MURR2 Schunk

Fakturace podle nových pravidel

Prvního října nabyla účinnost novela zákona o DPH, která sjednocuje způsob zaokrouhlování DPH, takže se mění dosavadní možnosti zaokrouhlování faktur.

 
Došlo ke změně ve vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při níž se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně. Uvedená změna je zaměřena na sjednocení částek vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu a umožňuje dosáhnout, že nově již nedochází k žádným rozdílům ve výsledcích, které jsou tak při použití obou metod shodné. Smyslem novely je odstranit dosavadní možné opakované zaokrouhlování a zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.
Od letošního října se tak daň při výpočtu „shora“ vypočítává jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) a sumou, která je vypočtena jako podíl částky vymezené v § 37 písm. b) bod 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby, 1,15 v případě první snížené sazby nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.
Výpočet daně „zdola“ vymezený v ustanovení § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává od 1. 4. 2019 stejný, jaký byl do 31. 3. 2019 (tj. daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně).
Do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1). V případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb novela postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením výslovně neupravuje. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože částky k úhradě lze (podle § 13 zákona č. 6/1993 Sb.) uvádět na dvě desetinná místa.
Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy bude realizována bezhotovostně, pak kvůli zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a dani tak nepodléhá.
Zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní platby míněno výhradně zaokrouhlení na nejbližší celou korunu, a jak informuje finanční správa, pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).
 
Publikováno: 17. 1. 2020 | Počet zobrazení: 333 článek mě zaujal 54
Zaujal Vás tento článek?
Ano