asseco Aimtec murr

Nejen strážci pravidel

Nad dodržováním nezávadnosti a bezpečnosti elektrotechnických zařízení nekompromisně bdí Elektrotechnický zkušební ústav - EZÚ. Rozhovor TechMagazínu poskytl ředitel této instituce Zdeněk Vališ.  

 
EZÚ, jehož tradice sahá do dob první republiky, už více než čtyři desetiletí funguje jako státní podnik, ale nyní už v konkurenčním prostředí soukromých a zahraničních subjektů. Je pro EZÚ účast státu výhodou nebo komplikací?

Zmíněná tradice, dlouholeté zkušenosti získané generacemi techniků jsou i dnes základem pro budování naší odborné autority. Ta je tedy zdrojem naší konkurenční výhody i na volném trhu. Jen málo organizací v oboru, a to i v celosvětovém měřítku, se může pochlubit tak dlouhou historií. Postavení založené na odborné erudici zajišťuje, že naše služby jsou trvale využívány ze strany našich zákazníků a poptávka není tedy nijak závislá na právním statusu organizace. Jednou z významných výhod, kterou nám poskytuje účast státu, je garance nezávislosti. To je oceňováno jak českými, tak zahraničními zákazníky.

Které z produktů a služeb nabízených ústavem jsou nejvíce požadovány?

Jak název Elektrotechnický zkušební ústav napovídá, základem naší práce jsou odborné služby v elektrotechnických oborech. Protože v současnosti elektrotechnika zasahuje do většiny oborů, zdravotnictvím počínaje přes automatizační techniku a dopravou konče, je naše nabídka již mnohem širší. Provádíme jak zkoušky, inspekce certifikace výrobků, tak ověřování systémů řízení. Zde jsme aktivní v systémech managementu kvality, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a jsme schopni řešit i problematiku environmentální. Tyto služby poskytujeme výrobcům, organizacím poskytujícím služby, orgánům státní správy, a to ve zdravotnictví, stavebnictví, školství, energetice, obchodu a mnoha dalších oborech podnikání. Přesto stále převládá poptávka po zkouškách a certifikaci elektrotechnických výrobků, ať už jde o kabely, svítidla, automatizační prvky nebo zdravotnické prostředky.

Co obnáší certifikační procesy po nákladové stránce, tzn. s čím by měli zájemci počítat?

U této otázky bych rád připomněl, že Elektrotechnický zkušební ústav se primárně věnuje oblasti bezpečnosti výrobků s přesahem do ochrany spotřebitelů. Je tedy nutné hodnotit cenu ověření bezpečnosti elektrotechnického výroku s přidanou hodnotou, kterou je snížení pravděpodobnosti řešení nežádoucí události pro výrobce nebo obchodní organizaci a zvýšená ochrana uživatelů jejich výrobků. Evropská organizace EUROLAB provedla výzkum vlivu provedených zkoušek na ceny výrobků na evropském trhu. Náklady na zkoušky se projeví v ceně konečného výrobku minimálně a pravděpodobnost, že nastane nebezpečný stav, se přitom významně sníží.

Na jaké problémy nejčastěji narážíte, pokud jde o snahu zahraničních firem certifikovat své produkty pro český trh, resp. evropský trh, a na co by měli pamatovat čeští exportéři, kteří potřebují získat schválení pro konkrétní zahraniční trh či mezinárodní certifikaci? Jak jim v tom EZÚ může pomoci?

Elektrotechnický zkušební ústav je, právě z důvodu pomoci našim exportérům, členem mezinárodních certifikačních systémů. Jejich principem je vzájemné uznávání výsledků mezi jednotlivými členy. Mezi nejvýznamnější patří systém IECEE navázaný na celosvětovou normalizační organizaci pro elektrotechniku IEC. Certifikáty CB je možné využít ve více než stu zemí celého světa. Druhým je certifikační systém ETICS, který je postaven na  evropském normalizačním procesu a vychází z technických norem vytvářených normalizační organizací CENELEC. Mnozí z našich zákazníků exportujících do světa využívá certifikátů CB a na evropském trhu jsou využívány např. certifikáty HAR nebo ENEC.

V portfoliu EZÚ je i kyberbezpečnost. Je o tuto službu zájem a využívají firmy tuto možnost? Jak se staví k otázce zabezpečení svých sítí a provozů a prověření jejich důvěryhodnosti?

