murr

Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem

Dne 1. srpna 2020 vstoupila v platnost Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamskou socialistickou republikou, která byla podepsána dne 30. června 2019 (text dohody byl publikován v Úředním věstníku EU, L 186).

 

Vietnam se tak připojil ke „klubu“ dnes již 77 zemí, které obchodují s EU za bilaterálně dohodnutých preferenčních podmínek.

Rámec dohody obecně
Vstupem dohody v platnost se především snížila cla na vývoz z EU do Vietnamu, která postupně zruší cla na 99 % veškerého zboží, jež obě strany obchodují. Zjednodušilo se rovněž podnikání evropských společností ve Vietnamu: Nyní budou moci investovat a ucházet se o státní zakázky za stejných podmínek jako jejich vietnamští konkurenti. V rámci nové dohody jsou hospodářské přínosy provázány se zárukami dodržování pracovních práv, ochrany životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu prostřednictvím silných, právně závazných a vymahatelných ustanovení o udržitelném rozvoji.
Konkrétně je osvobozeno od cel mnoho důležitých vývozních produktů EU, jako jsou léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní zařízení. Zemědělsko-potravinářské produkty, jako je hovězí maso nebo olivový olej, budou osvobozeny od cel za tři roky. Cla na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu pak budou zrušena nejpozději za pět let. Komplexní ustanovení o sanitární a fytosanitární spolupráci umožní zlepšit přístup podniků z EU na trh prostřednictvím transparentnějších a rychlejších postupů. Dohoda rovněž obsahuje zvláštní ustanovení ohledně regulačních překážek pro vývoz automobilů z EU a poskytuje ochranu před napodobováním pro 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením (např. sýr Roquefort, vína Porto a Jerez, lihovina Irish Cream nebo šunka Prosciutto di Parma).
V dohodě se obě strany zavázaly k ratifikaci a provádění osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a dodržování, prosazování a účinnému provádění zásad MOP týkajících se základních práv při práci, dále k provádění Pařížské dohody a dalších mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání ve prospěch udržitelné ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, lesnictví a rybolovu a k zapojení nezávislé občanské společnosti do monitorování realizace těchto závazků oběma stranami. Vietnam již při plnění těchto závazků pokročil: V červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 o kolektivním vyjednávání a v červnu 2020 Úmluvu MOP č. 105 o odstranění nucené práce. V listopadu 2019 rovněž přijal revidovaný zákoník práce a potvrdil, že do roku 2023 ratifikuje zbývající základní úmluvu MOP o svobodě sdružování.
Obchodní dohoda rovněž obsahuje institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která umožňuje přijmout příslušná opatření v případě závažného porušování lidských práv.

Obsah dohody

Odstranění cel – Obchodní dohoda odstraní více než 99 % všech cel a zbytek odstraní částečně omezenými kvótami s nulovým clem.
65 % cel na vývoz z EU do Vietnamu je zrušeno při vstupu v platnost, zbývající část bude během 10 let postupně odstraňována. Dovozní cla EU z Vietnamu budou během 7 let postupně odstraňována. Tento asymetrický přístup zohledňuje skutečnost, že Vietnam je rozvojovou zemí.

Dohoda odstraní cla na řadu klíčových vývozních produktů EU:

- Téměř všechny stroje a zařízení budou zcela osvobozeny od vstupu v platnost a zbývající po 5 letech (současná cla jsou až 35 %).

- U motocyklů s motory vyššími než 150 cm3 budou tarify zcela odstraněny po 7 letech (současné clo je 75 %) a automobily po 10 letech (pokles ze 78 %).

- Díly aut budou po 7 letech osvobozeny od cla (současná cla jsou až 32 %).

- Zhruba polovina vývozu léčiv EU bude po vstupu v platnost osvobozena od cla a zbývající po 7 letech (v současnosti čelí clu až 8 %).

- U všech vývozů textilních tkanin budou jejich cla po vstupu v platnost zrušena (v současné době se sazbou 12 %).

- Téměř 70 % vývozu chemikálií EU bude při vstupu v platnost osvobozeno od cla (současná cla až 5 %) a zbývající po 3,5 nebo 7 letech (současné sazby až 25 %).

- Vína a lihoviny budou po 7 letech zcela osvobozeny od cel (bez sazeb 50 a 48 %).

- V odvětví masa se tarify na drůbeží maso a droby postupně sníží na 0 % za 10 let (současná cla do 40 %), čerstvé vepřové maso a droby a šunky po 9 letech (současná cla do 25 %), zmrazené vepřové maso bude po 7 letech osvobozeno od cla (současná cla 15 %) a hovězí a jehněčí maso po 3 letech (současná cla až 30 %).

