asseco Aimtec murr

Právní úprava recyklace a řízení konce životnosti automobilů

Evropská komise dne 13. července 2023 předložila do legislativního procesu návrh upravující výrobu a zpracování vozidel na konci životnosti. Toto nařízení nahradí stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES.

 

Komise jej předložila formou návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro konstrukci vozidel s ukončenou životností a o nakládání s nimi, o změně nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a o zrušení směrnic 2000/53/ES a 2005/64/ES (COM/2023/451 final).
Nařízení konkrétně nahradí stávající směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností (Úř. Věst. L 269, 21. 10. 2000 s. 34-43) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 310, 25. 11. 2005, s. 10-27).
Předložený návrh reaguje na nedávné hodnocení uvedených stávajících právních předpisů EU upravujících tuto oblast, tj. směrnice o vozidlech s ukončenou životností a směrnice o schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o jejich opětovnou použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost (směrnice o schvalování typu 3R), které ukázalo, že je třeba posílit přechod automobilového odvětví na oběhové hospodářství, a tím snížit dopad na životní prostředí v souvislosti s výrobou vozidel a jejich zpracováním na konci životnosti a posílit udržitelnost automobilového průmyslu a odvětví recyklace v Evropě.
Navrhované nařízení úzce souvisí s několika důležitými legislativními iniciativami, včetně nařízení o kritických surovinách, nařízení o bateriích, rámcové směrnice o odpadech, směrnice o OEEZ a nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, a podporuje jejich provádění.

Komise očekává, že navrhovaná opatření vygenerují do roku 2035 čistý příjem ve výši 1,8 miliardy Eur a vytvoří další pracovní místa a posílí toky příjmů pro odvětví nakládání s odpady a recyklace, včetně ročního snížení emisí CO2 o 12,3 milionu tun do roku 2035, lepšího zhodnocení 5,4 milionu tun materiálů a zvýšeného využití kritických surovin. Kromě toho přispějí k lepší bezpečnosti silničního provozu ve třetích zemích tím, že zabrání vývozu vozidel nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích a sníží škodlivé znečištění a zdravotní rizika v zemích dovážejících ojetá vozidla z EU.

Provádění nařízení by mělo vést k dlouhodobým úsporám energie ve fázi výroby, snížení závislosti na dovážených surovinách a podpoře udržitelných a oběhových obchodních modelů.

Klíčové prvky návrhu nařízení
Komise předpokládá, že automobilový průmysl se stane největším spotřebitelem kritických surovin používaných v permanentních magnetech elektromotorů v Evropě. Klíčem k přechodu na vozidla s nulovými emisemi je mj. snížení závislosti na dovozu kritických surovin. V zájmu usnadnění přechodu odvětví proto Komise revidovala stávající právní předpisy a navrhla nařízení, které se zaměřuje na několik klíčových prvků s cílem zlepšit kvalitu designu, sběru a recyklace a zároveň usnadnit oznamovací povinnosti:

- Vzorový oběžník
Posílení oběhovosti při navrhování a výrobě vozidel pomůže zajistit jejich snadnou demontáž. Výrobci automobilů budou muset poskytnout jasné a podrobné pokyny pro subjekty provádějící demontáž, jak části a součásti během používání a konce životnosti vozidla nahradit a odstranit.

- Použití recyklovaného obsahu
25 % plastů použitých k výstavbě nového vozidla bude muset pocházet z recyklace, z čehož 25 % musí být recyklováno z vozidel s ukončenou životností. Návrh rovněž Komisi umožňuje stanovit cíle pro recyklovanou ocel, CRM a hliník na základě posouzení jejich přidané hodnoty a proveditelnosti.

- Lepší recyklace
30 % plastů z vozidel s ukončenou životností by mělo být recyklováno. Další opatření podpoří trh pro opětovné použití, repasování a renovaci dílů a součástí vozidla. Za tímto účelem by měly být z vozidel před drcením odstraněny cenné díly a materiály a mělo by se zlepšit zpracování odpadu, aby byla umožněna vysoce kvalitní recyklace. Členské státy se vyzývají, aby poskytovaly pobídky garážím a opravnám na podporu prodeje náhradních dílů.

- Zlepšení správy věcí veřejných
Nová pravidla posílí odpovědnost výrobce zavedením vnitrostátních systémů rozšířené odpovědnosti výrobců na základě jednotných požadavků. Cílem těchto systémů bude zajistit řádné financování činností povinného zpracování odpadu, motivovat subjekty provádějící recyklaci ke zlepšování kvality recyklovaných materiálů z vozidel s ukončenou životností, a tím podpořit posílenou spolupráci mezi zpracovateli a výrobci.

- Více kontrol a digitální sledování vozidel
S cílem zastavit zánik vozidel předpokládá návrh na lepší jasné prosazování stávajících pravidel a zvýšení transparentnosti. To znamená více kontrol, digitální sledování vozidel s ukončenou životností v celé EU, lepší oddělení starých vozidel od automobilů s ukončenou životností, více pokut za porušení předpisů a zákaz vývozu ojetých vozidel, která nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Zvýšením sběru vozidel s ukončenou životností by se snížil počet "chybějících vozidel". Nařízení rovněž stanoví nové požadavky zakazující vývoz vozidel, která nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích na evropských silnicích, aby se zabránilo tomu, že budou způsobovat znečištění ovzduší nebo ohrožovat bezpečnost silničního provozu ve třetích zemích.

- Rozšiřování působnosti
Oblast působnosti těchto opatření bude postupně rozšiřována tak, aby zahrnovala nové kategorie, jako jsou motocykly, nákladní automobily a autobusy, čímž se zajistí komplexnější pokrytí.

Automobilový průmysl v Evropě představuje 10 % celkové spotřeby plastů, což znamená 6 milionů tun ročně. Kromě toho je toto odvětví odpovědné za významný podíl poptávky po oceli (17 %, přibližně 7 milionů tun ročně), hliníku (42 % u všech dopravních zařízení, přibližně 2 miliony tun ročně) a mědi (6 % používaných pro automobilové díly).

Další legislativní proces
V dalším legislativním procesu návrh nařízení o požadavcích na oběhovost při navrhování vozidel a o řízení vozidel s ukončenou životností, který předložila Komise, posoudí Evropský parlament a Rada v rámci řádného legislativního postupu.

Petr Mišúr
Foto: Shutterstock, WorldAutoSteel

 
Publikováno: 9. 11. 2023 | Počet zobrazení: 166 článek mě zaujal 29
Zaujal Vás tento článek?
Ano