asseco Aimtec murr

Vláda schválila definici rodinného podnikání

ČR má poprvé předpis definující rodinné podnikání. Vládní nařízení, které vymezuje, co obnáší rodinný podnik či rodinná živnost, tak umožní např. snáze oficiálně zaměstnávat příbuzné nebo podporovat firmy této kategorie formou pobídek.

 

Samotný základ definice rodinných podniků navrhla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Návrh vychází ze standardu naformulovaného v rámci federace Evropských rodinných podniků. Byly v něm zohledněny i zkušenosti ze sousedního Rakouska či odborné zdroje věnující se této problematice v podmínkách ČR a poznatky z řady odborných diskuzí z doby tvorby občanského zákoníku, resp. v návaznosti na mezigenerační obměny vlastníků podniků.
Vedení českých rodinných podniků v současnosti stojí před první „porevoluční" výměnou generací a většina českých podnikatelů, kteří začali podnikat po roce 1989, se musí rozhodnout, jak naloží se svými podniky a majetkem. Zda řízení svých podniků přenechají dětem, předají odbornému managementu nebo prodají," řekl ministr Havlíček s tím, že MPO v této souvislosti zvažuje i podporu převodu rodinných podniků na stávající zaměstnance (tzv. management buy-out) formou zvýhodněných garancí v programu Záruka 2015 až 2023."

Rodina je nejen základ státu
Z hlediska právní úpravy je rodinný podnik definován jako rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost splňující tyto charakteristiky:
1) Rodinnou obchodní korporací je korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo správce svěřeneckého fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřeneckého fondu.
2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři, nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Dočkají se i další podpory?
Definice bude závazná pro všechny resorty i další ústřední orgány státní správy. Na definici budou navázány i další aktivity, jako je např. systém udělování značek „Rodinný podnik". Novinka umožní i statistické sledování rodinných podniků a jejich vliv na ekonomiku, což dosud nebylo možné, protože vzhledem k dosud neexistující definici rodinného podniku nelze říci, kolik firem tohoto typu v ČR vlastně je.
„Historicky poprvé ukotvujeme rodinný podnik a rodinnou živnost do českého prostředí a plníme slib vůči segmentu podnikatelů, který je základem stabilního státu. Díky definici půjde zavést určitou formu podpory rodinných podniků. Bude možné i vypsat strukturální výzvy nebo programy či zavést daňové úlevy. Třeba ve Španělsku přišli s tím, že pokud podnikatel investuje do firmy z vlastních peněz a jde o rodinnou firmu, je stanovená úroková sazba, na jejímž základě si lze snížit daně. Něco podobného např. na základě repo sazby (úrokové sazby ČNB) bych chtěl zavést i u nás," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který nařízení o rodinných firmách předkládal.

Kamil Pittner

 
Publikováno: 27. 9. 2019 | Počet zobrazení: 1531 článek mě zaujal 335
Zaujal Vás tento článek?
Ano