asseco Aimtec murr

100 dní od vystoupení Spojeného království z EU

Brexit, tedy vystoupení Spojeného království z Evropské unie je nevratný. Otázkou pouze zůstává, zda se tak stane na základě schválené dohody EU, anebo se uskuteční bez dohody, která by měla být schválená do 30. března 2019.

 

S ohledem na přetrvávající nejistotu kolem ratifikace dohody o vystoupení, kterou schválily EU a Spojené království dne 25. listopadu 2018, ve Spojeném království a vzhledem k výzvě Evropské rady (článek 50) z poloviny prosince 2018, aby se na všech úrovních a s ohledem na všechny scénáře zintenzivnila práce zajišťující připravenost, Evropská komise dne 19. prosince 2018 zahájila provádění svého alternativního akčního plánu pro brexit bez dohody. Záměrem Komise je přijmout všechny potřebné návrhy pro brexit bez dohody.
Schválený soubor legislativních opatření, které mají povahu delegovaných právních aktů, obsahuje 14 opatření pro omezený počet oblastí, v nichž by scénář „bez dohody“ znamenal pro občany a podniky v EU-27 výrazné komplikace. Mezi tyto oblasti patří mimo jiné finanční služby, letecká doprava, celní systém a politika v oblasti změny klimatu. Komise označila přijetí opatření za zásadní a naléhavé, má-li se zajistit, aby se nezbytná alternativní opatření mohla začít uplatňovat od 30. března 2019 a aby se v těchto oblastech omezily největší škody způsobené brexitem bez dohody.
Přijatá legislativní opatření dle Komise ve vztahu ke Spojeného království nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad scénáře brexitu „bez dohody“. Současně jimi Komise nehodlá kompenzovat nedostatečnou připravenost dotčených subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU.
Věcně se opatření omezují na konkrétní oblasti, v nichž je absolutně nezbytné chránit životně důležité zájmy EU a v nichž samotná opatření v oblasti připravenosti nepostačují. Ve své podstatě budou tak dočasná a EU je přijme jednostranně.

Právo na pobyt a koordinace sociálního zabezpečení
Nová opatření Komise se zaměřují zejména na práva občanů EU, a to ať už během jednání, nebo v rámci stavu brexitu bez dohody a práci na alternativních opatřeních. V přijatém sdělení přitom vyzývá členské státy, aby k právům občanů Spojeného království v EU zaujaly velkorysý přístup za předpokladu, že stejný přístup bude recipročně uplatňovat i Spojené království.
Konkrétně by členské státy měly přijmout opatření, která zajistí, aby občané Spojeného království legálně pobývající v EU ke dni vystoupení byli i nadále považováni za osoby s legálním pobytem. Členské státy by měly k udělování povolení k dočasnému pobytu zaujmout pragmatický přístup. Zde je na místě připomenout, že Komise již přijala návrh nařízení, kterým se státní příslušníci Spojeného království osvobozují od vízové povinnosti za předpokladu, že všichni občané EU budou stejným způsobem osvobozeni od vízové povinnosti ve Spojeném království.
Pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení, Komise považuje za nezbytné, aby členské státy přijaly veškerá možná opatření k zajištění právní jistoty a ochrany práv nabytých občany EU-27 a státními příslušníky Spojeného království, kteří uplatnili své právo na volný pohyb před 30. březnem 2019.

Odvětvové předpisy
Finanční služby: Komise došla k závěru, že pro zajištění finanční stability v EU-27 je nutné přijmout pouze omezený počet alternativních opatření. Komise konkrétně přijala tyto akty:
- dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 12 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k okamžitému narušení centrálního clearingu derivátů,
- dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 24 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k narušení služeb centrálních depozitářů pro provozovatele z EU, které v současnosti využívají subjekty ze Spojeného království,
- dvě nařízení v přenesené pravomoci usnadňující po pevně stanovenou dobu 12 měsíců novace určitých OTC derivátových smluv, pokud je smlouva převedena z protistrany ve Spojeném království na protistranu v EU-27.

