asseco Aimtec murr

Brexit – začalo odpočítávání

Spojené království vystoupilo 31. ledna 2020 z EU a z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Evropská komise vydala 3. února 2020 doporučení Radě, aby zahájila jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím.

 

Doporučení Evropské komise představuje první krok v procesu vyjednávání s tím, že doporučení Radu vyzvalo, aby Komisi zmocnila k formálnímu zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím.
Doporučení obsahuje komplexní návrh směrnic pro jednání, které definují rozsah a podmínky budoucího partnerství, jež Evropská unie zamýšlí se Spojeným královstvím vytvořit. Tyto směrnice zahrnují veškeré oblasti zájmu v souvislosti s vyjednáváním, mezi něž patří: obchod a hospodářská spolupráce, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech, zahraniční politika, bezpečnost a obrana, účast v programech Unie a další tematické oblasti spolupráce. Zvláštní kapitola nastiňuje celkový rámec pro správu budoucího partnerství, zahrnujícího všechny oblasti hospodářské a bezpečnostní spolupráce. Návrh směrnic pro jednání bude muset přijmout Rada.

Co nastalo po 1. únoru 2020?
Podmínky vystoupení Spojeného království z EU jsou stanoveny v dohodě o vystoupení, jež vstoupila v platnost 1. února 2020. Dohoda vytváří přechodné období, během něhož se na Spojené království nadále uplatňuje právo EU, a to přinejmenším do 31. prosince 2020, ledaže smíšený výbor zřízený podle dohody přijme před 1. červencem 2020 jediné rozhodnutí o prodloužení přechodného období až o jeden nebo dva roky.
Nejméně do 31. prosince 2020 tak bude pro občany, spotřebitele, podniky, investory, studenty a výzkumné pracovníky v EU i ve Spojeném království vše fungovat jako obvykle. Od 1. února 2020 však již Spojené království nebude členským státem EU a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Jako třetí země se již nebude podílet na rozhodovacích procesech EU. Zejména se již nebude zúčastňovat činnosti orgánů EU (např. Evropského parlamentu a Rady), agentur, úřadů nebo jiných subjektů EU.
Všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU mají však během celého přechodného období nadále pravomoci, které jim přiznává právo EU vůči Spojenému království a fyzickým a právnickým osobám, které mají bydliště nebo jsou usazeny ve Spojeném království.
Během přechodného období je pro Spojené království i nadále příslušný Soudní dvůr Evropské unie. To platí i pro výklad a provádění dohody o vystoupení.
Na Spojené království a ve Spojeném království se bude také nadále uplatňovat celý soubor právních předpisů EU napříč všemi politickými oblastmi, s výjimkou ustanovení Smluv a aktů, které před vstupem dohody o vystoupení v platnost nebyly pro Spojené království a ve Spojeném království závazné. Totéž platí pro novely těchto aktů.

Spojené království zejména:
  - zůstane součástí celní unie a jednotného trhu EU se všemi čtyřmi svobodami a všemi politikami EU;
  - bude nadále uplatňovat politiku EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí: Spojené království se může rozhodnout uplatnit své právo účasti či neúčasti, pokud jde o opatření, kterými se mění či nahrazují akty EU, jimiž bylo Spojené království vázáno během členství, nebo které z těchto aktů vycházejí;
  - bude podléhat mechanismům vynucování práva EU, jako jsou řízení o nesplnění povinnosti;
  - bude muset dodržovat všechny mezinárodní dohody, které EU podepsala, a nebude moci uplatňovat nové dohody v oblastech výlučné pravomoci EU, ledaže mu to EU povolí.

Rovněž společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SBOP) se bude během přechodného období na Spojené království vztahovat. Spojené království bude mít např. i nadále možnost účastnit se misí a operací SBOP. Omezující opatření EU budou i nadále použitelná pro Spojené království a ve Spojeném království.

