asseco Aimtec murr

Veřejná konzultace k nařízení o blokových výjimkách MVBER

Dne 6. července 2022 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k jejím návrhům týkajícím se budoucího režimu nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla (MVBER).

 

Konkrétně jde o návrh nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování EU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (kterým se prodlužuje platnost stávajícího nařízení MVBER o pět let), a návrh sdělení Komise (EU) – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (kterým se zavádějí cílené aktualizace doplňkových pokynů).
S ohledem na skončení platnosti nařízení MVBER k 31. květnu 2023 byl v prosinci 2018 zahájen přezkum, který měl za úkol shromáždit doklady o fungování předpisů platných pro vertikální dohody v automobilovém odvětví. Konečným výstupem tohoto přezkumu je návrh nových předpisů. Zainteresované strany mohou předkládat své připomínky k návrhům do 30. září 2022 s tím, že nové právní předpisy mají vstoupit v platnost 1. června.

Cíle legislativních návrhů
Cílem navrhovaného prodloužení platnosti nařízení o blokových výjimkách pro motorová vozidla o dalších pět let je zachovat režim, který podnikům v automobilovém odvětví usnadňuje posoudit, zda jsou jejich dohody v souladu s předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Navrhují se také cílené aktualizace doplňkových pokynů, tak aby se vztahovaly i na data vygenerovaná vozidly, jež jsou potřebná k jejich údržbě a opravě.

Podstata nařízení
Vertikální dohody jsou dohody mezi dvěma nebo více podniky působícími na různých úrovních výrobního nebo distribučního řetězce, které se týkají podmínek, za nichž mohou strany nakupovat, prodávat nebo přeprodávat určité zboží nebo služby. Článek 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU zakazuje dohody mezi podniky, které omezují hospodářskou soutěž. Podle odst. 3 téhož článku však mohou být takové dohody prohlášeny za slučitelné s vnitřním trhem, pokud přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, aniž by byla omezena hospodářská soutěž.
Nařízení MVBER uvádí, že na dohody o distribuci nových vozidel se vztahuje obecný režim Komise (tj. nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody neboli VBER). Nařízení o blokových výjimkách vyjímá vertikální dohody, které splňují určité podmínky, ze zákazu stanoveného v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, čímž pro tyto dohody vytváří „bezpečný přístav“. Pokyny k vertikálním omezením uvádějí, jak vykládat a uplatňovat nařízení o blokových výjimkách a jak posuzovat vertikální dohody, které nespadají do jeho působnosti.
Co se týká dohod o prodeji nebo přeprodeji náhradních dílů pro motorová vozidla nebo o poskytování oprav a údržby pro motorová vozidla, nařízení MVBER stanoví, že se neuplatní čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, pokud tyto dohody splňují požadavky pro výjimku podle obecného režimu a neobsahují žádné z ustanovení uvedených v nařízení MVBER, která by odnímala výhodu výjimky.

Navrhované změny
Dle vysvětlující poznámky k návrhu nařízení, kterým se prodlužuje nařízení MVBER, a k návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny, cílem navrhovaných změn je:
- Zachovat platnost nařízení MVBER po dobu dalších pěti let, a i nadále tak usnadňovat společnostem v automobilovém odvětví posouzení toho, zda jsou jejich vertikální dohody v souladu s předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Je pravděpodobné, že za pět let se dostatečně prokáže životaschopnost trendů, které se v současné době teprve objevují, např. digitalizace vozidel a nové vzorce mobility. Navrhované prodloužení umožní Komisi znovu posoudit vzniklou situaci na trhu do nového data skončení platnosti prodlouženého nařízení MVBER (tj. do 31. května 2028).
- Jasně stanovit, že data vygenerovaná vozidly jsou potřebná k jejich údržbě a opravě. Při posuzování vertikálních dohod mezi výrobci vozidel a jejich autorizovanými sítěmi podle článku 101 Smlouvy o fungování EU budou mít společnosti díky tomu jistotu ohledně způsobu, jakým Komise vnímá otázky týkající se přístupu k datům vygenerovaným snímači automobilů. Komise navrhuje, aby byly stávající zásady poskytování technických informací, nástrojů a školení nezbytných k údržbě a opravám rozšířeny tak, aby výslovně zahrnovaly data vygenerovaná vozidly.

Další legislativní postup
Poté co zúčastněné strany předloží své připomínky k návrhu nařízení, kterým se prodlužuje nařízení MVBER, a k návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny, Komise tyto připomínky zpracuje a v návrhu těchto předpisů provede veškeré nezbytné změny, tak aby mohly začít platit k 1. červnu 2023.

Petr Mišúr
Foto: Bosch Car Service

 
Publikováno: 9. 9. 2022 | Počet zobrazení: 528 článek mě zaujal 95
Zaujal Vás tento článek?
Ano