asseco Aimtec murr

Evropský parlament schválil návrh nařízení o rámci pro digitální certifikát EU COVID

Evropský parlament schválil na své červnové plenární schůzi dne 8. 6. 2021 návrh nařízení EP a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a zotavení v souvislosti s onemocněním covid-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie.

 

Kromě rámce pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů schválený návrh nařízení stanoví právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytných k vydávání certifikátů a ke zpracování informací k potvrzení a ověření jejich pravosti, jak je stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na návrh Evropského parlamentu bylo do nařízení vloženo ustanovení, podle něhož nařízení nemůže být vykládáno tak, že stanoví přímé či nepřímé právo na očkování nebo že osobám ukládá povinnost nechat se očkovat. Nařízení rovněž nezavádí ani nestanoví žádné další formality ani požadavky pro výkon práva na volný pohyb nebo práva vstupu na území členských států.
Schválený rámec digitálního certifikátu EU COVID umožňuje vydávání a přeshraniční ověřování a uznávání třech druhů certifikátů:

a) certifikátu o očkování (potvrzující, že jeho držiteli byla podána očkovací látka proti covid-19 v členském státě, který certifikát vydal);
b) certifikátu o testu (potvrzující výsledek provedení testu NAAT (RT-PCR) nebo rychlého testu na antigen na covid-19, který byl proveden zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem kvalifikovaným k provádění testů v členském státě, který certifikát vydal, a uvádějícího druh testu, datum, kdy byl test proveden, a výsledek testu) a
c) certifikát o zotavení (potvrzující, že se jeho držitel po pozitivním výsledku testu NAAT, který byl proveden zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem kvalifikovaným k provádění testů, uzdravil z infekce SARS-CoV-2.
Členské státy budou vydávat certifikáty v digitálním a tištěném formátu, aby potenciální držitelé měli nárok získat certifikát ve formátu dle svého výběru. Certifikáty se budou vydávat bezplatně. V případě ztráty či vydání nového certifikátu, pokud osobní údaje obsažené v certifikátu nejsou nebo přestaly být správné či aktuální, bude možné vydání zpoplatnit. Nařízení dále stanoví, že certifikát není cestovním dokladem a jeho vlastnictví tak nebude předpokladem pro uplatňování práva na volný pohyb. Vydáním certifikátů rovněž není dotčena platnost jiných potvrzení o očkování, výsledku testu nebo zotavení, jež byly vydány před 1. 7. 2021. Vydání certifikátů rovněž nesmí vést k odlišnému zacházení s osobami podle stavu jejich očkování nebo vlastnictví specifického certifikátu ani k jejich diskriminaci.

Nařízení dále stanoví maximální rozsah osobních údajů, které budou obsahovat jednotlivé druhy certifikátů. Certifikáty budou obsahovat:

a) totožnost držitele;
b) informace o podané očkovací látce proti onemocnění covid-19 a počtu dávek, resp. informace o provedeném testu, resp. informace o prodělané infekci SARS-CoV-2, doložené pozitivním výsledkem testu;
c) metadata certifikátu.
Osobní údaje obsažené v certifikátech vydaných v souladu s nařízením GDPR se mohou zpracovávat pouze pro účely ověření informací uvedených v certifikátu, aby se usnadnil výkon práva na volný pohyb v Unii, a to do doby, než pozbude platnosti. Za tímto účelem se osobní údaje omezí na to, co je nezbytně nutné. Osoba ověřující osobní údaje zpřístupněné podle tohoto odstavce je neuchovává ani nezpracovává pro žádné jiné účely a jejich vydavatel je neuschovává po dobu delší, než je pro jejich účel naprosto nezbytné. Na návrh Evropského parlamentu je do nařízení vloženo ustanovení, které stanoví, že členské státy se mají zdržet zavádění v případě držitelů certifikátů po zavedení certifikátu EU další cestovní omezení, jako je karanténa, domácí izolace nebo test na infekci SARS-CoV-2 ani žádná diskriminační opatření, ani je neuplatňovat, pokud to nebude vyžadovat ochrana veřejného zdraví. Závěrečné ustanovení stanoví, že nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku EU a použije se ode dne 1. července 2021 do 30. června 2022. Text pozměněného nařízení bude nyní muset formálně přijmout Rada (EU).
Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi čili nařízení bezprostředně nepředpokládá přijetí adaptačního právního předpisu na úrovni zákona členské země EU.

Petr Mišúr
Foto: Euroskop

 
Publikováno: 23. 7. 2021 | Počet zobrazení: 1041 článek mě zaujal 205
Zaujal Vás tento článek?
Ano