asseco Aimtec murr

Spotřebitelé se dočkali zvýšené právní ochrany

Dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti od 6. ledna 2023, posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších v obchodních vztazích.

 

Účinnost nabyl zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášen dne 7. 12. 2022).
Důvodem pro předložení a schválení novely zákona o ochraně spotřebitele a související novely občanského zákoníku byla povinnost transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (mj. tzv. modernizační směrnice, směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží). Obsáhlá a poměrně složitá úprava se zaměřuje na několik oblastí, které si přiblížíme v tomto a následujícím vydání TechMagazínu:

Zákaz zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách
Zákon o ochraně spotřebitele nově stanovuje povinnosti prodávajícího tak, že:
- je povinen zdržet se ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem tzv. zneužívajícího ujednání (což se týká smluvního ujednání, které bylo prodávajícím sepsáno předem, a spotřebitel proto nemohl jeho obsah jakkoli ovlivnit);
- musí řádně informovat spotřebitele o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou (je-li to potřebné – s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby a způsob a dobu jejich užívání – je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v písemném návodu);
- má povinnost poskytnout spotřebiteli návod na trvalém nosiči dat (návod v listinné podobě poskytne prodávající spotřebiteli, pokud o to spotřebitel požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy, vlastnosti výrobku či charakter služby nepřiměřené);
- musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce, případně dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, i názvem výrobku, údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti, rozměru či dalšími údaji potřebnými podle povahy výrobku k jeho identifikaci nebo užití.

Odstoupení od smlouvy
Zvýšenou ochranu pro spotřebitele představuje i možnost odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřené snížení kupní ceny v případě, že byl poškozen nekalou obchodní praktikou. V novele občanského zákoníku je obsažena zvláštní úprava odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, podle níž spotřebitel může odstoupit od smlouvy tohoto typu, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů.
Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
- poslední kus zboží (objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně),
- poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
- první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
Občanský zákoník rovněž stanoví, že pokud spotřebitel nebyl řádně poučen o právu odstoupit od smlouvy, může od ní odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty dle stanovených podmínek. V případě, že podnikatel poučil spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy do jednoho roku, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel obdržel toto poučení.

Měsíc na vyřízení
Nově se prodlužuje lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené při organizovaných prodejních akcí či při podomním prodeji, a to ze 14 na 30 dnů.
Stanovuje se i lhůta pro odevzdání věci spotřebiteli – pokud není ujednán čas plnění, je prodávající povinen odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Nepředání věci v ujednaném čase nebo v uvedené lhůtě je přestupkem.

Informace o ceně a slevě
Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával:
- v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
- od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
- v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Nákup v e-shopu
Při nakupování v e-shopech musí prodávající zajistit, aby si spotřebitel byl vědom toho, že se zavazuje k zaplacení. Pokud tak prodávající činí prostřednictvím tlačítka nebo podobného prvku, musí na něm být uvedena jednoznačná informace o tom, že spotřebiteli tím vzniká povinnost platby (je možné např. použít formulaci „Objednávka zavazující k platbě“, či jinou informaci stejného významu), přičemž nesplnění této povinnosti způsobuje, že smlouva je neplatná.
Výslovně je stanoven zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček, která by spotřebitele zavazovala k další platbě (jde hlavně o situace, kdy prodávající v e-shopu přidá spotřebiteli do nákupního košíku nějaké zboží, aniž by si ho zákazník sám vybral).

Odpovědnost za vady
Upřesňuje se formulace zákonné odpovědnosti za vady a vyjasňuje se, jaká konkrétní práva z vadného plnění spotřebiteli náleží, resp. v jakém pořadí je může uplatňovat. Stanoví se subjektivní (ujednané) a objektivní (obvyklé vlastnosti věci téhož druhu, které může spotřebitel očekávat) požadavky, pokud jde o soulad zboží se smlouvou (obdobně je to upraveno i pro věci s digitálními vlastnostmi, které občanský zákoník nově definuje). Domněnka, že věc byla vadná již při převzetí, se prodlužuje z 6 měsíců na 1 rok, a po tuto dobu je na prodávajícím, aby prokázal, že při převzetí byla věc bez vady.

Reklamace
Povinnosti prodávajícího se rozšiřují i v případě reklamací, a to tak, že:  
- prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, v němž uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a kontaktní údaje spotřebitele k poskytnutí informace o jejím vyřízení (povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy);
- prodávajícímu se stanoví povinnost reklamaci (včetně odstranění vady) vyřídit a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě);
- je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu (včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu), musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval;
- prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy).

Pokračování v příštím čísle…

Petr Mišúr
Foto: Shutterstosk

 
Publikováno: 3. 3. 2023 | Počet zobrazení: 321 článek mě zaujal 60
Zaujal Vás tento článek?
Ano