asseco Aimtec murr

EK schválila využití LED u osvětlení vozidel

Na začátku července 2019 vydala Evropská komise prováděcí rozhodnutí, kterým schválila vnější osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo (LED) pro použití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení.

 

Nová právní úprava, vyhlášená dne 1. července v Úředním věstníku EU (pod č. 2019/1119), platí od 21. července a je závazná pro celý EHP.
Využití LED osvětlení se má použít jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009. Účinné osvětlení LED je podle vydaného rozhodnutí charakterizováno jako modul osvětlení vybavený světelnými zdroji využívajícími diody vyzařující světlo, který má nižší spotřebu energie než klasické halogenové osvětlení.

Rozhodnutí na základě žádosti výrobců
Původ rozhodnutí Komise je z roku 2018, kdy předložili výrobci společnou žádost o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel používajících diod vyzařujících světlo („účinné osvětlení LED“) pro využití jako inovativní technologie u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení.
Mezi tyto výrobce patří: Toyota Motor Europe, Opel Automobile (PSA), FCA Italy, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke, Jaguar Land Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center, Škoda Auto, BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe, Volkswagen AG a Volkswagen AG Nutzfahrzeuge.
Žádost Komise posoudila v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 725/2011.
Vlastní účinné osvětlení LED bylo schváleno již dříve, a to prováděcími rozhodnutími Komise 2014/128/EU, 2015/206/EU, 2016/160/EU, 2016/587/EU a 2016/1721/EU jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 s odkazem na nový evropský jízdní cyklus (NEDC), stanovený v nařízení Komise (ES) č. 692/2008. Na základě zkušeností a při zohlednění žádosti bylo uspokojivě a přesvědčivě prokázáno, že účinné osvětlení LED sestávající z jedné nebo více příslušných kombinací účinných světel LED, jakými jsou např. světlomet potkávacího světla, světlomet dálkového světla, přední obrysová svítilna, přední mlhový světlomet, zadní mlhová svítilna, přední směrové světlo, zadní směrové světlo, osvětlení registrační značky a zpětný světlomet, splňuje kritéria způsobilosti uvedená v článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a prováděcím nařízení (EU) č. 725/2011.
Žadatelé přitom poskytli rovněž zkušební metodiku, která přináší opakovatelné, ověřitelné i srovnatelné výsledky a prokazuje, že zohlední-li se zmíněné částečné důkazy, snížení dosahuje alespoň 0,5 g CO2/km. Kladnému rozhodnutí Komise tak nic nebránilo v cestě. V zájmu zachování kontinuity, zejména pokud jde o přechod od používání zkušebního postupu NEDC ke zkouškám emisí CO2 podle WLTP, je však podle Komise vhodné za referenční technologii nadále považovat i halogenové osvětlení, jak to stanoví prováděcí rozhodnutí 2014/128/EU, 2015/206/EU, 2016/160/EU, 2016/587/EU a 2016/1721/EU.

Povinnosti výrobců
Dle rozhodnutí Komise 2019/1119 by měli výrobci mít možnost požádat schvalovací orgán o certifikaci snížení emisí CO2 plynoucích z používání účinného osvětlení LED u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení. Výrobce by za tímto účelem měl zajistit, aby byla k žádosti o certifikaci připojena zpráva nezávislého ověřovacího orgánu, která potvrzuje úroveň snížení emisí CO2, jež má být certifikována, a splnění všech příslušných podmínek.
Aby bylo snazší hojněji zavádět účinné osvětlení LED do nových vozidel, měl by mít výrobce dle rozhodnutí Komise rovněž možnost požádat o certifikaci snížení emisí CO2, dosaženého pomocí několika účinných osvětlení LED, prostřednictvím jedné žádosti o certifikaci. Je však vhodné zajistit, aby se v případě využití této možnosti použil mechanismus podporující zavádění pouze takových vnějších osvětlení LED, jež nabízí nejvyšší účinnost.
Pro účely stanovení obecného kódu ekologické inovace byl určen individuální kód, který se použije pro inovativní technologii účinného osvětlení LED u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení.

Rozhodnutí Komise
Rozhodnutí Komise 2019/1119 ve vztahu k novému osvětlení vozidel především stanoví, že technologie využívaná v účinném osvětlení s diodami vyzařujícími světlo (LED) se schvaluje jako inovativní technologie ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009, pokud je tato inovativní technologie používána pro vnější osvětlení u osobních vozidel s motory s vnitřním spalováním a u osobních hybridních elektromobilů bez externího nabíjení.
Pro účely tohoto rozhodnutí se účinným osvětlením LED rozumí technologie sestávající z modulu osvětlení vybaveného světelnými zdroji využívajícími diody vyzařující světlo (LED) a použitými k vnějšímu osvětlení vozidla, který má nižší spotřebu energie než klasické halogenové osvětlení.
Výrobce může požádat o certifikaci snížení emisí CO2 z jednoho nebo několika vnějších účinných osvětlení LED, jsou-li tato osvětlení použita k vnějšímu osvětlení vozidel s motory s vnitřním spalováním kategorie M1 a hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1. Účinné osvětlení LED zahrnuje jedno z následujících světel LED nebo jejich kombinaci:

a)    světlomet potkávacího světla (včetně adaptivního předního osvětlovacího systému);
b)    světlomet dálkového světla;
c)    přední obrysovou svítilnu;
d)    přední mlhový světlomet;
e)    zadní mlhovou svítilnu;
f)    přední směrové světlo;
g)    zadní směrové světlo;
h)    osvětlení poznávací značky;
i)    zpětný světlomet;
j)    rohový světlomet;
k)    statický světlomet k osvětlení zatáčky.

Světlo LED nebo kombinace světel LED, které tvoří účinné osvětlení LED, musí přitom přinášet minimálně snížení emisí CO2 (dle čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011. Pokud schvalovací orgán zjistí, že podmínky stanovené v odstavci 1 splněny nejsou, žádost o certifikaci zamítne.

Závěr
Snížení emisí CO2 zaznamenané pomocí uvedeného kódu ekologické inovace se může zohlednit při výpočtu průměrných specifických emisí výrobce počínaje kalendářním rokem 2021.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 4. 10. 2019 | Počet zobrazení: 1689 článek mě zaujal 295
Zaujal Vás tento článek?
Ano