asseco Aimtec murr

Evropa chce nově upravit podmínky pro registraci vozidla v jiném členském státě

Každý rok občané a podniky v EU přesouvají na 3,5 mil. vozidel z jednoho do jiného členského státu, kde je musí zaregistrovat podle vnitrostátních právních předpisů, což je těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou. V průměru trvá celý proces až 5 týdnů a náklady na jednu registraci se pohybují kolem 400 EUR. S cílem zlepšit tuto situaci přišla Evropská komise s návrhem, který má tuto administrativní zátěž výrazně omezit.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě, jak se celý legislativní návrh jmenuje, má výrazně zjednodušit pravidla pro přeshraniční registraci vozidel a značně snížit administrativní zátěž pro firmy i občany EU.

Návrh na změny registrace v konkrétních ustanoveních
Konkrétně návrh hned v úvodu potvrzuje právo pro členské státy stanovit pro určité kategorie motorových vozidel výjimky z registrace. Současně stanoví, že pokud bylo motorové vozidlo registrováno v jiném členském státě, neznamená to, že se na stejné motorové vozidlo musí vztahovat povinnost registrace v členském státě, do kterého bylo převedeno. Dále se stanoví, že motorová vozidla registrovaná ve třetích zemích do působnosti tohoto návrhu nespadají a návrh také vylučuje registraci motorových vozidel, která byla registrována v témže členském státě. Na nové registrace motorových vozidel v rámci téhož členského státu se proto nadále budou vztahovat vnitrostátní pravidla členských států.
Návrh dále stanoví, že členský stát EU může na svém území požadovat registraci vozidla registrovaného v jiném členském státě pouze v případě, že má držitel osvědčení o registraci na jeho území obvyklé bydliště. Pro určení obvyklého bydliště stanoví příslušná kritéria – a to zvlášť pro fyzické osoby a zvlášť pro společnosti. Např. v případě společností kritéria odkazují na místo usazení nebo místo podnikání, což by znamenalo, že v případě, že je vozidlo registrováno na společnost v členském státě EU v místě jejího sídla a používáno zaměstnancem, který má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, nemůže tento členský stát EU registraci na svém území požadovat. Tím se má zabránit, aby se v každém jednotlivém případě muselo v členském státě, kde má zaměstnance své obvyklé bydliště, posuzovat, zda je služební vozidlo používáno především k soukromým nebo pracovním účelům a zda se cesta mezi pracovištěm a domovem považuje za pracovní nebo soukromou cestu.

Přihlášení vozu do půl roku
Pokud jde o samotný postup registrace pro vozidla registrovaná v jiném členském státě EU, tak návrh stanoví jasné a jednoduché pravidlo: pokud držitel osvědčení o registraci mění své obvyklé bydliště do jiného členského státu, měl by požádat o registraci svého vozidla ve lhůtě šesti měsíců po příjezdu. Během uvedeného období nesmí být použití vozidla ze strany přijímajícího členského státu omezeno. Návrh rovněž stanoví zásadní zjednodušení registračních postupů pro motorová vozidla, která byla registrována v jiném členském státě. Uplatňuje přitom judikaturu Soudního dvora, podle které by členské státy měly usnadnit obchod uvnitř EU uznáváním dokladu vydaného v jiném členském státě prokazujícího například, že vozidlo registrované na území posledně uvedeného státu prošlo technickou prohlídkou. Soudní dvůr rovněž uvedl, že tato zásada vzájemného uznávání registrace a technických informací by měla být kombinována se spoluprací mezi orgány v členských státech ohledně případně chybějících informací. V návrhu se to projevilo tím, že se stanoví, aby se tato spolupráce uskutečňovala elektronicky a orgán příslušný pro registraci vozidel by měl vyhledat údaje v registru vozidel členského státu, kde vozidlo bylo registrováno. A konečně návrh umožňuje v některých zvláštních případech provádět dodatečné kontroly motorového vozidla.

