asseco Aimtec murr

Náležitá péče a odpovědnost podniků

Dne 10. března 2021 schválila plenární schůze Evropského parlamentu usnesení obsahující doporučení Komisi přijmout směrnici týkající se náležité péče a odpovědnosti podniků. Usnesení obsahuje i samotnou předlohu – návrh směrnice o náležité péči a odpovědnosti podniků.

 

Cílem směrnice je zajistit, aby podniky působící na vnitřním trhu EU plnily své povinnosti ve třech oblastech: v oblasti dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí a řádné správy.
V rámci své vlastní činnosti nebo činnosti přímo související s jejich provozem, výrobky nebo službami by podniky neměly vytvářet potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady na uvedené oblasti, ale jim přímo předcházely a zmírňovaly je. Dle směrnice by podniky rovněž nesly odpovědnost a ručily za nepříznivé dopady na uvedené oblasti ve svých podnicích a rovněž zajistily přístup obětí k právním prostředkům ochrany.
Co do působnosti se má směrnice vztahovat na velké podniky, které se řídí právem členského státu EU nebo jsou usazeny na území Unie, a dále na veškeré kótované malé a střední podniky, jakož i na vysoce rizikové malé a střední podniky. Směrnice se má rovněž vztahovat na velké podniky, kótované malé a střední podniky a malé a střední podniky působící ve vysoce rizikových odvětvích, které se řídí právem třetí země a nejsou usazeny na území Unie, pokud prodávají zboží nebo poskytují služby na vnitřním trhu. Na tyto podniky by se také vztahovaly sankce a režimy odpovědnosti podle této směrnice.
Za řádnou péči by nesli odpovědnost členové správních, řídicích a kontrolních orgánů podniku, kteří by byli odpovědní i za přijetí a provádění jeho strategií udržitelnosti a řádné péče.
Závěrem usnesení Evropského parlamentu požádalo Evropskou komisi, aby bez zbytečného odkladu předložila legislativní návrh týkající se povinné náležité péče v rámci dodavatelského řetězce v souladu s doporučeními uvedenými v příloze usnesení, který obsahuje vlastní návrh směrnice. V dalším období čeká usnesení (a návrh směrnice) legislativní projednávání v orgánech Komise a dále pak v Radě (ministrů) EU. Nicméně, standardní proces projednávání, jehož výsledek je nejistý, se protáhne na mnoho měsíců, možná i let.  

Petr Mišúr

 
Publikováno: 26. 5. 2021 | Počet zobrazení: 1006 článek mě zaujal 212
Zaujal Vás tento článek?
Ano