asseco Aimtec murr

Podmínky pro veřejné zakázky budou přísnější

Zadávání tendrů dostává nová pravidla, prezident Václav Klaus v polovině února podepsal nedávno parlamentem přijatou novelu příslušného zákona, zpřísňující podmínky veřejných zakázek.   

 

Podobu novely zákona provázely v parlamentu ostré spory, sněmovna nakonec poslední lednový den potvrdila svou už dříve přijatou verzi a odmítla změny navržené Senátem. Ten, stejně jako sněmovní opozice žádal, aby vítězové tendrů rozkrývali svoji vlastnickou strukturu, a to včetně anonymních akcionářů, tichých společníků nebo osob, které se podílejí na zisku společnosti, aniž v ní figurují. Podmínky navrhované senátem by však podle některých odborníků působily v praxi potíže. Nicméně jak např. ukázala anketa na serveru novinky.cz, převážná většina respondentů si nemyslí, že by novela zákona o veřejných zakázkách zabránila korupčnímu jednání...
Podívejme se aspoň ve zkratce na hlavní či nejvýznamnější změny, které by měly zlepšit konkurenční prostředí při výběru uchazečů o veřejné zakázky a omezit rizika korupčních afér.

Konec zakázek „na míru“ předem zvolenému vítězi
Novelizace zákona přináší do zadávání tendrů některé významné změny, jejichž cílem je učinit proces výběrového řízení průhlednější a zamezit tak případným machinacím. Podle údajů uváděných např. organizací Transparency International se v České republice z celkového objemu veřejných zakázek odhadovaného na více než 600 mld. Kč ročně ztrácí bezmála desetina. Proti těmto ztrátám by nyní měly začít fungovat nové podmínky, které by podobným praktikám (a z nich vyplývajícím následně často neřešitelným problémům) zamezily, a snížily riziko korupce.
Ruší se tzv. „losovačky“ a novela stanovuje také taková pravidla, aby zmizely často kritizované případy, kdy výběrové řízení bylo vypsáno na míru konkrétní firmě – k takovéto situaci by při uplatnění nové legislativy už prakticky nemělo docházet. Vítězné firmy budou muset např. zveřejnit subdodavatele, kteří dostanou přes 10 % z ceny zakázky. U zakázky nad 300 milionů korun by se to na rozdíl od dosavadní praxe týkalo už i subdodavatelů, kteří zajistili více než 5 % zakázky.
Návrh doplňuje dosavadní zákon také o pasáž týkající se účasti zahraničních firem: Zadává-li veřejnou zakázku sdružení zadavatelů a jeden nebo více účastníků sdružení zadavatelů jsou zahraniční osoby, je pro způsob zadávání veřejné zakázky rozhodné právo toho státu, ve kterém se bude plnit převažující část veřejné zakázky. Účastníci sdružení podle věty první se mohou dohodnout, že rozhodné je právo České republiky.
Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Jak velká je významná zakázka? Přesná pravidla učiní konec dohadů
Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Pravidla, která naopak určují charakter významné veřejné zakázky stanovují, že se jí rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává:
a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč,
b) kraj, hlavní město Praha, nebo příspěvková organizace, u níž kraj nebo hlavní město Praha vykonávají funkci zřizovatele, anebo jiná právnická osoba, je-li kraj nebo hlavní město Praha ve vztahu k této právnické osobě v postavení podle specifikací stanovených v § 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 200 000 000 Kč,
c) obec nad 100 000 obyvatel, nebo příspěvková organizace, u níž tato obec vykonává funkci zřizovatele, anebo jiná právnická osoba podle dikce zákona, je-li tato obec ve vztahu k této právnické osobě v postavení podle § 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 100 000 000 Kč,
d) obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel, nebo příspěvková organizace, u níž tato obec vykonává funkci zřizovatele, anebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této právnické osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 000 000 Kč, nebo
e) obec do 25 000 obyvatel, nebo příspěvková organizace, u níž tato obec vykonává funkci zřizovatele, anebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této právnické osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 20 000 000 Kč.

Dochází také k prodloužení lhůt u významných veřejných zakázek
Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se ovšem pohlíží, jako by nebyla podána, a zadavatel tendru o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty musí dodavatele bezodkladně vyrozumět.

...a kdo se o ni může ucházet?
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.
Veřejný zadavatel zároveň není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady byly vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Zákon rovněž stanovuje, že kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií. Kvalifikační předpoklady nicméně zůstávají významným faktorem, a to např. v situaci, kdy by došlo k takové změně, že by zájemce přestal původně stanovená kritéria splňovat. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit.
Zpřísnění doznaly i podmínky týkající se informací o uchazečích. Jde o snahu zprůhlednit profil dodavatelů a vyhnout se komplikacím a problémům, které se v minulosti někdy objevovaly v souvislosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebo skutečnostmi, které dodatečně vypluly na světlo až ex post. Do předpisů stanovujících podmínky výběrového řízení tak byl doplněn nový odstavec 3, který stanovuje, že součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů za poslední 3 roky, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu ve smyslu zákona.
Odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil na webových stránkách http://www.portal-vz.cz specializovaný portál, na kterém jsou k dispozici komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek, které by měly pomoci zorientovat se v této problematice, a to jak v národních tak evropských právních předpisech k veřejným zakázkám a koncesím. Lze na něm samozřejmě nalézt i plné znění nového zákona č. 55/2012 Sb, jak zní oficiální název výše uvedené právní normy.            /pm/
 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 3646 článek mě zaujal 740
Zaujal Vás tento článek?
Ano