asseco Aimtec murr

Komise k provozu taxislužby a služby nájmu vozidla

Evropská komise zveřejnila dne 4. února 2022 sdělení 2022/C 62/01 o dobře fungující a udržitelné místní osobní dopravě na vyžádání, kterým poskytla doporučení členským státům v otázkách regulace taxislužeb a služeb nájmu vozidla s řidičem.

 

Důvodem předložení sdělení, které je právně nezávazným aktem Unie, je skutečnost, že trh osobní dopravy na vyžádání prošel v posledních letech výraznými změnami, mj. v důsledku vzniku „jízd na zavolání“ (ride-hailing), tj. objednání jízdy na míru online, obvykle prostřednictvím aplikace pro chytré telefony a s okamžitým zahájením služby. Společnosti poskytující jízdu na zavolání propojují prostřednictvím internetových stránek a mobilních aplikací cestující s řidiči. Sdělení se nevztahuje na pravidla, jimiž se upravuje poskytování jízdy na zavolání jako takové, ani na sdílení automobilů, ale pouze na pravidla týkající se taxislužeb a služeb nájmu vozidla (PHV).

Jízda na zavolání“ se označuje také jako „zajištění jízdy“ (ride-sourcing). Sdělení používá pojem „sdílení jízdy“ (ride-sharing), aby nedošlo k záměně s činností řidiče, který vozí osoby do jím určeného místa (sdílené užívání automobilů osobami s podobným cílem cesty), to se označuje také jako „spolujízda“ (car-pooling). „Sdílení automobilů“ (car sharing) označuje krátkodobý pronájem automobilů.

Členské státy podle Komise čelí úkolu vypracovat politiky, které zohledňují nové způsoby provozu, nové obchodní modely a nové účastníky trhu v odvětví osobní dopravy na vyžádání. Potýkají se také s otázkami týkajícími se zaměstnaneckého statusu a sociálních práv řidičů, které vyvstaly s nástupem společností poskytujících jízdu na zavolání. Řešení všech těchto otázek má napomoci právě Sdělení Komise, které současně ponechává na jednotlivých členských státech konkrétní regulaci.
Komise předeslala, že na úrovni Unie v této oblasti neexistují žádné zvláštní právní předpisy. Zatímco zákazníci nové služby obecně vítají, řidiči a provozovatelé taxislužeb se potýkají se zvýšenou konkurencí. Taxislužby se cítí znevýhodněny vzhledem ke konkurenčním výhodám, které mají služby PHV vzhledem k tomu, že nemusí dodržovat stejně přísná pravidla jako taxislužby. Služby PHV se oproti tomu cítí znevýhodněny pravidly, která považují za zastaralá a za pouhé překážky efektivního a udržitelného provozu.

Aktuální výzvy
První výzvou je podle sdělení otázka pracovních podmínek řidičů a zaměstnaneckého statusu osob pracujících prostřednictvím platforem, zejména řidičů PHV pracujících prostřednictvím aplikací pro jízdu na zavolání. Komise se proto bude pomocí další iniciativy EU snažit pracovní podmínky osob pracujících prostřednictvím platforem zlepšit, což má řešit návrh směrnice, který obsahuje opatření k zajištění toho, aby osoby pracující prostřednictvím platforem měly (nebo mohly získat) správné postavení v zaměstnání podle svého skutečného vztahu s platformou a aby získaly přístup k příslušným pracovním právům a právům na sociální ochranu, dále opatření k zajištění spravedlnosti, transparentnosti a odpovědnosti při algoritmickém řízení v kontextu práce prostřednictvím platforem, jakož i opatření ke zvýšení transparentnosti, sledovatelnosti a informovanosti o vývoji práce prostřednictvím platforem a ke zlepšení vymáhání platných pravidel pro všechny osoby pracující prostřednictvím platforem, včetně osob působících přeshraničně.
Sdělení dále zdůraznilo právní nejistotu, neboť členským státům se nepodařilo najít vhodný právní přístup k těmto novým subjektům a novým způsobům poskytování služeb, což odrazuje od podnikání a investic a mate občany. Další otázky pak souvisejí s využíváním veřejného prostoru, bezpečností silničního provozu, odpovědností, pojištěním, bezpečností cestujících a řidičů, jakož i s celkovou integrací různých služeb mobility do ucelené nabídky městské mobility.
S ohledem na uvedené by podle Komise členské státy měly opětovně posoudit svá stávající pravidla pro místní trhy osobní dopravy na vyžádání, a stanovit regulační rámce, otevřené novým obchodním modelům a nabízející pracovní příležitosti, včetně těch, které mohou využívat flexibilní formy práce. Regulační rámce by měly umožnit, aby služby osobní dopravy na vyžádání byly dostupné všem bez diskriminace, tj. včetně osob bez chytrých telefonů, např. starších osob, negramotných osob, osob bez platební karty i osob se zdravotním postižením nebo sníženou schopností pohybu a orientace. Důležitá je také možnost včasné rezervace dopravy, aby si lidé v případě potřeby mohli předem zajistit jinou dopravu, pokud není osobní doprava na vyžádání v dané chvíli dostupná (např. naplánovaná cesta na letiště, do nemocnice apod.). Regulační rámce by měly rovněž usnadnit přeshraniční místní osobní dopravu na vyžádání mezi sousedními členskými státy.

