asseco Aimtec murr

Komise posiluje dozor nad trhem motorových vozidel

Evropská komise dne 1. dubna 2022 oznámila, že v rámci Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v italské Ispře otevře dvě nové laboratoře, které umožní zvýšit kapacitu pro testování emisí z automobilů na trhu EU.

 

Laboratoře rozšiřují stávající kapacitu laboratoří, které určují, zda vozidla splňují příslušné předpisy EU o emisích, a zvýší schopnost Komise provádět dozor nad trhem s vozidly.
Nové zařízení umožní testovat emise v regulovaných a simulovaných podmínkách skutečného provozu. Dvě klimatické emisní buňky umožní testování široké škály podmínek prostředí, jako je teplota, vlhkost a tlak, které ovlivňují konečnou výkonnost vozidla z hlediska emisí. Díky nejmodernějším technologiím budou nové laboratoře sloužit Komisi také při zavádění budoucích emisních norem.
Pravomoc Komise kontrolovat emise z automobilů je výsledkem přepracování právních předpisů EU týkajících se schvalování typu vozidla, jež byla reakcí na skandál „Dieselgate“, v jehož důsledku byl zaveden dohled a prosazování na úrovni EU. Konkrétně platí, že zatímco za kontroly automobilů uváděných na trh odpovídají členské státy, Komise může od 1. září 2020 na základě nové právní úpravy provádět kontroly automobilů po celé EU, stahovat vozidla z provozu a v případě porušení právních předpisů ukládat pokuty až do výše 30 000 eur za jeden automobil. Nové laboratoře pak umožní, aby Společné výzkumné středisko ještě účinněji zajišťovalo, že automobily v EU budou splňovat pravidla týkající se emisí, což sleduje strategický cíl Komise, aby se Evropa stala do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem.

Nová pravidla pro ekologičtější a bezpečnější vozidla
Nová právní úprava byla reakcí na skandál „Dieselgate“, který odhalil, že emise v reálném provozu v některých případech výrazně překračovaly hodnoty naměřené při legislativní zkoušce pro certifikaci. Legislativním základem nových pravidel pro ekologičtější a bezpečnější vozidla je přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (nařízení o schvalování motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi), které je použitelné od 1. září 2020. Předmětné nařízení podstatně mění a zpřísňuje předchozí systém schvalování typu a dozoru nad trhem. Zlepšuje kvalitu a nezávislost schvalování typu a zkoušení vozidel, zvyšuje četnost kontrol automobilů, které již na trhu EU jsou, a posiluje celkový systém tím, že zavádí větší evropský dohled.

Mezi klíčové prvky nových pravidel EU náleží:

- Nezávislost a kvalita zkoušek před uvedením vozidla na trh: Aby mohly technické zkušebny, které prováděj zkoušky a kontroly nových modelů automobilů, získat akreditaci od členských států nebo si ji udržet, musej projít nezávislým auditem podle přísných kritérií. Vnitrostátní orgány odpovědné za schvalování typu, se nyní budou navzájem hodnotit, aby se zajistilo, že příslušná pravidla budou prováděna a důsledně uplatňována v celé EU.

- Kontroly automobilů, které již na trhu jsou: Nový rámec rovněž zlepšuje kontroly vozidel, která jsou již na trhu a nabízejí je prodejci. Ode dne použitelnosti nařízení jsou členské státy povinny pravidelně zkontrolovat alespoň určitý počet vozidel. Mohou také na svém území přijmout ochranná opatření proti nevyhovujícím vozidlům, aniž by musely čekat, jak rozhodne orgán, který schválení typu udělil.

- Evropský dohled: Komise nyní může rovněž provádět u vozidel kontroly shody a dodržování pravidel, a to v laboratořích (v rámci JRC) i na silnici. Pokud výrobci poruší právní předpisy týkající se schvalování typu (např. montují do vozidel zařízení, která zkreslují výsledky zkoušek, nebo vydávají nepravdivá prohlášení), může Komise nařídit stažení vozidel z oběhu v celé EU a uložit takovým výrobcům sankci až do výše 30 000 eur za automobil. Dosud mohly taková opatření ukládat pouze vnitrostátní orgány, které schválily daný typ vozidla.

