asseco Aimtec murr

Infrastruktura pro alternativní paliva

Rada (EU) schválila 27. července 2023 formou nařízení nový právní předpis, který by měl vytvořit přímo použitelný právní nástroj pro větší počet dobíjecích a čerpacích stanic v celé Evropě.

 

V návaznosti na přijetí předmětného nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU budou v nadcházejících letech v celé Evropě zavedeny další dobíjecí a čerpací stanice pro alternativní paliva, což odvětví dopravy umožní výrazně snížit uhlíkovou stopu.
Nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) je součástí balíčku „Fit for 55“, jehož cílem, který Evropská komise předložila 14. července 2021, je umožnit EU snížit do roku 2030 své čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.
Nařízení stanoví povinné vnitrostátní cíle pro zavedení dostatečné infrastruktury pro alternativní paliva v Unii pro silniční vozidla, vlaky, plavidla a stojící letadla. V oblasti této infrastruktury stanoví společné technické specifikace a požadavky na informace pro uživatele, poskytování dat a platební požadavky. Dále stanoví rovněž pravidla pro vnitrostátní rámce politiky, které mají členské státy přijmout, včetně zavádění infrastruktury v oblastech, pro které nejsou stanoveny povinné celounijní cíle, a podávání zpráv o zavádění této infrastruktury.

Cíle pro zavádění infrastruktury do roku 2025 nebo 2030
Dále nařízení stanoví hlavní konkrétní cíle pro zavádění příslušné infrastruktury, které budou muset být v roce 2025 nebo 2030 splněny, zejména:

a) od roku 2025 musí být nainstalovány rychlé dobíjecí stanice pro osobní automobily a dodávky o výkonu nejméně 150 kW každých 60 km podél hlavních dopravních koridorů EU, tzv. transevropské dopravní sítě (TEN-T),
b) dobíjecí stanice pro těžká vozidla s minimálním výkonem 350 kW musí být zavedeny každých 60 km podél hlavní sítě TEN-T a každých 100 km na větší globální síti TEN-T od roku 2025 a do roku 2030 by mělo být dokončeno úplné pokrytí sítě,
c) vodíkové čerpací stanice pro osobní i nákladní automobily musí být od roku 2030 zavedeny ve všech městských uzlech a každých 200 km podél hlavní sítě TEN-T,
d) námořní přístavy, které přijímají určitý minimální počet velkých osobních plavidel nebo kontejnerových plavidel, musí těmto plavidlům od roku 2030 poskytovat dodávky elektřiny z pevniny,
e) letiště musí dodávat elektřinu letadlům stojícím na letišti na všech branách od roku 2025 a na všech vzdálených stáních od roku 2030,
f) uživatelé elektrických vozidel nebo vozidel na vodíkový pohon musí mít možnost na dobíjecích nebo čerpacích stanicích snadno platit platebními kartami nebo bezkontaktními zařízeními, bez nutnosti předplatného a při úplné cenové transparentnosti,
g) provozovatelé dobíjecích nebo čerpacích stanic musí spotřebitelům poskytovat elektronickými prostředky úplné informace o dostupnosti, čekací době nebo ceně na různých stanicích.

Cíle pro dobíjecí infrastrukturu pro lehká elektrická vozidla
Nařízení stanoví konkrétní cíle pro dobíjecí infrastrukturu pro lehká elektrická vozidla, v němž mají členské státy zajistit, aby veřejně přístupné dobíjecí stanice pro tato vozidla byly na jejich území rozmístěny tak, aby to bylo úměrné jejich využívání a aby těmto vozidlům poskytovaly dostatečný výstupní výkon. Za tímto účelem členské státy zajistí, aby na konci každého roku byly kumulativně splněny následující cíle týkající se výstupního výkonu:

- na každé lehké bateriové elektrické vozidlo registrované na jejich území je prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic poskytován celkový výstupní výkon nejméně 1,3 kW,

- na každé lehké plug-in hybridní vozidlo registrované na jejich území je prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic poskytován celkový výstupní výkon nejméně 0,80 kW.