Jednání o novém partnerství
Dohoda o vystoupení založila podmínky pro zahájení jednání o novém partnerství mezi EU (případně Euratomem) a Spojeným královstvím, které je komplexní a zahrnuje následující oblasti zájmu:

- obchod a hospodářskou spolupráci,
- vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech,
- zahraniční politiku,
- bezpečnost a obranu
- tematické oblasti spolupráce.

Současně bylo na úrovni EU dohodnuto, že v případech společného zájmu může partnerství zahrnovat oblasti spolupráce nad rámec dohodnutých oblastí.

Obsah nového partnerství v oblasti obchodu
Nové partnerství mezi Unií a Spojeným královstvím by mělo vycházet mj. z těchto základních zásad a hlavních cílů a řídit se jimi: 

- uznat, že prosperita a bezpečnost se zvyšují díky mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech, ochraně práv jednotlivce a zásad právního státu, vysokým standardům ochrany práv pracovníků a spotřebitelů a životního prostředí, boji proti klimatickým změnám a volnému a spravedlivému obchodu,
- opětovně potvrdit odhodlání stran spolupracovat na ochraně těchto obecných zásad a spolupracovat v oblasti boje proti vnitřnímu a vnějšímu ohrožení jejich hodnot a zájmů,
- zajistit rovnováhu mezi právy a povinnostmi a rovné podmínky. Tato rovnováha musí zajistit autonomii Unie v rozhodování a v oblasti jejího právního řádu a ochranu finančních zájmů Unie a musí být v souladu s ostatními zásadami Unie, zejména pokud jde o integritu jednotného trhu a celní unie a nedělitelnost čtyř svobod,
- zohlednit status Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor a skutečnost, že nečlen Unie, který nepodléhá stejným povinnostem jako člen, nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako člen.

