hnv murr

Evropský parlament opět podpořil přeshraniční výměnu informací o dopravních deliktech

Evropský parlament 11. února 2015 ve svém usnesení podpořil záměr návrhu směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, kterou mu předložila Evropská komise v polovině loňského roku. „Do hry“ se tak vrací nikterak nové téma.

 

Cesta k uplatnění směrnice nebyla jednoduchá – a už vůbec ne přímočará. S jistou mírou nadsázky lze v podstatě říct, že evropský zákonodárce vstupuje podruhé do téže řeky.

Na začátku se psal rok 2008
Komise totiž již v roce 2008 přijala stejnojmenný návrh směrnice, jehož hlavním cílem bylo ukončit anonymitu zahraničních řidičů a zajistit, aby jejich dopravní delikty nezůstaly nepotrestány. Tehdy předložená směrnice měla za tímto účelem poskytnout členským státům vzájemný přístup k jejich údajům o registraci vozidel prostřednictvím sítě pro výměnu elektronických údajů. Na základě toho by pak mohly členské státy identifikovat řidiče, kteří v zahraničí spáchali dopravní delikty. Jakmile pak bude známo jméno a adresa majitele vozidla, může být domnělému pachateli zaslán dopis, a to na základě vzoru stanoveného touto směrnicí. Členský stát, v němž byl delikt spáchán, si ponechá právo rozhodnout o dalším postupu ve věci dopravního deliktu.
Uvedený záměr Komise bez větších problémů přijal i Evropský parlament a návrh byl již ke konci roku 2011 schválen v Evropském parlamentu a směrnice byla vzápětí vyhlášena v Úředním věstníku pod č. 2011/82/EU. Celkem 25 členských států pak uvedenou směrnici provedly do svých právních řádů, a to v termínu do 7. listopadu 2013. Dánsko, Spojené království a Irsko se rozhodly, že uvedenou směrnici nepřijmou a nebudou uplatňovat – což i učinily.

Český právní řád v termínu, ale…
Pokud jde o český právní řád, tak těsně před uplynutím transpoziční lhůty – dne 23. října 2014 – byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 230/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který uvedenou směrnici transponoval do českého právního řádu, a to s účinností uplynutí transpoziční lhůty, tj. dnem 7. listopadu 2014.
Komise však následně sice plně podpořila obsah přijaté směrnice, avšak rozhodla se napadnout jeho právní základ (čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) u Soudního dvora EU, který rozsudkem ze dne 6. května 2014 ve věci C-43/12, směrnici 2011/82/EU zrušil, avšak zachoval její účinky do doby (která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vynesení rozsudku), kdy vstoupí v platnost nová směrnice. Bezprostředně poté (v červenci 2014) pak Komise za účelem dosažení souladu s uvedeným rozsudkem předložila návrh nové směrnice.
Soudní dvůr označil nový právní základ směrnice (článku 91 Smlouvy o fungování EU) za vhodný, neboť – jak uvedl – přezkum obsahu ustanovení směrnice 2011/82/EU dokládá, že systém výměny informací mezi příslušnými orgány členských států, který tato směrnice zavádí, představuje nástroj, prostřednictvím něhož je sledován cíl zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a umožňuje Evropské unii tohoto cíle dosáhnout. V důsledku toho dospěl Soudní dvůr k závěru, že směrnice 2011/82/EU měla být vzhledem k tomu, že svými cíli a svým obsahem představuje opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy ve smyslu čl. 91 odst. 1 písm. c) SFEU, přijata na základě uvedeného ustanovení.
Aktuálně se tak nacházíme v bodu „nula“, tj. na novém začátku projednávání – byť ne zcela úplně...