Dle nařízení členské státy na silniční síti na svém území zajistí minimální pokrytí veřejně přístupných dobíjecích bodů pro lehká elektrická vozidla tak, aby:

a) podél hlavní silniční sítě TEN-T byly v každém směru jízdy v maximální vzájemné vzdálenosti 60 km zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro lehká elektrická vozidla, které splňují následující požadavky:

- do 31. prosince 2025 nabízí každý dobíjecí park výstupní výkon nejméně 400 kW a zahrnuje alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 k,

- do 31. prosince 2027 nabízí každý dobíjecí park výstupní výkon nejméně 600 kW a zahrnuje alespoň dva dobíjecí body s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW,

b) podél globální silniční sítě TEN-T byly v každém směru jízdy v maximální vzájemné vzdálenosti 60 km zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro lehká elektrická vozidla, které splňují následující požadavky:

- do 31. prosince 2027 nabízí každý dobíjecí park podél alespoň 50 % délky globální silniční sítě TEN-T výstupní výkon nejméně 300 kWa zahrnuje alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW,

- do 31. prosince 2030 nabízí každý dobíjecí park výstupní výkon nejméně 300 kW a zahrnuje alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW,

- do 31. prosince 2035 nabízí každý dobíjecí park výstupní výkon nejméně 600 kW a zahrnuje alespoň dva dobíjecí body s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW.

Cíle pro pokrytí přístupných dobíjecích bodů pro těžká elektrická vozidla
Dále mají dle nařízení členské státy na svém území zajistit minimální pokrytí veřejně přístupných dobíjecích bodů konkrétně pro těžká elektrická vozidla tak, aby:

a) do 31. prosince 2025 byly podél alespoň 15 % délky silniční sítě TEN-T zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká elektrická vozidla v každém směru jízdy a aby každý dobíjecí park nabízel výstupní výkon nejméně 1400 kW a zahrnoval alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 350 kW,

b) do 31. prosince 2027 byly podél alespoň 50 % délky silniční sítě TEN-T zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká elektrická vozidla v každém směru jízdy a aby každý dobíjecí park:

- podél hlavní silniční sítě TEN-T nabízel výstupní výkon nejméně 2800 kW a zahrnoval alespoň dva dobíjecí body s individuálním výstupním výkonem nejméně 350 kW,

- podél globální silniční sítě TEN-T nabízel výstupní výkon nejméně 1400 kW a zahrnoval alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 350 kW.

c) do 31. prosince 2030 byly podél hlavní silniční sítě TEN-T v každém směru jízdy v maximální vzájemné vzdálenosti 60 km zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká elektrická vozidla a aby každý dobíjecí park nabízel výstupní výkon nejméně 3600 kW a zahrnoval alespoň dva dobíjecí body s individuálním výstupním výkonem nejméně 350 kW,

d) do 31. prosince 2030 byly podél globální silniční sítě TEN-T v každém směru jízdy v maximální vzájemné vzdálenosti 100 km zavedeny veřejně přístupné dobíjecí parky pro těžká elektrická vozidla a aby každý dobíjecí park nabízel výstupní výkon nejméně 1500 kW a zahrnoval alespoň jeden dobíjecí bod s individuálním výstupním výkonem nejméně 350 kW,

e) do 31. prosince 2027 byly na každé bezpečné a chráněné parkovací ploše nainstalovány alespoň dvě veřejně přístupné dobíjecí stanice pro těžká elektrická vozidla s individuálním výstupním výkonem nejméně 100 kW,

f) do 31. prosince 2030 byly na každé bezpečné a chráněné parkovací ploše nainstalovány alespoň čtyři veřejně přístupné dobíjecí stanice pro těžká elektrická vozidla s individuálním výstupním výkonem nejméně 100 kW,

g) do 31. prosince 2025 byly v každém městském uzlu zavedeny veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká elektrická vozidla poskytující celkový výstupní výkon nejméně 900 kW, poskytovaný dobíjecími stanicemi s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW,

h) do 31. prosince 2030 byly v každém městském uzlu zavedeny veřejně přístupné dobíjecí body pro těžká elektrická vozidla poskytující celkový výstupní výkon nejméně 1800 kW, poskytovaný dobíjecími stanicemi s individuálním výstupním výkonem nejméně 150 kW.