Nová právní úprava je součástí širší činnosti Komise zaměřené na dosažení ekologického, udržitelného a konkurenceschopného automobilového odvětví, jak je stanoveno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu“. Iniciativy Komise zahrnují normy pro kvalitu ovzduší a emise CO2, zlepšení emisních zkoušek automobilů nebo podporu na výrobu alternativních paliv a baterií a ochranu konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Zařízení pro dozor nad trhem s vozidly
V laboratoři Společného výzkumného střediska pro emise vozidel (VELA), která se nyní skládá z 11 zařízení, lze testovat všechny typy silničních vozidel jak z hlediska emisí, tak z hlediska energetické účinnosti. Výsledky výzkumu se využívají při vypracovávání evropských právních předpisů v oblasti emisí v silniční dopravě, čímž se generují nezaujaté vědecké údaje pro hodnocení technologií týkajících se vozidel. VELA prováděla pilotní projekt od roku 2017 do roku 2020, kdy Komise nakonec přijala odpovědnost za testování vozidel v souvislosti s dozorem nad trhem s vozidly.
Zařízení JRC pro dozor nad trhem s vozidly poskytují možnost simulovat podmínky jízdy v reálném provozu ve velmi širokém spektru okolních podmínek za účelem provádění emisních a bezpečnostních zkoušek. Pomáhají Evropské komisi při organizaci a provádění zkoušek a kontrol s cílem ověřit, zda vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky splňují příslušné požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost. Zkoušky a kontroly se provádějí mj. prostřednictvím laboratorních a silničních zkoušek na základě statisticky významných vzorků, doplněných kontrolami dokladů.
Laboratorní zařízení se skládá ze dvou emisních zkušebních buněk vybavených:
- Válečkovými stolicemi 4 x 4 pro lehká užitková vozidla (osobní automobily a užitková vozidla), které mohou simulovat jízdní podmínky na silnici až do maximální rychlosti 180 km/h. Kolečkové lavice lze použít buď pro sledování jízdních cyklů, nebo pro reprodukci jízd na veřejných komunikacích (simulujících i svah).
- Klimatizační systémy mění vnitřní teplotu a vlhkost obou zkušebních buněk v širokém rozsahu hodnot (od -10 °C do +50 °C). Tímto způsobem je možné ověřit environmentální výkonnost i další aspekty jízdy (např. dojezd v případě elektrických vozidel) v různých a dobře definovaných okolních podmínkách, což by jinak bylo na silnici nemožné kvůli sezónním výkyvům a nepředvídatelnosti počasí.

- Kompletní systém odběru vzorků výfukových plynů a nejmodernější měřicí zařízení pro regulované a neregulované znečišťující látky a další parametry.

- Výškový simulátor v jednom ze zařízení, které umožňuje reprodukci cesty na silnici s významnými výškovými a teplotními změnami.

Součástí zařízení je samostatně umístěná dílna, kde jsou vozidla připravována jak pro zkoušky v laboratoři, tak na silnici, jakož i v namáčecí ploše, kde je vozidlo kondicionováno při specifických teplotách, jak to vyžaduje celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla.

Průběžná zpráva Komise
EK rovněž zveřejnila výsledky prvního roku činností Společného výzkumného střediska v oblasti dozoru nad trhem prováděných v ostatních zkušebních zařízeních tohoto střediska. Zpráva s názvem „Dozor nad evropským trhem s motorovými vozidly“ předkládá výsledky zkoušek emisí a posouzení shody u čtyřiceti vozidel s mezní hodnotou emisí podle normy Euro 6, přičemž bylo zjištěno, že splňují požadavky za nejrůznějších podmínek provozu. Na podporu orgánů EU, které se podílejí na povinnostech dohledu nad motorovými vozidly, sdílí Společné výzkumné středisko získané poznatky i osvědčené postupy pro testování.

Petr Mišúr
Foto: ec.europa.eu/ Nicolo Campo

 
Publikováno: 4. 6. 2022 | Počet zobrazení: 647 článek mě zaujal 120
Zaujal Vás tento článek?
Ano