asseco Aimtec murr

Sněmovna schválila novelu zákona

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která nabude účinnosti od 1. ledna 2015. Občanům novela mimo jiné zjednoduší administrativu spojenou s převodem vozidla a umožní registrační značky na přání. 

 

U novely je důležitou změnou zjednodušení administrativy pro občany při převodu vozidla. Zatímco dnes musí zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel a vydání nových dokladů řešit jak prodávající tak kupující, nově bude na úřadě stačit přítomnost jednoho z nich. Bude platit zásada „třikrát jedna“, tzn. jeden registr vozidel, jedna žádost a tím také jeden úkon. Záleží přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti. Společná žádost nahradí samostatně podávané souhlasy dosavadního a nového vlastníka, resp. provozovatele. Díky snížení počtu požadovaných příloh na společné žádosti se sníží také počet požadovaných příloh žádosti a zjednoduší se administrativní náročnost celého procesu. Dojde-li při změně vlastníka nebo provozovatele také ke změně místní příslušnosti úřadu, dotčené úřady si spis vozidla samy předají. Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez souhlasu vlastníka. Cílem je ztížit, resp. zabránit podvodnému jednání.
A jak je to s registračními značkami na přání? Od nabytí účinnosti novely, tj. po 1. lednu 2015, budou moci zájemci za poplatek 5000 Kč za jednu tabulku si pořídit avizované registrační značky na přání. Ty budou přenosné po celém území České republiky a jejich vlastníci je budou moct následně převést i na své další vozidlo. U standardních registračních značek k úpravě přenosnosti nedojde.
Novela zachovává zjednodušený režim při rychlém prodeji vozidla v autobazaru a zavádí zjednodušený režim pro zajišťovací převod vlastnického práva. Znamená to nejen úsporu pro žadatele, ale i pro úřady, protože nebude nutné vydávat zbytečně sadu dokladů k vozidlu, která by byla v zápětí nahrazena novými doklady. Dále se novelou upravuje také postup v případě přechodu vlastnického práva např. při dědictví, prodeji v dražbě, propadnutí věci státu nebo přesunem vlastnictví při zániku právnické osoby. V řízení nebude figurovat dosavadní vlastník a nebudou se požadovat ověřené podpisy na žádosti nebo plné moci. Naopak bude vyžadováno předložení dokladu o nabytí práva (na rozdíl od standardního převodu vlastnictví zde tento doklad bude vždy existovat v písemné podobě). Novela také výrazně zjednodušuje proces vyřazení vozidla z registru, protože zavádí pouze jednu kategorii vyřazení vozidla z provozu, která v sobě slučuje dočasné a dlouhodobé vyřazení. Poslanecká sněmovna schválila i pozměňovací návrh ministerstva životního prostředí. Od doby účinnosti novely bude mít tento resort přístup do centrálního registru vozidel z důvodu kontroly rozesílání emisních plaket, což souvisí se zaváděním tzv. nízkoemisních zón. Podvodům při vydávání technických kontrol zabrání centrální dohled nad STK. Ministerstvo uvažuje i o zavedení obrazových záznamů z STK, ale taková kontrola by se neobešla bez vybudování kvalitního informačního systému, který bude záznamy vyhodnocovat.  /js/
 

 
Publikováno: 9. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2958 článek mě zaujal 657
Zaujal Vás tento článek?
Ano