Kdy může být registrace zamítnuta?
Návrh rovněž přesně definuje, v jakých případech jsou orgány příslušné pro registraci vozidel oprávněny registraci motorového vozidla, které bylo registrováno v jiném členském státě, zamítnout. Hlavním cílem přitom je předcházet podvodům a zajistit bezpečnost silničního provozu, protože nové registrace motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě jsou někdy používány k legalizaci odcizených vozidel nebo dokladů k vozidlům. Odcizená vozidla jsou často prodávána s pozměněnou identitou, např. prostřednictvím tzv. „klonování“ (praktika, kdy se u odcizeného vozidla jeho skutečné identifikační znaky odstraní a nahradí znaky vozidla, které je provozováno na pozemních komunikacích, takže odcizené vozidlo získá totožnost legálně používaného vozidla a obě vozidla jsou používána pod stejným registračním číslem) nebo tzv. „ringing“ (praktika, kdy je totožnost odcizeného vozidla vyměněna za totožnost vážně poškozeného vozidla).

Dočasná registrace
Prostřednictvím harmonizovaných pravidel o dočasné registraci motorových vozidel zajišťuje návrh snazší obchodování s ojetými vozidly v rámci EU. Návrh v této souvislosti předpokládá, že pokud je motorové vozidlo, které již bylo registrováno v některém členském státě, prodáváno osobě usazené v jiném členském státě, prodávající jej v okamžiku prodeje odhlásí a kupujícímu nepovolí, aby řídil motorové vozidlo s jeho registračním číslem. Systém dočasné registrace tedy dočasně překlene období mezi registrací v prvním členském státě a novou registraci ve druhém státě. Systém dočasné registrace rovněž umožní orgánům příslušným pro registraci vozidel zajistit kvalitu údajů obsažených v registrech.

Nová pravidla v obchodování s ojetými vozy
Návrh dále stanoví obchodování s ojetými vozidly v rámci EU prostřednictvím harmonizovaných pravidel o „služební registraci“ motorových vozidel. Systémy služební registrace již existují ve většině členských států, aby měli maloobchodníci možnost řídit motorová vozidla na veřejných pozemních komunikacích po velmi krátkou dobu a nemuseli je formálně registrovat. Většina členských států ale osvědčení o služební registraci, zahrnující identifikaci motorového vozidla, nevydávají, ale poskytují jakési osvědčení o vazbě mezi registračními značkami a jejich držitelem, a/nebo požadují po držiteli, aby vedl knihu jízd, ve které jsou zaznamenány jízdy uskutečněné s danou registrační značkou. Tyto „služební registrace“ však většinou nejsou uznávány v jiných členských státech, a to obvykle v důsledku neexistence oficiálního osvědčení o registraci, takže většina distributorů a obchodníků nemůže služební registrace využívat mimo své území. Návrh tyto překážky odstraňuje prostřednictvím společného systému, v rámci kterého by „služební registrace“ poskytnuté výrobcům, montérům, distributorům a obchodníkům usazeným v jednom členském státě byly uznávány v ostatních členských státech.

A konečně návrh ukládá členským státům povinnost sdělit Komisi názvy a kontaktní údaje orgánů příslušných pro registraci vozidel, které jsou na jejich území odpovědné za správu úředních registrů vozidel a za uplatňování tohoto nařízení. Komise seznam orgánů příslušných pro registraci vozidel a jakoukoli aktualizaci tohoto seznamu poté zveřejní na své internetové stránce. Článek 9 navíc ukládá orgánům příslušným pro registraci vozidel povinnost zajistit, aby měla veřejnost snadný přístup k informacím o registraci vozidel v členském státě příslušného orgánu, jakož i k názvu a kontaktním údajům daného orgánu.