Doporučení Komise
S ohledem na uvedené cíle Komise ve sdělení předložila následující doporučení, které uvádějí klíčové prvky regulace osobní dopravy na vyžádání.

A - Doporučení týkající se přístupu k povolání
Pravidla týkající se přístupu k povolání řidičů taxislužeb (PHV a provozovatelů taxislužeb), jako je potřeba licence a podmínky pro její získání, musí splňovat kritéria odůvodněnosti.

- Pro řidiče
Požadavky na to, jak se stát řidičem služeb osobní dopravy na vyžádání, by měly být jednoduché a měly by zahrnovat jen to, co je nezbytné. Neměly by klást důraz na znalosti, které byly nezbytné v minulosti, aniž by byla posouzena jejich nezbytnost v současnosti, kdy existují rezervace a navigace podporované aplikacemi (např. rozsáhlé podrobné zeměpisné znalosti). Měly by být spíše přizpůsobeny tomu, co je potřeba v současnosti (např. obsluze aplikací pro správu tras). Tyto požadavky by měly zahrnovat jen to, co je nezbytné pro poskytování kvalitních a bezpečných služeb osobní dopravy, a neměly by být používány k omezování počtu dostupných kvalifikovaných řidičů.

- Pro provozovatele
Požadavky na provozovatele služeb osobní dopravy na vyžádání by měly být jednoduché a měly by zahrnovat jen to, co je nezbytné. Požadavky na kvalifikaci provozovatele se mohou týkat např. finanční způsobilosti, bezúhonnosti a dodržování daňových předpisů za předpokladu, že zahrnují jen to, co je nezbytně nutné. Požadavky týkající se velikosti vozového parku, počtu zaměstnanců, počtu licencí, které může provozovatel držet, kancelářských prostor nebo ustanovení, že držitelem licence k provozování taxislužby/PHV mohou být pouze fyzické (nikoli právnické) osoby, může být v této souvislosti složitější odůvodnit, a to vzhledem k požadavku sledování oprávněného cíle a dodržování zásad nezbytnosti a proporcionality.

- Požadavky na vozidla
Vozový park osobní dopravy na vyžádání by měl být udržitelnější. Měl by zahrnovat více vozidel s nulovými emisemi; nové nebo obnovené licence na provozování taxislužeb a služeb PHV by např. měly být vázány na splnění emisních požadavků na vozidla, že by se zpřístupnily další licence pro vozidla s nulovými emisemi nebo že by se na tato vozidla a jejich dobíjecí nebo tankovací infrastrukturu poskytla finanční podpora. Požadavky na velikost vozidel používaných v osobní dopravě na vyžádání by měly zahrnovat pouze to, co zákazníci potřebují, např. zavazadlový prostor nebo dětské sedačky.

B. Doporučení týkající se výkonu povolání
Pravidla, která je třeba dodržovat při poskytování služeb místní osobní dopravy na vyžádání, nemohou představovat omezení svobody usazování.

- Zrušení přísného „pravidla návratu do garáže“
Pokud mají řidiči další objednávku, neměla by jim v pokračování jejich činnosti bránit povinnost vracet se mezi jízdami s jednotlivými klienty do svých provozních prostor. Pro čekací doby mezi objednávkami by města mohla např. vymezit více centrálních míst, kde by řidiči mohli čekat, aby byly co nejvíce omezeny jízdy bez cestujících, které představují neefektivní využití provozní doby vozidla a pracovní doby řidiče a mají negativní vliv na životní prostředí, protože přispívají k dopravním zácpám a produkci emisí.

