asseco Aimtec murr

Návrh na zlepšení pracovních podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem

Dne 9. prosince 2021 předložila Evropská komise návrh souboru právních aktů na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem a na podporu udržitelného růstu digitálních pracovních platforem v EU.

 

Evropská komise při předložení návrhu vychází z šetření, podle něhož v současnosti v EU prostřednictvím digitálních pracovních platforem pracuje přes 28 milionů lidí. Očekává se, že v roce 2025 jejich počet dosáhne 43 milionů. Naprostá většina těchto osob je samostatně výdělečně činná. Odhaduje se však, že 5,5 milionu je nesprávně klasifikováno jako osoby samostatně výdělečně činné. V letech 2016 až 2020 vzrostly příjmy v ekonomice platforem téměř pětinásobně z odhadovaných 3 miliard eur na přibližně 14 miliard eur.
Nové způsoby práce tak přinášejí i nové problémy. Zejména je stále obtížnější správně klasifikovat zaměstnanecký status osob, což v některých případech vede k tomu, že jejich pracovní práva a sociální ochrana nejsou dostatečné. Kromě toho může používání algoritmů při práci prostřednictvím platforem vyvolávat otázky ohledně odpovědnosti a transparentnosti.
Nová pravidla mají zajistit, aby lidé pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem mohli požívat pracovních práv a sociálních dávek, na něž mají nárok. Bude jim také poskytnuta další ochrana, pokud jde o používání algoritmického řízení (tj. automatizovaných systémů, které při práci podporují nebo nahrazují manažerské funkce). Společný soubor pravidel EU poskytne větší právní jistotu, a umožní proto digitálním pracovním platformám plně využívat hospodářský potenciál jednotného trhu a rovné podmínky.

Komise předložila následující dokumenty:

- Návrh směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (návrh zahrnuje opatření ke správnému určení zaměstnaneckého statusu osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem a nová práva pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, pokud jde o algoritmické řízení).

- Sdělení, které stanoví přístup a opatření EU týkající se práce prostřednictvím platforem (akt soft law , který doplňuje směrnice o kroky, které by vnitrostátní orgány, sociální partneři a další příslušní aktéři měli přijmout na své úrovni. Sdělení by mělo současně položit základy pro práci na budoucích globálních standardech pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím platforem).

- Návrh pokynů, který objasňuje uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže (vztahuje se na kolektivní smlouvy osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců a usiluje o zlepšení jejich pracovních podmínek. K nim patří i lidé pracující prostřednictvím digitálních pracovních platforem).

Konkrétní úpravy v návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek

Zaměstnanecký status
Cílem navržené směrnice je zajistit, aby osobám pracujícím prostřednictvím digitálních pracovních platforem práce byl přiznán právní zaměstnanecký status, který odpovídá jejich skutečnému uspořádání práce. Směrnice obsahuje seznam kritérií pro určení, zda je platforma „zaměstnavatelem“. Pokud platforma splňuje alespoň dvě z těchto kritérií, je právně považována za zaměstnavatele. Lidé, kteří pracují prostřednictvím platforem, by tak požívali pracovních i sociálních práv, která jsou spojena se statusem „zaměstnance“. Pro ty, kdo budou překlasifikováni na zaměstnance, to znamená právo na minimální mzdu (tam, kde existuje), kolektivní vyjednávání, pracovní dobu a ochranu zdraví, právo na placenou dovolenou nebo lepší přístup k ochraně před pracovními úrazy, dávky v nezaměstnanosti a v nemoci, jakož i příspěvkové starobní důchody. Platformy budou mít právo tuto klasifikaci napadnout nebo ji „vyvrátit“, přičemž důkazní břemeno ohledně toho, že zaměstnanecký poměr neexistuje, nesou ony. Jasná kritéria, která Komise navrhuje, budou pro platformy znamenat větší právní jistotu, nižší náklady na soudní spory a snadnější plánování obchodní činnosti.
Návrh směrnice tak pomůže osobám falešně samostatně výdělečně činným pracujícím pro platformy správně určit svůj zaměstnanecký status a požívat všech souvisejících sociálních práv. Osoby skutečně samostatně výdělečně činné, které pracují prostřednictvím platforem, budou chráněny větší právní jistotou, pokud jde o jejich status, a budou existovat nové pojistky proti skrytým nebezpečím algoritmického řízení.

Algoritmické řízení
Směrnice zvyšuje transparentnost při používání algoritmů digitálními pracovními platformami, zajišťuje lidský dohled nad tím, jak dodržují pracovní podmínky, a dává právo napadnout automatizovaná rozhodnutí. Tato nová práva budou udělena jak zaměstnancům, tak osobám skutečně samostatně výdělečně činným.

Prosazování, transparentnost a sledovatelnost
Vnitrostátní orgány mají často potíže s přístupem k údajům o platformách a o osobách, které jejich prostřednictvím pracují. To je ještě obtížnější, pokud platformy působí v několika členských státech, takže není jasné, kde a kým je práce prostřednictvím platforem vykonávána. Návrh Komise má přinést větší transparentnost v souvislosti s platformami tím, že vyjasní stávající povinnost oznamovat práci vnitrostátním orgánům, a požaduje, aby platformy vnitrostátním orgánům zpřístupnily klíčové informace o svých činnostech a o osobách, které jejich prostřednictvím pracují.

Sdělení Komise
Ve svém sdělení, které není závazným právním aktem – „Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce“ – vyzývá Komise členské státy, sociální partnery a všechny příslušné aktéry, aby navrhli konkrétní opatření ke zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Jeho účelem je využít přínosy digitální transformace a chránit evropské sociálně tržní hospodářství. EU chce rovněž jít příkladem a přispívat k budoucím globálním standardům pro vysoce kvalitní práci prostřednictvím platforem. Platformy působí přeshraničně a vyžadují přeshraniční regulační přístup.

Návrh pokynů k uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže
Návrh pokynů představuje veřejnou konzultaci o návrhu pokynů k uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců, tj. lidí, kteří pracují zcela samostatně a nezaměstnávají jiné osoby. Cílem tohoto návrhu je poskytnout právní jistotu a zajistit, aby právní předpisy EU týkající se hospodářské soutěže nebránily úsilí některých osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců kolektivně zlepšit své pracovní podmínky, včetně odměňování, v případech, kdy jsou v relativně slabém postavení, např. jestliže se potýkají s významnou nerovnováhou ve vyjednávací síle. Návrh pokynů se týká on-line i off-line situací.

Další legislativní postup
Návrh směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem, předložený Komisí, nyní projedná Evropský parlament a Rada. Po jeho přijetí budou mít členské státy dva roky na provedení směrnice ve svém vnitrostátním právu.
Návrh pokynů k uplatňování právních předpisů EU týkajících se hospodářské soutěže bude předmětem osmitýdenní veřejné konzultace s cílem získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran a poté jej Komise přijme. Pokyny jsou pro Komisi závazné při jejím následném výkladu a prosazování pravidel hospodářské soutěže EU.

Petr Mišúr
Foto: European Comission

 
Publikováno: 3. 3. 2022 | Počet zobrazení: 787 článek mě zaujal 148
Zaujal Vás tento článek?
Ano