asseco Aimtec murr

Z rozhodnutí Soudního dvora EU: Kabotáž v návaznosti na mezinárodní přepravu pro vlastní potřebu

Úřední věstník Evropské unie publikoval 23. srpna 2021 informaci o rozhodnutí Soudního dvora z 8. července 2021, která se vztahovala ke sporu týkajícího se kabotáže.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týkala výkladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, která byla předložena ve věci uložení pokuty za porušení ustanovení týkajících se kabotáže. Předkládající soud uvedl, že má za to, že řešení sporu, který mu byl předložen, závisí na tom, zda podnikatel v silniční nákladní dopravě, který v souladu s nařízením č. 1072/2009 uskutečnil mezinárodní přepravu nákladu z jednoho členského státu do jiného členského státu, je oprávněn podle tohoto nařízení provozovat kabotáž v návaznosti na tuto mezinárodní přepravu na území jiného členského státu. Konkrétně jde o to, zda taková mezinárodní přeprava představuje mezinárodní dopravu ve smyslu uvedeného nařízení. Podle jeho názoru se v členských státech k této otázce podle všeho nepřistupuje jednotně.
Soudní dvůr v rozsudku ve věci uvedl, že se v podstatě týká toho, zda nařízení č. 1072/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že podnikatel v silniční nákladní dopravě, který uskutečnil mezinárodní přepravu nákladu pro vlastní potřebu ve smyslu tohoto nařízení z jednoho členského státu do jiného členského státu, je oprávněn podle uvedeného nařízení provozovat kabotáž v návaznosti na tuto mezinárodní přepravu na území jiného členského státu, a pokud ano, za jakých podmínek. Soudní dvůr připomněl, že nařízení č. 1072/2009 se použije zejména na mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu prováděnou na území Unie, jakož i na kabotáž, která je v souladu s nařízením definována jako „vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě“. Nařízení dále stanoví obecnou zásadu, podle které je mezinárodní přeprava prováděna na základě licence Společenství a dále osvědčení řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země. Nařízení č. 1072/2009 dále stanoví, že v rámci určitých druhů přepravy nepodléhají podnikatelé v silniční nákladní dopravě licenci Společenství ani jinému povolení k přepravě. Tak je tomu v případě přepravy poštovních zásilek v rámci univerzální služby, přepravy poškozených nebo havarovaných vozidel, přepravy nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 tuny, přepravy nákladu vozidly pro vlastní potřebu nebo přepravy léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách.
Pokud jde o kabotáž, tak Soudní dvůr uvedl, že nařízení č. 1072/2009 stanoví obecnou zásadu, podle které každý podnikatel v silniční nákladní dopravě provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence Společenství a jehož řidič, pokud je státním příslušníkem třetí země, má osvědčení řidiče, je oprávněn za podmínek stanovených v nařízení provozovat kabotáž. Z toho vyplývá, že podnikatelé v silniční nákladní dopravě, kteří uskutečnili mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu z jednoho členského státu do jiného členského státu, jsou oprávněni provádět na území posledně uvedeného členského státu kabotáž v návaznosti na tuto mezinárodní přepravu, pokud splňují požadavky stanovené v nařízení č. 1072/2009. Kromě toho nařízení uvádí, že povolení k provozování kabotáže v rámci přepravy nepodléhá žádným omezením.
Na základě rozboru Soudní dvůr uzavřel, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že podnikatel v silniční dopravě, který uskutečnil mezinárodní přepravu nákladu pro vlastní potřebu z jednoho členského státu do jiného členského státu, je oprávněn provozovat kabotáž v návaznosti na tuto mezinárodní přepravu na území jiného členského státu, avšak za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené v nařízení.

Petr Mišúr
Foto: Asecap

Co je kabotáž
Kabotáží je vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.

 
Publikováno: 1. 10. 2021 | Počet zobrazení: 924 článek mě zaujal 185
Zaujal Vás tento článek?
Ano