Doprava: Komise přijala dvě opatření, která v případě neexistence dohody zabrání úplnému přerušení letecké dopravy mezi EU a Spojeným královstvím. Tato opatření zajistí pouze základní spojení a v žádném případě nereprodukují významné výhody členství v jednotném evropském nebi. Podmíněno je to tím, že Spojené království poskytne leteckým dopravcům z EU rovnocenná práva a že zajistí podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž. Komise konkrétně přijala tyto akty: Návrh nařízení, kterým se dočasně (po dobu 12 měsíců) zajistí poskytování určitých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a EU, a návrh nařízení, kterým se dočasně (po dobu 9 měsíců) prodlužuje platnost některých osvědčení o bezpečnosti v letectví.
Komise rovněž přijala návrh nařízení, který hospodářským subjektům ze Spojeného království umožňuje dočasně (po dobu 9 měsíců) přepravovat zboží do EU za předpokladu, že Spojené království poskytne provozovatelům silniční nákladní dopravy z EU rovnocenná práva, a za spravedlivých podmínek hospodářské soutěže.

Cla a vývoz zboží: Ve scénáři bez dohody se na zboží pohybující se mezi EU a Spojeným královstvím budou vztahovat veškeré příslušné právní předpisy EU týkající se dovozu a vývozu zboží. Komise proto přijala tato technická opatření:
- nařízení v přenesené pravomoci, kterým se začleňují moře obklopující Spojené království do ustanovení o lhůtách, ve kterých musí být před vstupem na celní území Unie a před opuštěním tohoto území podávána vstupní souhrnná celní prohlášení a prohlášení před výstupem zboží,
- návrh nařízení, kterým se Spojené království přidává na seznam zemí, pro něž v celé EU platí všeobecné povolení k vývozu zboží dvojího užití.
Členské státy musí učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohly uplatňovat celní kodex Unie a příslušná pravidla týkající se nepřímého zdanění ve vztahu ke Spojenému království.

Politika EU v oblasti změny klimatu: Komise přijala následující akty v oblasti právních předpisů EU týkajících se klimatu, aby zajistila, že scénář bez dohody neovlivní hladké fungování a ekologickou vyváženost systému obchodování s emisemi:
- Rozhodnutí Komise pozastavit dočasně pro Spojené království přidělování bezplatných povolenek na emise, dražení a výměnu mezinárodních kreditů s účinkem od 1. ledna 2019.
- Prováděcí rozhodnutí, které umožní, aby společnosti ve Spojeném království získaly odpovídající roční kvótu pro přístup na trh EU-27 (do 31. prosince 2020).
- Prováděcí nařízení, které zajistí, aby podniky při zveřejňování informací rozlišovaly mezi trhem EU a trhem Spojeného království, a umožnily tak správné přidělování kvót v budoucnosti.

Závěr – další kroky
Komise konečně vyzvala Evropský parlament a Radu, aby zajistily přijetí navrhovaných legislativních aktů tak, aby vstoupily v platnosti do 29. března 2019. Akty v přenesené pravomoci mohou vstoupit v platnost dříve, pokud Evropský parlament i Rada před koncem lhůty pro přezkum informují Komisi, že nebudou proti aktu vznášet námitky.
Pokud bude dohoda o vystoupení přece jen ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců.
Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.
Komise v uplynulém roce vydala více než 78 oznámení týkajících se připravenosti pro jednotlivá odvětví, v nichž informuje veřejnost o důsledcích vystoupení Spojeného království v případě, že dohody dosaženo nebude. Tato oznámení jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Komise také vedla s 27 členskými státy Unie technické diskuse nejen o obecných otázkách připravenosti na brexit, ale také o konkrétních odvětvových, právních a správních opatřeních. Prezentace používané na těchto technických seminářích jsou k dispozici online.

Petr Mišur

 
Publikováno: 28. 2. 2019 | Počet zobrazení: 1920 článek mě zaujal 459
Zaujal Vás tento článek?
Ano