- Mléčné výrobky budou zcela osvobozeny od cla po uplynutí maximálně 5 let (současná cla až 15 %) a 3 let pro většinu sýrů se zeměpisným označením.

- Potravinové přípravky (včetně kojeneckých potravin) po maximálně 7 letech (současná cla do 40 %) a pekařství a pečivo po 5 letech (současná cla až do 40 %).

Pokud jde o citlivé zemědělské produkty, EU zcela neotevře svůj trh vietnamským dovozům. Tarifní kvóty (TRQ) omezí množství, které může vstoupit do EU bez cla. Patří sem rýže, kukuřice, česnek, houby, vejce, cukr a výrobky s vysokým obsahem cukru, maniokový škrob, jiné modifikované škroby, ethanol, surimi a konzervovaný tuňák. U některých zemědělských produktů EU zruší clo během přechodného období až 7 let. To je případ drůbežího masa, másla, obilných mouček, škrobů, zpracovaného masa, řepného cukru a produktů na bázi cukru, řady zpracovaných zemědělských produktů a tabáku. Systém vstupních cen se bude i nadále vztahovat na ovoce a zeleninu.
Zrušení dovozních cel u některých průmyslových vietnamských výrobků (např. v odvětví textilních oděvů a obuvi) bude rovněž podléhat delším přechodným obdobím až 7 let. Aby bylo možné využít preferenčního přístupu, bude sjednaná pravidla původu vyžadovat použití tkanin vyrobených v EU, Vietnamu nebo v Korejské republice, což je další partner, s nímž má EU obchodní dohodu. Tím bude zajištěno, že produkty z jiných zemí, s nimiž EU nemá obchodní dohodu, nezískají nespravedlivý přístup do EU přes Vietnam.

Ochrana evropských zeměpisných označení – 169 zvláštních evropských potravin a nápojů ze specifického zeměpisného původu bude chráněno před napodobováním na vietnamském trhu. Použití zeměpisných označení, jako je šumivé víno šampaňské, Bayerisches Bier, sýr Parmigiano Reggiano, šunka Tiroler Speck, víno Rioja nebo sýr Feta, bude ve Vietnamu vyhrazeno pro produkty dovážené z regionů EU, z nichž tradičně pocházejí. Z toho budou mít prospěch evropští zemědělci a malé podniky, kteří tyto tradiční produkty vyrábějí a vyvážejí je do Vietnamu.
Vietnamské zeměpisné označení bude v EU rovněž uznáno a chráněno, což dále podpoří dovoz kvalitních produktů, jako je čaj Mộc Châu nebo káva Buôn Ma Thuột.
Tato dohoda umožní, aby se do seznamu chráněných zeměpisných označení v budoucnu přidala nová zeměpisná označení.

Omezení necelních překážek evropského vývozu – EU a Vietnam se dohodly, že překročí pravidla stanovená v dohodě WTO o technických překážkách obchodu. Vietnam se zejména zavázal zvýšit používání mezinárodních norem při navrhování svých předpisů.
Dohoda také obsahuje kapitolu o hygienických a rostlinolékařských opatřeních, která usnadní obchod s rostlinnými a živočišnými produkty. Důležité je, že Vietnam uzná EU jako jediný subjekt pro účely povolování našeho vývozu zvířat a rostlin, jakož i konceptů regionalizace chorob rostlin a zvířat (s možnými vývozními omezeními omezenými na konkrétní region postižený touto chorobou, což umožní neovlivněné vývozy do EU) a předběžný seznam zařízení. Tato komplexní pravidla zprůhlední a urychlí postupy povolování vývozu zemědělských produktů EU do Vietnamu.
Dohoda také obsahuje zvláštní přílohu s dalekosáhlými ustanoveními pro řešení netarifních překážek v automobilovém odvětví, včetně uznání certifikátu shody celého vozidla EU po pěti letech od vstupu dohody v platnost.
Vietnam rovněž přijal označení původu „Vyrobeno v EU“ pro nezemědělské zboží (s výjimkou léčiv, která jsou stále do značné míry předmětem vnitrostátních schválení v EU), aby se zohlednila rostoucí integrace na trhu EU. Označení původu specifická pro členský stát budou i nadále přijímána.
Ustanovení o dovozních a vývozních licencích, celních postupech, obchodu s rostlinnými a živočišnými produkty rovněž usnadní přístup zboží EU na vietnamský trh.

Veřejné zakázky – díky dohodě budou mít společnosti v EU prospěch z úrovně přístupu na vietnamské trhy s veřejnými zakázkami, které společnosti z žádné jiné země neučiní.
Společnosti EU budou moci podat nabídku na veřejné zakázky s vietnamskými ministerstvy a významnými státními podniky, jakož i se dvěma největšími vietnamskými městy, Hanojí a Ho Či Minovým městem. Tato dohoda je plně v souladu s pravidly Dohody o vládním zadávání veřejných zakázek WTO.

