asseco Aimtec murr

K technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu

Dne 27. dubna 2021 schválil Evropský parlament (EP) usnesení o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu, a přijal doporučení pro Komisi a její další legislativní činnost.

 

Balíček zahrnuje soubor předpisů o technické způsobilosti vozidel, do něhož patří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/46/EU, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii.
Úvodem EP připomněl, že cílem politiky pro bezpečnost silničního provozu, kterou přijala Komise v roce 2010, bylo snížit do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o 50 % a do roku 2050 snížit počet smrtelných nehod v silniční dopravě na nulu. Vzhledem k tomu, že na evropských silnicích zemřelo v roce 2019 přibližně 22 800 osob a zhruba 135 000 osob bylo vážně zraněno, musí být na úrovni EU i členských států přijata účinnější a koordinovanější opatření.
Dále EP upozornil, že trh ojetých vozidel v Evropské unii je dvakrát až třikrát větší než trh s novými automobily a že podvody s počítadly ujetých kilometrů v ojetých vozidlech vážně ohrožují bezpečnost silničního provozu. Podle odhadů se ve vnitrostátním prodeji pohybuje 5 až 12 % ojetých vozidel, u nichž byla provedena neoprávněná úprava, a u přeshraničního prodeje je tento podíl 30 až 50 %, přičemž pouze šest členských států považuje manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů za trestný čin. Na druhé straně některé členské státy již zavedly nástroje, které manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů minimalizují, např. „Car-Pass“ v Belgii a „Nationale AutoPas“ v Nizozemsku.
Pokud jde o provedení a uplatňování balíčku předpisů, EP přivítal, že provedení předpisů přispělo ke zvýšení kvality pravidelných technických kontrol, kvalifikace kontrolorů a koordinace a norem členských států týkajících se silničních technických kontrol vozidel, čímž se zároveň zlepšila bezpečnost silničního provozu. Na druhé straně vyslovil politování, že několik členských států neprovedlo balíček předpisů včas a že Komise musela proti jednomu členskému státu zahájit řízení pro nesplnění povinnosti.
Pokud jde o četnost a předmět kontrol, EP uvítal, že po vstupu balíčku v platnost proběhlo 90 % technických kontrol v intervalech, které jsou jím stanoveny, nebo i kratších, což do velké míry přispělo ke snížení počtu nebezpečných vozidel na silnicích EU. Nicméně vyjádřil politování, že některé členské státy stále stanovují intervaly delší než ty, které požadují předpisy. EP proto vyzval Komisi, aby zvážila, zda není třeba zpřísnit režim kontrol a zavést další povinné kontroly po najetí určitého počtu kilometrů u vozidel kategorie M1, používaných jako vozidla taxislužby nebo sanitní vozidla a u vozidel kategorie N1, která používají poskytovatelé doručovacích služeb, a zda by nebylo vhodné rozšířit tuto povinnost i na další vozidla těchto kategorií, jež jsou používána pro další komerční účely.
Dále EP vyzval Komisi, aby zvážila ukončení výjimek z povinnosti pravidelných technických prohlídek dvoukolových a tříkolových vozidel, které jsou v současné době možné podle směrnice 2014/45/EU, a také aby se zabývala možností zahrnout do povinného režimu pravidelných technických kontrol také kategorie dvoukolových a tříkolových vozidel se zdvihovým objemem motoru do 125 cm³ a lehkých přípojných vozidel.
Kritiky se dostalo také skutečnosti, že pravidla sankcí za podvody s počítadly ujetých kilometrů provedly členské státy ve svém právu zatím jen formou obecných opatření, což je nedostačující. V návaznosti na to EP požádal členské státy, aby vytvořily právní, technické a provozní překážky s cílem znemožnit manipulaci s počítadly ujetých kilometrů. Zdůrazňuje přitom, že chybějící ucelená databáze pro shromažďování údajů o počtu ujetých kilometrů u ojetých vozidel, které by byly vzájemně uznávány a vyměňovány mezi členskými státy, je zásadní překážkou pro odhalování podvodů s počítadly ujetých kilometrů.
Zvláštní pozornost EP věnoval silniční technické kontrole a zabezpečení nákladu, kde vyzval Komisi, aby do působnosti ustanovení o silničních technických kontrolách byla zahrnuta vozidla kategorie N1, která jsou používána pro komerční silniční přepravu, a to vzhledem k nárůstu jejich počtu a vysokému počtu kilometrů, které ujedou. Vyslovil také politování, že ustanovení balíčku, která se vztahují ke kontrole zabezpečení nákladu, nejsou závazná, v důsledku čehož provedlo ve svém právu příslušná bezpečnostní opatření pouze několik členských států. Harmonizace tudíž není v tomto ohledu zdaleka dokončena, a proto EP naléhavě vybídl Komisi, aby při příští revizi navrhla zpřísnění těchto ustanovení, například pokud jde o harmonizované minimální požadavky na zabezpečení nákladu, povinnou výbavu pro zabezpečení nákladu pro každé vozidlo a o minimální rozsah dovedností, odborné přípravy a znalostí jak u pracovníků pověřených zajištěním nákladu, tak u kontrolorů.

Petr Mišúr
Foto: archiv

 
Publikováno: 23. 7. 2021 | Počet zobrazení: 1130 článek mě zaujal 207
Zaujal Vás tento článek?
Ano