Ceny účtované provozovateli veřejně přístupných dobíjecích bodů musí být dle nařízení přiměřené, snadno a jasně srovnatelné, transparentní a nediskriminační. Provozovatelé veřejně přístupných dobíjecích bodů nesmí činit rozdíly mezi cenami účtovanými koncovým uživatelům a cenami účtovanými poskytovatelům služeb mobility ani mezi cenami účtovanými různým poskytovatelům služeb mobility. Úroveň cen však může být diferencována pouze tehdy, je-li diferenciace prováděna přiměřeným způsobem a existuje-li pro ni objektivní odůvodnění.
U veřejně přístupných dobíjecích bodů s výstupním výkonem 50 kW nebo vyšším vychází cena za jednorázovou službu účtovaná provozovatelem z ceny za kWh dodané elektřiny. Provozovatelé těchto dobíjecích bodů mohou navíc účtovat poplatek za obsazenost jako cenu za minutu, aby odrazovali od příliš dlouhé obsazenosti dobíjecího bodu.
Provozovatelé veřejně přístupných dobíjecích bodů s výstupním výkonem nižším než 50 kW na dobíjecích stanicích, které provozují, snadno a jasně zpřístupní cenu za jednorázovou službu se všemi jejími složkami tak, aby tyto informace byly koncovým uživatelům známy před zahájením procesu dobíjení a aby usnadnily srovnávání cen. Příslušné cenové složky musí být uvedeny v tomto pořadí: i) cena za kWh; ii) cena za minutu; iii) cena za proces dobíjení a iv) jakákoli další cenová složka.Cíle týkající se infrastruktury pro čerpání vodíku pro silniční vozidla
Nařízení dále stanoví členským státům povinnost zajistit, aby byl na jejich území do 31. prosince 2030 nainstalován minimální počet veřejně přístupných vodíkových čerpacích stanic. Za tímto účelem členské státy zajistí, aby byly do tohoto data podél hlavní sítě TEN-T v maximální vzájemné vzdálenosti 200 km nainstalovány veřejně přístupné vodíkové čerpací stanice určené pro minimální kumulativní kapacitu 1 t/den a vybavené plničkou s tlakem nejméně 700 barů.
Členské státy dále zajistí, aby do 31. prosince 2030 byla v každém městském uzlu uvedena do provozu alespoň jedna veřejně přístupná vodíková čerpací stanice. Členské státy zajistí, aby u těchto čerpacích stanic byla provedena analýza nejlepšího umístění, která posoudí zejména možnost jejich rozmístění v multimodálních centrech, kde by mohly být zásobovány i jiné druhy dopravy.
Členské státy ve svých vnitrostátních rámcích politiky stanoví jasnou lineární trajektorii ukazující, jak hodlají splnit cíle pro rok 2030, a jasný orientační cíl pro rok 2027, který zajistí dostatečné pokrytí hlavní sítě TEN-T, aby bylo možné vyhovět vyvíjejícím se požadavkům trhu.
Ceny účtované provozovateli veřejně přístupných vodíkových výdejních stojanů musí být přiměřené, snadno a jasně srovnatelné, transparentní a nediskriminační. Provozovatelé veřejně přístupných vodíkových výdejních stojanů nesmí prostřednictvím účtovaných cen činit rozdíly mezi koncovými uživateli a poskytovateli služeb mobility ani mezi různými poskytovateli služeb mobility. Úroveň cen však může být diferencována, ovšem pouze tehdy, existuje-li pro tuto diferenciaci objektivní odůvodnění.

Infrastruktura pro zkapalněný metan pro silniční vozidla
Nařízení dále stanoví povinnost členským státům do 31. prosince 2024 zajistit, aby byl zřízen přiměřený počet veřejně přístupných výdejních stojanů se zkapalněným metanem, a to alespoň podél hlavní sítě TEN-T, s cílem umožnit provoz těžkých motorových vozidel na zkapalněný metan v celé Unii, je-li po tom poptávka, ledaže by náklady byly neúměrné přínosům, včetně přínosů pro životní prostředí

Nová pravidla začnou platit šest měsíců po vstupu nařízení v platnost.

Petr Mišúr
Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 19. 10. 2023 | Počet zobrazení: 231 článek mě zaujal 38
Zaujal Vás tento článek?
Ano