Shrnutí návrhu
Obecně lze říct, že povinnost přeregistrovávat vozidla pocházející z jiné země EU bude omezena. Např. občané pracující v jiné zemi EU a používající vozidlo registrované na jejich zaměstnavatele ho nebudou muset přeregistrovat. Celkově budou také značně zjednodušeny administrativní formality přeregistrování automobilů, lehkých užitkových vozidel, autobusů a nákladních vozidel v rámci EU, např. při změně bydliště z jedné země EU do druhé a při nákupu ojetého vozidla z jiné země EU. Stejně tak bude nemožné zaregistrovat odcizené vozidlo v jiné zemi EU. Výrazně také ušetří autopůjčovny, protože budou moci během období dovolených přemístit vozidla do jiné země EU, aniž by je musely přeregistrovat. Toto je dobrá zpráva také pro turisty, neboť se očekává, že jakmile bude dnešní návrh schválen, sníží se ceny vypůjčení vozidla.

Méně formalit usnadní život lidem v pohybu
Kromě toho budou výrazně omezeny formality pro přeregistrování vozidla v jiné zemi EU. Návrh tak usnadní život těm, kteří tráví část roku v jiné zemi EU a od kterých se v současné době často vyžaduje, aby své vozidlo přeregistrovali. Návrh přichází se zásadou, že vozidlo by mělo být registrováno v zemi EU, v níž jeho majitel žije, a že ostatní členské státy od něj nesmí vyžadovat, aby vozidlo zaregistroval na jejich území, a to ani tehdy, pokud tam strávil delší dobu.
 
Obecně pak po schválení dojde hlavně k těmto změnám:
- Občané, kteří tráví část roku v prázdninové nemovitosti v jiné zemi EU, nebudou muset své vozidlo v této zemi přeregistrovat.
- Občané, kteří se natrvalo přestěhují do jiné země EU, budou mít 6 měsíců na to, aby zde své vozidlo přeregistrovali.
- Občané, kteří koupí nebo prodají ojeté vozidlo v jiné zemi EU, se nebudou muset potýkat s dodatečnými technickými kontrolami a administrativními problémy.
- Občané, kteří pracují v jiné zemi EU a používají vozidlo registrované jejich zaměstnavatelem, již nebudou muset vozidlo registrovat ve své domovské zemi.
- Půjčovny vozidel budou moci během dovolených přesunout vozidla do jiné země EU bez přeregistrování (např. používat stejné vozidlo v létě na pobřeží a během zimy v Alpách). To by mělo vést ke snížení ceny vypůjčení vozidla.
- Stejná pravidla budou platit i pro podniky: automobily, autobusy, lehká užitková vozidla a nákladní vozidla by měla být registrovaná v zemi EU, v níž se nachází hlavní sídlo společnosti, a ostatní země EU to musí akceptovat.
- Registrační orgány budou více vzájemně spolupracovat, což usnadní sledování odcizených vozidel. Bude nemožné zaregistrovat odcizené vozidlo v jiné zemi EU.
- Řada kontrol bude zrušena úplně, přičemž orgány obdrží všechny technické informace o vozidle, které potřebují, přímo v zemi, kde je již zaregistrováno.
 
Další legislativní projednávání
Návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Jakmile bude schválen, dostanou členské státy jeden rok na to, aby se připravily na nové postupy, jako je software pro výměnu dat atd. Evropská komise současně přijde v průběhu tohoto roku s iniciativou s cílem vyjasnit pravidla EU, která musí členské státy dodržovat, pokud jde o uplatňování registrace vozidel a silniční daně. Komise vydá doporučení ke zlepšení jednotného trhu, zejména s cílem zabránit dvojímu zdanění vozidel, když se občané přemísťují z jednoho členského státu do jiného, a odstranit překážky přeshraničního půjčování vozidel. /pm/
 

 
Publikováno: 16. 7. 2012 | Počet zobrazení: 3821 článek mě zaujal 713
Zaujal Vás tento článek?
Ano