- Povolení přepravy cestujících během zpátečních jízd mimo licencované oblasti
Pravidla pro výkon povolání by měla zohlednit potřebu snížit počet jízd bez cestujících. Licence na taxislužby a služby PHV jsou vydávány pro určitou správní oblast. Nejčastějším příkladem jsou jízdy na letiště a z letišť, která se často nacházejí mimo větší metropolitní oblasti. To vede k jízdám bez cestujících, což se odráží na cenách a zvyšuje emise na cestujícího. Povolení přepravy cestujících při zpátečních cestách zpět do oblasti, pro kterou mají licenci, by pomohlo snížit počet kilometrů ujetých bez cestujících.

- Zvýšení využití kapacity vozidel
Pro snížení počtu jízd se doporučuje „seskupování“ cestujících (passenger pooling). Týká se navzájem neznámých cestujících s podobným nástupním a cílovým místem, kteří sdílejí vyžádanou taxislužbu nebo službu PHV. Zvýšení využití kapacity (tj. zvýšení počtu přepravených osob na kilometr jízdy vozidla) by mohlo vést ke snížení počtu kilometrů ujetých vozidly taxi/PHV.

- Další provozní podmínky pro řidiče
Musí být vždy adekvátní a přiměřené sledovaným cílům

i) Řidiči taxislužeb
Členské státy by měly opětovně posoudit pravidla pro řidiče s ohledem na jejich cíle, zejména při oddělování taxislužeb od služeb PHV, a možné důsledky. Příkladem pravidel týkajících se řidičů je povinnost pracovat jako řidič na plný úvazek. Pružné rozvržení pracovní doby, jako je zrušení a/nebo snížení počtu povinných dlouhých směn, nočních a víkendových směn, umožnění částečných úvazků atd., by mohly zvýšit atraktivitu povolání řidiče taxislužby, a to i pro osoby, které koordinují rodinu a práci, pokud by to bylo spojeno s odpovídající úrovní pracovní jistoty a předvídatelnosti.

ii)  Řidiči služeb PHV
Řidiči služeb PHV se potýkají s jinými problémy. Jedná se třeba o zákaz používání chytrých telefonů pro přijímání požadavků od zákazníků, což neumožňuje rezervaci služeb PHV na platformě pro jízdy na zavolání, a zavedení povinné čekací doby mezi rezervací PHV a zahájením služby. Obě pravidla zabraňují tomu, aby služba byla zahájena okamžitě po rezervaci, a znamenají komparativní znevýhodnění služeb PHV. Všechna taková pravidla musí být v souladu s kritérii v právní regulaci.

- Další provozní podmínky pro provozovatele
Provozní podmínky pro provozovatele musí být vždy adekvátní a přiměřené sledovaným cílům. Provozovatelé taxislužeb a PHV musí po svém založení splňovat pravidla týkající se organizace jejich činnosti, mezi něž patří: požadavek na minimální nebo maximální počet zaměstnanců, povinnost, že provozovatel musí sám pracovat jako řidič taxislužby, provozovatel může zaměstnávat pouze zaměstnance na plný úvazek, stanovení minimálního/maximálního počtu řidičů na každé vozidlo s licencí, stanovení minimální doby pronájmu za minimální sazbu nebo ustanovení, že odměna za přepravu je povolena až poté, co zákazník obdrží fakturu v místě svého bydliště. Provozní podmínky pro provozovatele PHV/taxislužeb musí být v souladu s právem EU, zejména se svobodou usazování.

C - Doporučení týkající se propojení s veřejnou dopravou a aktivní mobilitou
Osobní doprava na vyžádání, ať už se jedná o taxislužby, nebo služby PHV, by měla doplňovat veřejnou dopravu (např. metro, autobusy, tramvaje) i aktivní formy mobility (např. chůzi a jízdu na kole) a nestala se jen jejich náhražkou. V zájmu optimálního propojení by měla být součástí plánu udržitelné místní městské mobility vypracovaného v souladu s evropskými pokyny. Další postup by mohlo představovat přijetí opatření na posílení propojení s veřejnou dopravou, např. podpora řešení v rámci konceptu „Mobilita jako služba“, motivace cestujících a zkoumání možností spolupráce se společnostmi poskytujícími jízdy na zavolání. Poskytovatelé služeb by mohli být vyzváni, aby informovali zákazníky o dostupných alternativních možnostech aktivní mobility.

Petr Mišúr
Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 4. 5. 2022 | Počet zobrazení: 912 článek mě zaujal 123
Zaujal Vás tento článek?
Ano