Rok 2014 – nový začátek
Od poloviny roku 2014 se nachází v legislativním procesu na úrovni EU návrh nové – stejnojmenné směrnice, kterou zrušil Soudní dvůr EU. V porovnání se zrušenou směrnicí nový návrh neobsahuje žádné nové prvky. Navrhované změny přizpůsobují předchozí znění jeho novému právnímu základu (článku 91 Smlouvy o fungování EU; zrušená směrnice byla přijata na základě čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování EU), a nejsou proto podstatné. Proto také neproběhla ani široká konzultace a posouzení dopadů do praxe.
Za zmínku nicméně stojí, že jelikož byl změněn právní základ, byly vypuštěny i body odůvodnění týkající se zvláštních ustanovení pro Spojené království, Irsko a Dánsko, jakož i prohlášení Komise o právním základu, které již není relevantní.
V praxi to znamená, že dle bodů 22. a 23. odůvodnění zrušené směrnice, Spojené království, Irsko a Dánsko měly v souladu s protokoly č. 21 a 22 připojenými ke Smlouvám možnost nepodílet se na přijímání směrnice, nebýt uvedenou směrnicí vázány a neuplatňovat ji. Tento návrh byl však založen na čl. 91 odst. 1 písm. c) SFEU, na který se tyto protokoly nevztahují, protože se vztahují pouze na hlavu V SFEU, a tyto body odůvodnění tedy byly vypuštěny.
Nicméně – ještě před přijetím již zrušené směrnice byl konzultován mj. Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský inspektor ochrany údajů, jejichž připomínky stojí za to připomenout.
Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku z roku 2008 dospěl k závěru, že návrh (již zrušené) směrnice představuje řádný přístup pro účinné řešení dopravních deliktů spáchaných v jiném členském státě. Za účelem zvýšení účinnosti směrnice navrhl rozšíření seznamu deliktů. Některé z navrhovaných dalších deliktů byly pak zahrnuty do přijaté směrnice.
Evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku z téhož roku dospěl k závěru, že návrh směrnice poskytuje dostatečné odůvodnění pro zřízení systému přeshraniční výměny informací a že odpovídajícím způsobem omezuje kvalitu údajů, jež mají být shromažďovány a předávány. Neměl námitky ani proti používání již existující infrastruktury na výměnu informací, pokud se tím omezuje finanční či administrativní zátěž, ale zdůraznil, že by to nemělo vést k interoperabilitě s jinými databázemi.
Nový návrh tak obsahuje již i doporučení těchto orgánů.

Legislativní výstup Evropského parlamentu
Evropský parlament svým usnesením z února letošního roku vyšel vstříc rychlému projednávání návrhu nové směrnice a přijal usnesení v 1. čtení. V něm formuloval mj. jako oblast její působnosti, tj. dopravní delikty v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na které se směrnice vztahuje:

a) překročení nejvyšší dovolené rychlosti;
b) nepoužití bezpečnostních pásů;
c) nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení;
d) řízení vozidla pod vlivem alkoholu;
e) řízení vozidla pod vlivem drog;
f) nepoužití ochranné přilby;
g) použití zakázaného pruhu;
h) nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy. 
Dále směrnice stanoví, že pro vyšetřování uvedených dopravních deliktů v oblasti bezpečnosti silničního provozu umožní členské státy národním kontaktním místům ostatních členských států přístup k následujícím vnitrostátním údajům o registraci vozidla s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:
a) údajů o vozidlech a
b) údajů o vlastníkovi nebo držiteli vozidla.

Členský stát deliktu pak rozhodne, zda v souvislosti s předmětnými dopravními delikty v oblasti bezpečnosti silničního provozu zahájí následné řízení či nikoliv. Rozhodne-li se členský stát deliktu takové řízení zahájit, informuje o tom (v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy) vlastníka či držitele vozidla nebo jinak zjištěnou osobu podezřelou ze spáchání dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V této informaci jsou uvedeny právní důsledky, které má tento delikt na území členského státu deliktu podle jeho právních předpisů.
Členské státy mají současně povinnost zajistit, aby veškeré osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly používány pouze pro účely cíle stanoveného směrnicí a aby subjekty údajů měly stejné právo na informace, na přístup, na opravu, výmaz a blokování, na náhradu škody a na soudní nápravu, jako je tomu podle jejich vnitrostátního práva při provádění příslušných ustanovení směrnice 95/46/ES.

Transpozice nové směrnice
V závěrečných ustanoveních směrnice konečně stanoví, že členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 6. května 2015. Dále stanoví, že Dánské království, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska mohou lhůtu pro transpozici směrnice prodloužit do 6. května 2017.
Evropský parlament v přijatém usnesení nově stanoví povinnost Komise do 7. listopadu 2016 předložit zprávu o uplatňování této směrnice členskými státy.  /pm/
 

 
Publikováno: 27. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2829 článek mě zaujal 633
Zaujal Vás tento článek?
Ano