rosler murr Schunk

Mendelova univerzita ocenila Strojírny Olšovec

O potřebě součinnosti akademických institucí a průmyslového sektoru se hodně mluví, ale konkrétních příkladů je výrazně méně. Jedním z těch prokazatelně úspěšných je spolupráce české firmy Strojírny Olšovec a Mendelovy univerzity v Brně.

 

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně udělil vedoucí Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (ÚZPET) Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c., medaili Agronomické fakulty za přínos pro rozvoj vědy, vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty jednateli společnosti Strojírny Olšovec Ing. Pavlu Stupárkovi, jako výraz ocenění mnohaleté vzájemné spolupráce výrobního podniku a výzkumně vzdělávací instituce.
Mendelova univerzita, která letos slaví 100. výročí od založení, byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919. Stoleté jubileum využila k poděkování významným pedagogům a osobnostem na poli vědy a poznání, a k ocenění za významnou dlouholetou spolupráci spolupracujícím institucím a podnikatelským subjektům.
A právě mezi ně patří i ryze česká společnost Strojírny Olšovec. Nedlouho po zahájení její činnosti v roce 1993 byla navázána spolupráce s ÚZPET na řešení dílčích technických a technologických problémů zařízení ke zpracování odpadů, později za účelem provádění experimentálních praktických ověření technického řešení kontinuálního procesu hydrotermického zpracování zbytkové a odpadní biomasy. V této souvislosti bylo vypracováno několik diplomových prací.
Získaných poznatků bylo prakticky využito při realizaci projektu stabilizace a hygienizace odpadní komunální biomasy z ploch veřejné zeleně a biologicky rozložitelných komunálních odpadů břeclavského regionu společnosti Hantály ve Velkých Pavlovicích. V souvislosti s úspěšnou realizací projektu a na základě požadavků potenciálních zákazníků bylo započato s vývojem, konstrukcí a výrobou prototypu zařízení k bezpečné a efektivní mechanicko-biologické úpravě (MBU) biologicky rozložitelných odpadů. Toto zařízení, nazvané „SBM Olšovec“, bylo na brněnském veletrhu představeno v roce 2008 a okamžitě získalo svého uživatele – kompostárnu Kyjov. Při jeho vývoji byla uplatněna řada poznatků získaných při provádění experimentů s výzkumně-experimentálním zařízením o pracovním objemu 1 m3 určenému k aerobnímu i anaerobnímu zpracování bioodpadů v laboratořích těžké techniky ÚZPET, společně vyprojektovaném a vyrobeném ve Strojírnách Olšovec. I na těchto experimentech se významně podíleli studenti bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů akreditovaných na Agronomické fakultě, zejména oboru Technologie odpadů.
Souběžně s vývojem zařízení „SBM Olšovec“ byla podle dokumentace ÚZPET ve Strojírnách Olšovec vyrobena celá řada bioreaktorů, umožňujících dosažení obdobných technologických podmínek jako v reálných bioplynových stanicích, pro nově zřízenou Republikovou referenční laboratoř bioplynových transformací. Bioreaktory byly vyrobeny ve dvou velikostech objemu, a to pro 5 dm3 netekuté frakce a 120 dm3 tekuté frakce. Veškeré řídicí a měřicí procesy byly automatizovány, částečně byly automatizovány procesy vyhodnocení měřených veličin. Během experimentů byla získána řada zcela nových unikátních poznatků o průběhu bioplynových transformací charakteru základního výzkumu mikrobiálních metanogenních procesů i charakteru aplikovaného výzkumu, např. ke stanovení řídicích algoritmů automatizovaného řízení provozu bioplynových stanic, k optimalizaci poměru materiálového složení vstupní suroviny, k výběru vysoce produkčních hybridů kukuřice z hlediska metenogeneze, k optimalizaci technologických podmínek zpracování čistírenských kalů v bioplynových stanicích apod. Na jejich základě pak bylo možné sestavit procesní modely sloužící k optimalizaci řízení bioplynových stanic a efektivnímu využití vstupních biomateriálů. Získané poznatky byly již prakticky uplatněny podnikatelskými subjekty.
Těchto několik zmíněných výsledků vzájemné spolupráce Strojíren Olšovec a ÚZPET ukazuje, že olšovečtí dělají nejen poctivou strojařinu, ale umí se vypořádat i se složitějšími požadavky konstrukčně technologického řešení strojů a zařízení. A v úspěšně započaté vzájemné spolupráci proto hodlá ÚZPET pokračovat se společnosti Strojírny Olšovec i nadále.

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet zobrazení: 756 článek mě zaujal 167
Zaujal Vás tento článek?
Ano