Zajištění norem sociální ochrany a ochrany životního prostředí – EU a Vietnam se dohodly na komplexní kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji s rozsáhlým seznamem závazků. Mezi ně patří následující:

- Za účelem účinného provádění základních pracovních norem a úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) mnohostranné dohody o životním prostředí, které EU a Vietnam ratifikovaly, spolu s ujištěním o ratifikaci základních úmluv ILO, které dosud nebyly ratifikovány.

- Účinně provádět mezinárodní dohody o životním prostředí, jako je Pařížská dohoda.

- Chcete-li zabránit závodům až na dno: nenarušujte domácí pracovní a environmentální zákony, abyste přilákali obchod a investice.

- Akce v odvětvích zvláštního významu ve Vietnamu, jako je ochrana a udržitelné řízení volně žijících živočichů, biologické rozmanitosti, lesnictví a rybolovu.

- Zapojení občanské společnosti do monitorování a poskytování poradenství při provádění kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji na obou stranách.

- Řešení sporů na míru pro kapitolu Obchod a udržitelný rozvoj.

Podpora demokracie a dodržování lidských práv – mezi Dohodou o volném obchodu a Dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem existuje institucionální a právní vazba. Toto propojení umožňuje opatření považovaná za vhodná v případě porušování lidských práv, včetně pozastavení obchodní dohody.

Vytváření rovných podmínek – obchodní dohoda vyrovná rovné podmínky mezi státními podniky a soukromými podniky, pokud se státní podniky zabývají komerčními činnostmi. Existují také pravidla týkající se transparentnosti a konzultací o domácích dotacích. Toto jsou nejambicióznější pravidla, která Vietnam v mezinárodní dohodě kdy dohodl.
Pokud jde o práva duševního vlastnictví, Vietnam se zavázal k vysoké úrovni ochrany, která přesahuje standardy dohody WTO o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). Na základě této dohody budou inovace, umělecká díla a značky EU lépe chráněny před nezákonným kopírováním, a to i prostřednictvím přísnějších ustanovení o prosazování.
Zejména farmaceutický průmysl EU bude mít prospěch ze zlepšené ochrany údajů o zkouškách a možnosti prodloužení doby platnosti patentu až na dva roky, dojde-li ke zpoždění registrace. Vietnam také přijal ambiciózní závazky týkající se nákupu farmaceutických výrobků, např. umožnil společnostem s evropským kapitálem dovážet a prodávat léky distributorům a velkoobchodníkům v dané zemi.

Otevření vietnamského trhu – Vietnam se zavázal podstatně zlepšit přístup společností z EU k široké škále odvětví služeb, včetně:

-    obchodní služby
-    environmentální služby
-    poštovní a kurýrní služby
-    bankovnictví
-    pojištění
-    námořní doprava

Tato dohoda bude navíc obsahovat ustanovení umožňující nejlepší výsledky ostatních obchodních dohod, které jsou v současné době sjednány, a začleněny do obchodní dohody mezi EU a Vietnamem.

Podpora dvoustranných investic – Vietnam se zavázal otevřít investice do výroby v klíčových odvětvích:

-    potravinářské výrobky a nápoje
-    hnojiva a dusíkaté kompozity
-    pneumatiky a duše
-    rukavice a plastové výrobky
-    keramika
-    konstrukční materiály

Účinnější řešení sporů – mechanismus řešení sporů zřízený dohodou je rychlejší a účinnější než mechanismus řešení sporů v rámci WTO. Vztahuje se na většinu oblastí dohody a je zamýšlena jako poslední možnost, pokud EU a Vietnam nenajdou řešení jiným způsobem. Dohoda stanoví možnost formálních konzultací a dobrovolného zprostředkování s cílem řešit opatření, která nepříznivě ovlivňují dvoustranný obchod a investice.

Závěr
Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod se zbožím dosáhl v roce 2019 výše 45,5 mld. eur, u služeb tato hodnota v roce 2018 činila přibližně 4 mld. eur.
Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou špičkové technologické produkty včetně elektrických strojů a zařízení, letadel a automobilů, a také farmaceutické výrobky. Vietnam vyváží do EU zejména elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy, dále pak kávu, rýži, mořské plody a nábytek. EU je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu, většina investic se týká průmyslového zpracování a výroby.
Po nedávné dohodě se Singapurem představuje dohoda s Vietnamem významný milník ve spolupráci EU s Asií a doplňuje stávající dohody s Japonskem a Korejskou republikou.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 22. 10. 2020 | Počet zobrazení: 1062 článek mě zaujal 213
Zaujal Vás tento článek?
Ano