asseco Aimtec murr

Žádost ohledně výjimky pro konsorcia liniové dopravy

EK dne 9. srpna 2022 zveřejnila výzvu k předložení faktických podkladů, aby získala zpětnou vazbu ohledně provádění právního rámce EU, který z působnosti antimonopolních pravidel EU vyjímá konsorcia liniové dopravy.

 

Konkrétně jde o nařízení Komise č. 906/2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii), nařízení o blokových výjimkách pro konsorcia neboli CBER.
Komise rovněž rozeslala cílené dotazníky zúčastněným stranám dodavatelského řetězce liniové námořní dopravy (tj. přepravcům, odesílatelům, zasílatelům a provozovatelům přístavů a terminálů) o dopadu konsorcií vytvořených společnostmi liniové dopravy, jakož i nařízení CBER na jejich provoz od roku 2020. Zúčastněné strany mohou zasílat své podněty do 3. října 2022.
Antimonopolní pravidla EU zakazují dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Nařízení CBER však za určitých podmínek umožňuje námořním dopravcům s celkovým součtem tržních podílů nižším než 30 % uzavírat dohody o spolupráci za účelem poskytování společných služeb nákladní dopravy, také známé jako „konsorcia“. Platnost nařízení CBER skončí dne 25. dubna 2024.

Antimonopolní pravidla a nařízení
Služby liniové dopravy zahrnují poskytování pravidelné linkové námořní přepravy volně loženého nákladu (v kontejnerech) na určité trase. Hrají zásadní úlohu v obchodu a pro hospodářství EU jako celek. Vyžadují značnou úroveň investic, a proto je pravidelně poskytuje několik námořních společností v konsorciích. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EEU (SFEU) zakazuje dohody mezi podniky, které omezují hospodářskou soutěž. Podle čl. 101 odst. 3 SFEU však mohou být takové dohody prohlášeny za slučitelné s vnitřním trhem, pokud přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, aniž by byla omezena hospodářská soutěž.
Nařízení Rady č. 246/2009 stanoví, že Komise může vyjmout konsorcia z působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU na dobu omezenou na pět let s možností prodloužení. Komise proto v roce 2009 přijala nařízení CBER, které stanoví zvláštní podmínky pro tuto výjimku. Na základě těchto podmínek má být zajištěno, aby měli spotřebitelé přiměřený podíl na výsledných výhodách.
Komise prodloužila platnost nařízení CBER v letech 2014 a 2020. Zjistila, že nařízení o blokových výjimkách pro konsorcia vedlo k efektivnosti pro dopravce, kteří mohli lépe využívat kapacitu plavidel a nabídnout více spojení. Výjimka se vztahovala pouze na konsorcia s podílem na trhu nepřevyšujícím 30 %, jejichž členové mohli stanovovat ceny nezávisle. V této souvislosti vedla zmíněná efektivnost k nižším cenám a lepší kvalitě služeb pro spotřebitele. Hodnocení konkrétně ukázalo, že v posledních letech se jak náklady pro dopravce, tak ceny pro zákazníky za 20stopou ekvivalentní jednotku snížily přibližně o 30 % a kvalita služeb zůstala stabilní. Toto prodloužení bylo ve srovnání s tradiční 5letou dobou platnosti nařízení CBER omezeno na čtyři roky, aby bylo možné rychleji reagovat v případě jakýchkoli možných změn podmínek na trhu.

Závěr
Hodnocení pomůže Komisi rozhodnout, zda by platnost nařízení CBER měla skončit, nebo zda by měla být znovu prodloužena, a to se změnami či beze změn. Komise shrne výsledky hodnocení v pracovním dokumentu svých útvarů, který má být zveřejněn v posledním čtvrtletí roku 2022.

Petr Sedlický

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 534 článek mě zaujal 91
Zaujal Vás tento článek?
Ano