asseco Aimtec murr

Komise navrhla jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení

Zásadní legislativní krok podnikla Evropská komise 23. září 2021 proti rostoucímu množství elektronického odpadu a obtížích spojených se záplavou různých nekompatibilních nabíječek k elektronickým zařízením.

 

Komise totiž předložila návrh změny směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, která stanoví společné řešení pro nabíjení všech vhodných zařízení.
Pozadí předložení návrhu je spojeno s praktickými otázkami. Podle údajů Komise bylo v roce 2020 v EU prodáno přibližně 420 milionů telefonů a jiných přenosných elektronických zařízení. V průměru spotřebitelé vlastní přibližně tři nabíječky mobilních telefonů, z nichž pravidelně používají dvě. Na 38 % spotřebitelů v průzkumu uvedlo, že se alespoň jednou setkalo s obtížemi, když nemohli nabít svůj telefon, protože nabíječky, které měli k dispozici, nebyly kompatibilní. Komise odhaduje, že spotřebitelé každoročně vydají zhruba 2,4 miliardy eur za samostatné nabíječky, které se neprodávají současně s elektronickými zařízeními. Kromě toho vyhozené a nevyužité nabíječky každoročně představují až 11 000 tun elektronického odpadu.
Komise reagovala na tyto problémy již od roku 2009, kdy začala podporovat myšlenku společného řešení pro nabíjení mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení tím, že zprostředkovala dobrovolnou dohodu výrobního odvětví. Jejím výsledkem bylo přijetí prvního memoranda o porozumění a snížení počtu stávajících řešení pro nabíjení mobilních telefonů na trhu z 30 na 3.
V návaznosti na uplynutí platnosti uvedeného memoranda v roce 2014 nebyl nový návrh z března 2018 považován za uspokojivý, a to ani, pokud jde o vytvoření jednotného řešení pro nabíjení, ani pokud jde o uspokojení potřeby lepšího pohodlí pro spotřebitele a snížení množství elektronického odpadu. Výsledkem je předložení právního předpisu, který má problémy vyřešit.

Podstata návrhu
Cílem návrhu je zabránit roztříštěnosti trhu, pokud jde o nabíjecí rozhraní a komunikační protokoly pro nabíjení, zvýšit pohodlí spotřebitelů a snížit množství e-odpadu.  
Návrhem směrnice o rádiových zařízeních budou harmonizovány nabíjecí porty a technologie rychlého nabíjení: port USB typu C se stane standardním portem pro všechny chytré telefony, tablety, fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a přenosné herní konzole. Komise navrhuje oddělit prodej nabíječek od prodeje elektronických zařízení.
Návrh harmonizuje nabíjecí rozhraní pro mobilní telefony a podobné kategorie nebo třídy rádiových zařízení (tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka a náhlavní soupravy, ruční videoherní konzole a přenosné reproduktory), které se nabíjejí prostřednictvím kabelového nabíjení, aby je bylo možné nabíjet pomocí jednotné nabíjecí zásuvky. Harmonizovaný nabíjecí port pro elektronická zařízení bude napříště port USB typu C. Tak bude možné nabíjet zařízení stejnou nabíječkou USB-C bez ohledu na jejich značku.
Stanoví také povinnost pro výrobce, aby tato zařízení, pokud podporují rychlé nabíjení, obsahovala alespoň stejný komunikační protokol pro nabíjení. Harmonizovaná technologie rychlého nabíjení má zabránit, aby různí výrobci neodůvodněně omezovali rychlost nabíjení, a zajistit, aby rychlost nabíjení byla při používání jakékoli kompatibilní nabíječky pro dané zařízení stejná.
Návrh umožní budoucí harmonizaci v této oblasti v reakci na technologický vývoj, včetně harmonizace jakéhokoli jiného typu nabíjecího rozhraní než kabelového nabíjení, a stanoví požadavky, aby koncoví uživatelé nebyli nuceni kupovat nové nabíjecí zařízení vždy, když si koupí nový mobilní telefon nebo podobné rádiové zařízení. Oddělení prodeje nabíječky od prodeje elektronického zařízení umožní, aby bylo možné zakoupit nové elektronické zařízení bez nové nabíječky.
Též stanoví požadavky při prodeji, resp. dokonalejší informace pro kupující, aby koncoví uživatelé při nákupu mobilního telefonu nebo podobného rádiového zařízení obdrželi nezbytné informace o jeho výkonnostních parametrech při nabíjení a o nabíjecím zařízení, které s ním lze použít. Výrobci budou muset nově poskytovat relevantní informace o účinnosti nabíjení, včetně údajů o výkonu, který zařízení vyžaduje, a zda podporuje rychlé nabíjení.
Obecně je nutno zdůraznit, že novelizovaná směrnice 2014/53/EU již vyžaduje, aby výrobci zajistili, že rádiová zařízení dodávaná na trh Unie jsou navržena a vyrobena v souladu se základními požadavky stanovenými v této směrnici a že jsou k nim přiloženy informace (např. o bezpečnosti, zamýšleném použití rádiových zařízení a omezení použití). Nové požadavky se budou vztahovat pouze na některé kategorie nebo třídy rádiových zařízení, a proto se neočekává, že by představovaly dodatečnou zátěž.

