asseco Aimtec murr

EK schválila český program na podporu podniků postižených koronavirovou pandemií

Evropská komise dne 27. července 2020 schválila český režim subvencování mzdových nákladů ve výši 22,9 miliardy Kč (866 milionů eur), který poskytuje podporu podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Režim byl schválen podle dočasného rámce pro státní podpory.

 

Opatření usiluje o zachování zaměstnanosti v ČR a poskytne podporu přibližně 280 000 podniků.

Evropský rámec podpory
Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během rozšíření onemocnění koronavirem tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec ve znění novel ze dne 3. dubna, 8. května a 29. června 2020 stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

1. Přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňová zvýhodnění a zálohy k pokrytí naléhavé potřeby likvidity, a to ve výši až 100 000 eur pro společnosti působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 000 eur pro společnosti působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 000 eur pro společnosti působící ve všech ostatních odvětvích. Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 000 eur na společnost – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou společností působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 000 eur na společnost, a společností působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 000 eur na společnost.

2. Státní záruky za úvěry poskytnuté společnostem, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední potřeby v oblasti pracovního kapitálu a investic.

3. Subvencované veřejné úvěry pro společnosti (prioritní a podřízený dluh) se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí bezprostředních potřeb v oblasti pracovního kapitálu a investic.

4. Záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

5. Veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko.

6. Podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy.

7. Podpora na výstavbu a rozšíření testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí rozšíření onemocnění koronavirem (včetně očkovacích látek, plicních ventilátorů a ochranných oděvů), až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Společnostem lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem, a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory.

8. Podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí rozšíření onemocnění koronavirem ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Společnostem lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem, a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory.

9. Cílená podpora ve formě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů společností, které jsou rozšířením onemocnění nejvíce zasaženy.

10. Cílená podpora v podobě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance určená společnostem působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance.

11. Cílená podpora rekapitalizace pro nefinanční společnosti, není-li žádné jiné vhodné řešení k dispozici. Jsou zavedeny záruky, které zabrání nežádoucímu narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu: podmínky týkající se nezbytnosti, vhodnosti a rozsahu intervence, podmínky týkající se zahájení účasti státu na kapitálu společností a protiplnění, podmínky týkající se ukončení účasti státu na kapitálu dotčených společností, podmínky týkající se správy a řízení, včetně zákazu dividend a omezení odměňování vrcholného vedení, zákaz křížového subvencování, zákaz akvizic a další opatření k omezení narušení hospodářské soutěže, požadavky na transparentnost a podávání zpráv.

Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření vzájemně kombinovat, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, která může činit nejvýše 25 000 eur během tří účetních období v případě společností působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 000 eur během tří účetních období v případě společností působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 eur během tří účetních období v případě společností působících ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se však musí zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných společností a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám.
Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění sociálně-ekonomického dopadu rozšíření onemocnění koronavirem v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně platné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo dotování zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou společnostem poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s rozšířením onemocnění koronavirem.
Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2020. Vzhledem k tomu, že se problémy se solventností mohou projevit až v pozdější fázi krize, Komise v případě rekapitalizačních opatření tuto lhůtu prodloužila až do konce června 2021. Před těmito daty nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost je třeba prodloužit.

Český program podpory
Česká republika oznámila Komisi podle dočasného rámce režim subvencování mzdových nákladů s cílem podpořit hospodářství a potlačit dopady koronavirové pandemie. Režim je přístupný zaměstnavatelům všech velikostí a vztahuje se na mzdy v období od 12. března do 31. srpna 2020. Podpoří přibližně 280 000 podniků. Podpora činí 80 % mzdových nákladů (včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) v maximální výši 39 000 Kč (přibližně 1475 eur) měsíčně na zaměstnance, kteří nemohou pracovat z důvodu karantény nebo uzavření/omezení provozu nařízeného příslušnými orgány. Podpora je stanovena ve výši 60 % mzdových nákladů, limitována na 29 000 Kč (přibližně 1100 eur) měsíčně, pokud je činnost zaměstnavatele dotčena rozšířením onemocnění koronavirem jinak (snížením poptávky, výpadkem dodávek).
Cílem režimu je snížit náklady zaměstnavatelů, zabránit propouštění a napomoci tomu, aby zaměstnanci nemuseli během období, na něž je poskytována podpora, přerušit zaměstnání.
Komise posoudila opatření podle pravidel EU pro státní podporu, a zejména čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouvy o fungování EU), který Komisi umožňuje, aby schválila opatření státní podpory prováděná členskými státy s cílem napravit vážné narušení jejich hospodářství.
Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném rámci.

Opatření bude zejména:

- financovat část mzdových nákladů na zaměstnance, kteří by byli jinak propuštěni,
- podpora je přiměřená, neboť nepřesahuje 80 % hrubých platů a
- režim dodržuje maximální dobu trvání 12 měsíců.

Komise dospěla k závěru, že toto opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování EU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.
Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 1050 článek mě zaujal 254
Zaujal Vás tento článek?
Ano