Mezi našimi zákazníky je mnoho firem, které se zajímají o ochranu svých informací, protože tvoří vysokou hodnotu v rámci firmy. Jejich ztráta nebo zneužití by měly za následek vysoké ekonomické náklady a v mnohých případech by ohrozily i existenci samotné firmy. Na tento stav jsme zareagovali získáním a přípravou odborníků na tuto problematiku a připravili jsme nabídku postavenou v současnosti na požadavcích zákona o kybernetické bezpečnosti a technických norem řady 27 000. Součástí je i nabídka informací ve formě seminářů, do které jsme zahrnuli i problematiku GDPR. V oblasti elektronické identity se věnujeme certifikaci podle pravidel IDAS. O všechny tyto služby je za strany firem trvalý zájem.
Kybernetická bezpečnost je problematika, která zasahuje do velmi mnoha oblastí, a rádi bychom přešli z posuzování systémového do dalších úrovní, ať už se jedná o zabezpečení a důvěrnosti úložišť dat, tak zabezpečení automatizovaných systémů výroby v rámci Průmyslu 4.0, chytrých sítí, internetu věcí. V informatice jde svět velmi rychle dopředu a je nutné i zde nabídnout odpovídající odbornou pomoc.

Jaké vybavení má ústav k dispozici pro zkušební účely a testování přístrojů? Odpovídají jeho schopnosti požadovaným možnostem měření předmětných parametrů?

K pokrytí tak širokého spektra zkoušek potřebuje Elektrotechnický zkušební ústav adekvátní vybavení. Pro představu v metrologické evidenci je více než čtyři tisíce zkušebních zařízení a měřicích přístrojů. To umožňuje zjišťovat vlastnosti výrobků ve většině fyzikálních parametrů, za různých klimatických podmínek, v různém prostředí, za působení tepla, ohně, vody i agresivních plynů. Za zmínku stojí i zkoušky odolnosti elektrotechnických výrobků proti plísním. Velké množství měřicí technologie vyžaduje trvalou péči, kterou zajišťuje naše kalibrační laboratoř.

Na webu EZÚ je i „návod“ pro certifikační proces, ale unijní dokument o více než 150 stránkách může být pro mnohé firmy dost obtížné čtení. Obracejí se na vás např. ohledně poradenství?

Jako třetí nezávislá strana má z principu tohoto úkolu Elektrotechnický zkušební ústav velmi omezené možnosti poskytovat poradenské služby, a proto, jak zjistíte z dostupných zdrojů, je v naší nabídce nenajdete.

I když dozor nad trhem jako takový není přímo v gesci EZÚ, jaká rizika hrozí v případě nedostatečné kompatibility a co riskují firmy, když dojde k nějakému problému způsobeného dovozem či použitím neschváleného zařízení?

Jak je patrno z předchozích odpovědí, má Elektrotechnický zkušební ústav zprostředkovaně významnou roli v ochraně spotřebitele. Je autoritou posuzující shodu v souladu s právními předpisy, a to v oborech elektromagnetické kompatibility, stavebnictví, hluku a zdravotnických prostředků. Na základě poptávky provádíme také zkoušky a posouzení pro orgán dozoru nad trhem.
Platná evropská legislativa zajišťuje, aby na evropský trh byly dodávány pouze výrobky splňující technické požadavky na jejich bezpečnost a funkčnost. Celý systém je doplněn procesem dozoru nad trhem a jednotlivé orgány dozoru velmi úzce spolupracují. Informace o potenciálně nebezpečných výrobcích jsou dostupné např. pro obor elektrotechniky ve výstražném systému RAPEX i spotřebitelům. Obdobně fungují tyto systémy i v dalších oborech. Spekulace o vlastnostech výrobků na trhu bez konkrétních důkazů není tedy vhodné komentovat.
Vstup na evropský trh je regulován a výrobci jak ze zemí EU, tak mimo ni mají dostatek dostupných informací a nástrojů (pověřené zkušební organizace, harmonizované normy…), jak mohou svoje povinnosti splnit. Je v jejich plné odpovědnosti, jak své povinnosti dostojí a musí plně zvážit nastalé důsledky, pokud uvedou na trh neshodný výrobek.

Spolupráce se zahraničními organizacemi a institucemi: EZÚ je členem řady z nich, podílí se také nějak např. na tvorbě mezinárodních norem a standardizaci?

Normalizace v oborech zájmu Elektrotechnického zkušebního ústavu je nejen významným zdrojem informací, ale i možností uplatnit odborné názory a znalosti při tvorbě technických norem. Proto se naši odborníci aktivně účastní práce technických normalizačních komisí, které jsou pracovními skupinami České agentury pro standardizaci. Jsme zapojeni do práce v devatenácti komisích, které představují většinu elektrotechnických oborů.

Josef Vališka
 
Publikováno: 29. 4. 2019 | Počet zobrazení: 2641 článek mě zaujal 421
Zaujal Vás tento článek?
Ano