asseco Aimtec murr

Návrh na prodloužení platnosti dohod o silniční dopravě

Evropská komise dne 5. 3. 2024 zaslala Radě (EU) aktualizaci dohody s Ukrajinou a Moldavskem a návrh na jejich prodloužení do konce roku 2025 s cílem zlepšit její provádění a zároveň zachovat její cíle a oblast působnosti.

 

Původní dohody, přijaté formou rozhodnutí Rady (EU), byly podepsány v červnu 2022 a později prodlouženy do konce června 2024. Jedná se o Dohodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě – 2022/10407 a Dohodu mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o silniční přepravě nákladů – 2022/1165. Tyto dohody udělují práva na dvoustrannou dopravu ukrajinským, moldavským a unijním dopravcům na území druhé strany.

Zlepšení provádění dohody mezi EU a Ukrajinou
V návrhu na prodloužení dohod, předloženém na základě výměn s členskými státy, Ukrajinou a zúčastněnými stranami, Komise reagovala na zkušenosti při provádění stávající dohody o dopravě mezi EU a Ukrajinou a Moldavskem. Ačkoli oblast působnosti dohody zůstane stejná, Komise navrhuje aktualizace s cílem usnadnit její provádění a prosazování členskými státy. Navrhuje se zejména:

-    stanovit povinnost mít k dispozici doklady prokazující, že dopravce je řádně oprávněn provozovat mezinárodní přepravu a že přeprava je prováděna podle dohody,
-    stanovit povinnost mít k dispozici zvláštní doklady osvědčující, že operace bez nákladu přímo souvisí s tranzitní nebo dvoustrannou operací, jak vyžaduje dohoda,
-    posílit, aby podnikatelé v silniční nákladní dopravě plnili povinnosti týkající se operací povolených podle dohody, boje proti podvodům nebo padělání dokladů řidičů a dopravních deliktů v oblasti bezpečnosti silničního provozu: tyto trestné činy mohou vést k odnětí licence,
-    doplnit novou ochrannou doložku: v případě, že vnitrostátní trh silniční dopravy v určité zeměpisné oblasti vidí závažné narušení, které lze přičíst dohodě, mohla by být dohoda v této zeměpisné oblasti pozastavena.

Tato opatření posílí provádění dohody, aniž by byly ohroženy vzájemné výhody umožňující výrazný nárůst vývozu na trhy druhé strany.

Praktické uplatňování dohody s Ukrajinou a Moldavskem
Dohody o silniční dopravě podporují trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které byly zřízeny jako alternativy k černomořským lodním trasám. Umožnily dalším nákladním vozidlům přepravovat na Ukrajinu zboží, jako jsou pohonné hmoty a humanitární pomoc, a zároveň umožňují vývoz ukrajinského zboží, jako je obilí, rudy, ocel a související výrobky. Ve výsledku se vývoz Ukrajiny po silnici do EU od vstupu dohody v platnost výrazně zvýšil, a to přibližně o dvě třetiny, pokud jde o objem přepravy, a přibližně o jednu třetinu z hlediska hodnoty. V absolutních číslech bylo do EU každý měsíc po uzavření dohody vyvezeno více než 300 000 tun zboží.
Objem ukrajinského dovozu z EU se zvýšil o podobný objem, konkrétně o přibližně 300 000 tun měsíčně. Ukrajinský dovoz však v hodnotovém vyjádření vzrostl téměř třikrát rychleji než ukrajinský vývoz, přičemž u ukrajinského dovozu se zvýšil o více než 700 milionů Eur měsíčně ve srovnání s 250 miliony Eur u vývozu.
Rovněž dohoda s Moldavskem výrazně zvýšila silniční vývoz z Moldavska do EU ve prospěch obou ekonomik. Silniční vývoz z Moldavska do EU se ve třetím čtvrtletí 2022 zvýšil o 27 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021, a o 35 % v následujícím roce. Silniční vývoz z EU do Moldavska se od třetího čtvrtletí roku 2021 do stejného období v roce 2022 zvýšil o 30 %, poté se v roce 2023 stabilizoval.

Další legislativní postup
Návrhy jsou předloženy Radě (EU), která musí dát Komisi mandát k jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Jakmile Rada udělí Komisi tyto mandáty, bude Komise formálně spolupracovat s našimi partnerskými zeměmi za účelem jejich dohody.

Petr Mišúr
Foto: Bumble Dee / Shutterstock.com

 
Publikováno: 9. 5. 2024 | Počet zobrazení: 98 článek mě zaujal 15
Zaujal Vás tento článek?
Ano