Co se týče hospodářských otázek, tak nové partnerství by mělo klást důraz na udržitelný rozvoj jako společný cíl obou stran. Hospodářské partnerství by mělo zajistit, že si strany zachovají svou autonomii a možnost regulovat hospodářskou činnost podle úrovně ochrany, kterou každá z nich považuje za vhodnou k dosažení legitimních cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin, sociální služby, veřejné vzdělávání, bezpečnost, životní prostředí včetně boje proti změně klimatu, veřejná mravnost, sociální ochrana nebo ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a údajů, podpora a ochrana kulturní rozmanitosti a boj proti praní peněz.
Nové partnerství by mělo mj. obsahovat komplexní ujednání zahrnující zónu volného obchodu a spolupráci v oblasti cel a regulace, které se budou opírat o závazky zajišťující rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, jakož i o účinné řízení a dohled, řešení sporů a ujednání o vymáhání práva, včetně vhodných nápravných prostředků.
Cílem zamýšleného partnerství by mělo být zřízení zóny volného obchodu, která zajistí, aby se v žádném odvětví neuplatňovala cla, odvody, poplatky s rovnocenným účinkem či množstevní omezení, pokud budou na základě pevných závazků zajištěny rovné podmínky. Veškerá cla nebo vývozní daně či veškerá opatření s rovnocenným účinkem by měly být zakázány a neměly by být zaváděny žádné nové. Zamýšlené partnerství by rovněž mělo zakázat jakýkoli zákaz nebo omezení obchodu mezi stranami, včetně množstevních omezení nebo požadavků na povolení, které nejsou odůvodněny specifickými pravidly a výjimkami stanovenými v hospodářském partnerství, a mělo by obsahovat posílená pravidla pro udělování dovozních a vývozních licencí, pro dovozní a vývozní monopoly, opravené zboží, překládku, repasované zboží a označování původu.
Nové partnerství by mělo dále zahrnovat pravidla původu založená na standardních preferenčních pravidlech původu Unie a zohledňující zájem Unie. Rovněž by mělo zahrnovat ustanovení o antidumpingových, vyrovnávacích a ochranných opatřeních, podle kterých může kterákoli smluvní strana přijmout vhodná opatření v souladu s dohodami WTO o provádění článku VI GATT 1994, s Dohodou WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, se závazky podle článku XIX GATT 1994, s Dohodou WTO o ochranných opatřeních a případně s článkem 5 Dohody o zemědělství.
V rámci celního kodexu Unie by partnerství mělo usilovat o optimalizaci celních režimů, dohledu a kontrol a o usnadnění zákonného obchodu při využití dostupných usnadňujících mechanismů a technologií, a zároveň zajistit, aby celní orgány mohly na hranicích přijímat účinná opatření k prosazování legitimní veřejné politiky a k ochraně finančních zájmů, včetně účinného a účelného prosazování práv duševního vlastnictví u veškerého zboží podléhajícího celní kontrole.
Partnerství by mělo rovněž zajistit správní spolupráci a vzájemnou pomoc v záležitostech týkajících se cel a DPH, k níž patří výměna informací v zájmu boje proti podvodům v oblasti cel a DPH a jiným protiprávním činnostem, a rovněž vzájemnou pomoc při vymáhání pohledávek z toho vyplývajících.
Pravidla týkající se technických překážek obchodu by měla stanovit zásady v oblasti normalizace, technických předpisů, posuzování shody, akreditace, dozoru nad trhem, metrologie a označování. Ustanovení o technických překážkách obchodu by měla zahrnovat definici mezinárodních norem založenou na současné společné praxi obou stran a měla by usilovat o podporu používání příslušných mezinárodních norem jako základu technických předpisů, jakož i používání zjednodušených požadavků na testování a certifikaci, například uplatňováním přístupu založeného na posouzení rizik při posuzování shody (včetně používání autocertifikace v odvětvích, kde je to možné a vhodné). Zamýšlené partnerství by mělo rovněž zavést mechanismus pro rychlé řešení veškerých konkrétních obchodních otázek, jež se týkají opatření v oblasti technických překážek obchodu, a zahrnout ustanovení, jejichž cílem je zajistit včasné šíření informací o platných opatřeních týkajících se technických překážek obchodu dovozcům a vývozcům obou stran.

Nové partnerství a silniční doprava
Nové partnerství by mělo vytvořit otevřený přístup na trh pro účely dvoustranné silniční nákladní dopravy, včetně jízd bez nákladu, ve spojení s operacemi: 

- podnikatelů v silniční nákladní dopravě z Unie z území Unie na území Spojeného království a naopak,
- podnikatelů v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království na území Unie a naopak.

Zamýšlené partnerství by rovněž mělo stanovit vhodná ujednání o tranzitu. Pokud jde o silniční nákladní dopravu z jednoho členského státu Unie do jiného („velká kabotáž“) a silniční nákladní dopravu na území jednoho členského státu Unie („kabotáž“), neměli by mít provozovatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království jako provozovatelé ze třetí země stejná práva a výhody jako podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie.
Kromě požadavků na rovné podmínky by zvláštní ustanovení měla zajistit, aby společná úroveň ochrany provozovatelů a řidičů (včetně sociálních předpisů) v oblasti silniční dopravy neklesla pod úroveň stanovenou společnými normami platnými v Unii a ve Spojeném království na konci přechodného období. Zamýšlené partnerství by se mělo zabývat požadavky na technologii tachografu.

Závěr
Jednání o novém partnerství mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií povede Komise v nepřetržité koordinaci s Radou a jejími přípravnými orgány, bude je včas konzultovat a podávat jim zprávy a bude včas poskytovat veškeré nezbytné informace a dokumenty týkající se jednání. Komise bude o jednáních plně a včas informovat Evropský parlament.

Petr Mišůr
 
Publikováno: 12. 3. 2020 | Počet zobrazení: 1484 článek mě zaujal 313
Zaujal Vás tento článek?
Ano