým praktikám jsou proto zcela zásadní.
Základním cílem předloženého „balíčku“ je zajistit, aby členské státy měly k dispozici informace, které by jim umožnily chránit jejich daňovou základnu a účinně se zaměřit na ty společnosti, které se snaží vyhýbat poctivému placení svého dílu daní. „Pro nadnárodní společnosti platí povinnost placení daní stejně jako pro všechny ostatní,“ prohlásil při předložení právní úpravy místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog. Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu ještě silněji zdůraznil, že trpělivost se společnostmi, které se vyhýbají poctivému placení daní, i s režimy, které to umožňují „přetekla“. Komise proto podle něj hodlá „obnovit vazbu mezi místem, kde společnosti skutečně vytvářejí své zisky, a místem, kde jsou daněny“.
Díky návrhu týkajícímu se automatické výměny informací by tak mohly daňové úřady lépe identifikovat mezery v daňových zákonech či duplicitu zdanění v jednotlivých členských státech. Konkrétní opatření, jak těmto mezerám či překrývání daní bránit, hodlá Komise předložit v příštích měsících. Východiskem k tomu má být otevření možnosti, aby se členské státy více otevřely a začaly spolupracovat. To je i cílem předloženého „balíčku daňové transparentnosti“.
Transparentní daňová rozhodnutí
Základním prvkem „daňového balíčku“ je legislativní návrh, který má zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem. Tento návrh byl předložený ve formě směrnice, kterou se mění směrnice 2011/16 / EU, pokud jde o povinné automatické výměny informací v oblasti daní, by měl odstartovat novou éru transparentnosti.
V současné době členské státy jen velmi málo sdílejí informace týkající se daňových rozhodnutí. Je na uvážení členského státu, aby rozhodl, zda by mohlo být jeho daňové rozhodnutí důležité i pro jiný stát EU. To vede k tomu, že členské státy často neznají daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem vydaná jinde v EU, která mohou mít dopad na jejich vlastní daňovou základnu. Nedostatečné transparentnosti u daňových rozhodnutí některé společnosti využívají a své daňové odvody uměle snižují.
Evropská komise chce tuto situaci napravit a navrhuje tento prostor pro volné uvážení a samostatný výklad zrušit. Členské státy si nyní budou muset informace o svých daňových rozhodnutích vyměňovat automaticky. Komise navrhuje stanovit přísné lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každé tři měsíce zasílat všem ostatním členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Členské státy pak budou moci požádat o podrobnější informace ke konkrétnímu rozhodnutí.
Automatická výměna informací o daňových rozhodnutích umožní členským státům odhalovat určité nekalé daňové praktiky společností a podle potřeby na ně reagovat. Měla by se tím navíc posílit zdravější soutěž v oblasti daní, neboť není příliš pravděpodobné, že by daňové orgány poskytovaly společnostem selektivní daňové zacházení, budou-li to moci orgány jiných zemí kontrolovat.
Další iniciativy v oblasti transparentních daní
Součástí „daňového balíčku“ je dále sdělení o transparentnosti daní s cílem bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, které obsahuje řadu dalších iniciativ zaměřených na zlepšení daňové transparentnosti v EU. Patří k nim:
    Posuzování případných nových požadavků na transparentnost pro nadnárodní společnosti
Komise v rámci tohoto požadavku prozkoumá, zda je možné zavést nové požadavky na transparentnost, např. zveřejňování určitých informací týkajících se daní nadnárodních společností. Cíle, přínosy i rizika všech takových iniciativ hodlá přitom důkladně zvážit. Komise proto posoudí dopad případných dalších požadavků na transparentnost, které by umožňovaly informovat o daném rozhodnutí v pozdější fázi.
    Přezkum kodexu chování pro zdaňování podniků
Kodex chování pro zdaňování podniků je dle Komise jedním z hlavních nástrojů EU pro zajištění spravedlivé soutěže v oblasti daní z příjmů právnických osob. Stanoví kritéria, která určují, zda je daňový režim škodlivý či nikoli, a vyžaduje, aby členské státy zrušily škodlivá daňová opatření, která se s kodexem neslučují. Zástupci členských států se pravidelně scházejí a dodržování kodexu posuzují. V posledních letech však kodex při řešení škodlivých daňových režimů ztratil na své účinnosti, protože jeho kritéria již nezohledňují sofistikovanější systémy, které společnosti při vyhýbání se daňovým povinnostem používají. Komise proto hodlá s členskými státy spolupracovat při přezkumu tohoto kodexu a zároveň i mandátu Skupiny pro kodex chování, aby byly při zajišťování spravedlivé a transparentní hospodářské soutěže v EU v oblasti daní účinnější.
    Vyčíslení rozsahu daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem
Komise a Eurostat, jako statistická služba Evropské unie, by v rámci tohoto opatření měly spolupracovat s členskými státy při hledání způsobu, jak spolehlivě odhadnout míru daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Množí se totiž důkazy o tom, že úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem jsou všudypřítomné a způsobují významné ztráty příjmů. Přesně však rozsah ani dopad těchto problémů dosud vyčíslen nebyl. Spolehlivé statistické údaje o rozsahu a dopadu těchto problémů by tak pomohly přesněji zaměřit politická opatření.
    Zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor
Komise v tomto pořadí posledním navrženým opatřením předkládá návrh zrušit směrnici o zdanění příjmů z úspor, neboť její znění bylo mezitím překonáno ambicióznějšími právními předpisy EU, které vyžadují co největší rozsah automatické výměny informací o finančních účtech, včetně příjmů z úspor. Zrušením směrnice o zdanění příjmů z úspor má pak vzniknout srozumitelnější rámec pro automatickou výměnu finančních informací a zabrání se právní nejistotě či zvýšení administrativy pro daňové orgány a podniky.
Další kroky
Oba legislativní návrhy, které „daňový balíček“ obsahuje, budou v dalších krocích předloženy ke konzultaci Evropskému parlamentu a k přijetí Radě. Členské státy by se měly dohodnout na návrhu týkajícím se daňových rozhodnutí do konce roku 2015, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2016. Vzhledem k tomu, že k vypracování tohoto návrhu vyzvala Komisi Evropská rada, lze počítat s tím, že bude přijat jednoznačný politický závazek, aby bylo dohody dosaženo včas.
V dalších krocích bude dalším mezníkem předložení akčního plánu pro zdanění právnických osob, který bude předložen do začátku léta. Tento druhý akční plán se zaměří na opatření, která by zajistila spravedlivější a účinnější zdanění podniků v rámci jednotného trhu, včetně obnovení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a názorů týkajících se zapojení nových opatření OECD a skupiny G20 do boje proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku na úrovni EU.  /pm/
 

 
Publikováno: 12. 5. 2015 | Počet zobrazení: 2748 článek mě zaujal 615
Zaujal Vás tento článek?
Ano