murr

Pojem „provoz vozidla“ se vztahuje na jakékoliv použití vozidla

Soudní dvůr EU v Lucemburku (SDEU) vydal letos zásadní rozsudek, v němž v souvislosti s náhradou škody vyložil pojem „provoz vozidla“. Jeho právní výklad bezprostředně ovlivňuje rovněž výklad tohoto pojmu v ČR.

 

Rozsudek Soudního dvora EU ve sporu Línea Directa Aseguradora, S. A. v. Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (věc C-100/18) se věcně týkal situace, v níž vozidlo zaparkované déle než 24 hodin v soukromé garáži budovy začalo hořet, čímž vyvolalo požár, jehož příčinou byl elektrický systém tohoto vozidla, který způsobil škody rovněž na budově. Podle SDEU tato situace spadá pod pojem „provoz vozidel“ ve smyslu směrnice o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

Skutkový stav
Konkrétně došlo k tomu, že v srpnu 2013 vozidlo, které nebylo více než 24 hodin v provozu a bylo zaparkované v soukromé garáži budovy, začalo hořet a způsobilo škody. Příčinou požáru byl elektrický systém vozidla. Majitel vozidla měl uzavřené pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel u pojišťovny Línea Directa Aseguradora, S. A. („Línea Directa“). Budova byla pojištěná u pojišťovny Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros („Segurcaixa“) a společnosti, která byla majitelkou budovy, bylo vyplaceno odškodnění ve výši 44 704,34 eura z titulu náhrady škody, která byla na budově způsobena požárem vozidla.
V březnu 2014 podala společnost Segurcaixa proti společnosti Línea Directa žalobu, ve které se domáhala, aby byla posledně uvedené společnosti uložena povinnost nahradit jí vyplacenou náhradu škody z důvodu, že škoda byla způsobena provozní událostí, na kterou se vztahuje pojištění vozidla. Žaloba společnosti Segurcaixa byla v prvním stupni zamítnuta, ale v rámci odvolacího řízení byla společnosti Línea Directa uložena povinnost vyplatit odškodnění, které požadovala společnost Segurcaixa, příslušný soud totiž rozhodl, že „provozní událost“ ve smyslu španělského práva představuje „situace, v níž vozidlo dočasně zaparkované v soukromé garáži začalo hořet, pokud k tomuto požáru došlo z příčin majících původ ve vozidle a bez zásahu třetích osob“.
Společnost Línea Directa podala proti uvedenému rozsudku kasační opravný prostředek k Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko). Tento soud se vzhledem k tomu, že měl pochybnosti o výkladu pojmu „provoz vozidel“, který je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES, o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, rozhodl předložit SDEU předběžnou otázku, týkající se výkladu pojmu „provoz vozidla“.

Výklad pojmu „provoz vozidla“
Rozsudkem na konci června SDEU rozhodl, že pod pojem „provoz vozidel“ spadá situace, v níž začalo hořet vozidlo zaparkované v soukromé garáži budovy, čímž vyvolalo požár, jehož příčinou byl elektrický systém tohoto vozidla, který způsobil škody na této budově, ačkoli se uvedené vozidlo více než 24 hodin před vznikem požáru nepohybovalo.
SDEU nejprve připomenul, že pojem „provoz vozidel“ je autonomním pojmem unijního práva, jehož výklad nemůže být ponechán na posouzení jednotlivých členských států. Zdůraznil rovněž, že cíl ochrany poškozených dopravními nehodami způsobenými těmito vozidly byl unijním normotvůrcem trvale sledován a posilován.
SDEU dále uvedl, že podle jeho judikatury (rozsudky SDEU ze dne 20. prosince 2017, Núñez Torreiro - C-334/16, a ze dne 15. listopadu 2018, BTA Baltic Insurance Company - C-648/17), pod pojem „provoz vozidel“, který je uveden ve směrnici, spadají nejen případy silničního provozu, a že se tento pojem vztahuje i na jakékoli použití vozidla, které odpovídá jeho obvyklé funkci, zejména na jakékoli používání vozidla jako dopravního prostředku.
Na straně jedné skutečnost, že vozidlo, které se zúčastnilo nehody, v okamžiku vzniku nehody stálo, sama o sobě nevylučuje, že k použití tohoto vozidla v tomto okamžiku mohlo dojít v rámci jeho funkce dopravního prostředku. Na straně druhé žádné ustanovení směrnice neomezuje rozsah povinnosti pojištění a ochrany, jež má být prostřednictvím této povinnosti poskytována poškozeným nehodami způsobenými motorovými vozidly, na případy použití takových vozidel na určitých pozemcích či určitých komunikacích.
SDEU z toho vyvodil, že rozsah pojmu „provoz vozidel“ ve smyslu směrnice nezávisí na charakteristikách terénu, v němž je toto vozidlo provozováno, a že zejména nezávisí na okolnosti, že dotyčné vozidlo v okamžiku nehody stálo nebo že se nacházelo na parkovišti. Za těchto podmínek má za to, že parkování a doba, kdy se vozidlo nepohybuje, jsou přirozené a nezbytné fáze, které jsou nedílnou součástí jeho používání jako dopravního prostředku. Vozidlo je tedy užíváno v souladu se svou funkcí dopravního prostředku v zásadě i během jeho parkování mezi dvěma jízdami.
V projednávaném případě SDEU konstatoval, že parkování vozidla v soukromé garáži představuje užívání, které je v souladu s funkcí dopravního prostředku. Tento závěr není zpochybněn skutečností, že toto vozidlo bylo více než 24 hodin zaparkováno v garáži, protože zaparkování vozidla předpokládá, že toto vozidlo zůstane odstavené, někdy po delší dobu, až do další jízdy.
Pokud jde o okolnost, že dotčená nehoda vyplývá z požáru způsobeného elektrickým systémem vozidla, SDEU konstatuje, že vzhledem k tomu, že vozidlo, které tuto nehodu způsobilo, odpovídá definici „vozidla“ ve smyslu směrnice, není nutno mezi součástmi vozidla určit tu, která zapříčinila skutečnost, jež vedla ke vzniku škody, ani určit funkce, které tato součást zajišťuje.

Předběžná otázka jako určující pro ČR
Ve věci pojmu „předběžná otázka“ SDEU je nutné zdůraznit, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily SDEU otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. SDEU tedy sice nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem, avšak vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím SDEU. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém, tj. včetně soudů v ČR. Výklad pojmu „provoz vozidla“ se tak bezprostředně vztahuje rovněž na rozhodování českých soudů.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 1523 článek mě zaujal 281
Zaujal Vás tento článek?
Ano