Studie posouzení dopadů
Evropská komise provedla celkem tři studie, v nichž zkoumala dopady směrnice, resp. navrženého řešení na spotřebitele. Třetí studie ukázala, že od října 2020 někteří výrobci (představující 30–40 % podílu na trhu) oznámili odstranění vnějšího napájecího zdroje (EPS), jakož i dalšího příslušenství z maloobchodního balení u určitých nových modelů. Ostatní zvažují své možnosti a zdá se pravděpodobné, že někteří z nich začnou v blízké budoucnosti nabízet i oddělená řešení. Zdá se však, že výrobci, kteří investovali velké prostředky do vlastní technologie nabíjení, jsou méně ochotní, protože vysoká výkonnost při nabíjení jejich společně dodávaných telefonů a EPS je důležitou součástí jejich marketingové strategie.

Komise provedla posouzení dopadů, které zkoumalo možnosti politiky kombinující tři různá opatření:

a) harmonizaci nabíjecích rozhraní pro rádiová zařízení,

b) podporu příslušného komunikačního protokolu pro nabíjení rádiového zařízení a informování spotřebitelů o výkonnosti při nabíjení,

c) zajištění toho, aby na trh bylo dodáváno alespoň oddělené řešení.

U všech možností existují dílčí možnosti s užší (tj. pouze mobilní telefony) nebo širší působností (určitá zařízení s nabíjecími charakteristikami srovnatelnými s nabíjecími charakteristikami mobilních telefonů). Upřednostňovanou možností politiky je možnost s širším rozsahem působnosti.

Očekává se, že upřednostňovaná možnost zvýší celkový obrat hospodářských subjektů o 105 milionů eur ročně. Přínosy pro obrat maloobchodníků a distributorů (457 milionů eur ročně) v důsledku toho, že nabíjecí zařízení nebudou součástí maloobchodního balení, a proto se budou častěji kupovat samostatně, převáží nad negativním dopadem na obrat výrobců zařízení (352 milionů eur ročně), který vznikne zavedením jednotného konektoru pro výrobce zařízení, a také nad ztrátou zisku výrobců EPS.
Přímé náklady pro výrobce, kteří nepoužívají jednotný konektor a musí svá zařízení přepracovat, budou zmírněny přechodným obdobím. Přímé náklady pro výrobce, kteří v současnosti používají proprietární komunikační protokoly pro rychlé nabíjení, jež nejsou kompatibilní s jednotným řešením, se odhadují na 30 milionů eur. Nepřímé náklady je obtížné odhadnout (kvůli neochotě výrobců tyto informace zveřejnit) a budou vyplývat pouze ze ztráty licenčních poplatků pro výrobce, kteří pro své výrobky jednotný konektor ještě nepoužívají.

Další kroky
Návrh revidované směrnice o rádiových zařízeních bude muset přijmout řádným legislativním postupem (spolurozhodování) Evropský parlament a Rada. Přechodné období 24 měsíců od data přijetí dá výrobnímu odvětví dostatečný čas na přizpůsobení se před vstupem v platnost.
Jednotná nabíječka je v konečném důsledku podmíněna interoperabilitou na obou koncích kabelu: mezi elektronickým zařízením a vnějším napájecím zdrojem. Návrhem by mělo být dosaženo interoperability na tom konci zařízení, který představuje podstatně větší problém. Interoperabilitou vnějšího napájecího zdroje se bude zabývat přezkum nařízení Komise o ekodesignu. Ten bude zahájen v průběhu tohoto roku tak, aby byl vstup revidovaného nařízení v platnost sladěn s předloženým návrhem.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 26. 11. 2021 | Počet zobrazení: 942 článek mě zaujal 175
Zaujal Vás tento článek?
Ano