asseco Aimtec murr

EK zavedla prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli

Evropská komise dne 18. července 2018 oznámila zavedení prozatímních ochranných opatření, která se týkají dovozu řady výrobků z oceli. Opatření reagují na odklon vývozu oceli z jiných zemí na trh EU v důsledku cel nedávno uvalených USA, a nabyla účinku 19. července 2018. Tradičního dovozu výrobků z oceli se nedotknou.

 

Prozatímní opatření se konkrétně týkají 23 kategorií výrobků z oceli a mají podobu celní kvóty. U každé z těchto 23 kategorií budou cla ve výši 25 % uvalena pouze tehdy, pokud dovoz přesáhne průměr za poslední tři roky. Kvóta se přiděluje podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, v této fázi tedy nikoli podle jednotlivých zemí vývozu.
Opatření se zavádějí vůči všem zemím s výjimkou některých rozvojových zemí, které do EU vyvážejí v omezeném množství. Vzhledem k úzkým hospodářským vazbám mezi EU a zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP), Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, byly tyto země z opatření rovněž vyňaty. Vynětí těchto zemí je slučitelné s dvoustrannými i mnohostrannými závazky EU v rámci Světové obchodní organizace (WTO).
Oznámená opatření jsou součástí trojí reakce, kterou již Evropská komise nastínila v průběhu letošního roku. Přijetí opatření navazuje na zahájení šetření dne 26. března. Toto šetření se týká 28 kategorií výrobků. Bylo zjištěno, že u 23 kategorií výrobků z oceli dovoz v několika posledních letech vzrostl, a hrozí, že další nárůst dovozu - především odkloněný z USA v důsledku opatření podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 1962 - způsobí újmu ocelářskému průmyslu EU, který zatím krizi v ocelářství nepřekonal. Pravidla WTO umožňují zavést za těchto podmínek ochranná opatření.
Dodatečné clo ve výši 25 % se bude vybírat až po dosažení obvyklé úrovně dovozu za poslední tři roky. 25% clo bylo vypočítáno na základě tzv. ekonomického modelu dílčí rovnováhy, což je standardní nástroj pro analýzu obchodní politiky používaný orgány provádějícími šetření. Na základě určitých skutečností a předpokladů (vyloučení dovozu USA, očekávaný odklon obchodu, substituce dovozu atd.) se model použije ke stanovení cla při překročení kvóty, které slouží jako odrazující prostředek pro dovoz překračující historickou úroveň dovozu.
Podle pravidel WTO by se ochranná opatření měla vztahovat na veškerý dovoz bez ohledu na jeho původ. WTO však rovněž požaduje, aby byl z opatření vyňat dovoz rozvojových zemí, činí-li méně než 3 % celkového dovozu. Nařízení proto uvádí seznam rozvojových zemí, na něž se opatření nevztahují.
Vedle ochranných opatření, která byla oznámená, zahrnuje trojí reakce EU na cla uložená Spojenými státy na ocel a hliník vyrovnávací opatření zaměřená na dovoz USA, která byla zavedena 20. června, a právní řízení u WTO, zahájené dne 1. června.
Prozatímní ochranná opatření mohou být zavedena nejvýše po dobu 200 dnů. Všechny zúčastněné strany nyní budou mít možnost se k šetření vyjádřit. Komise jejich připomínky zohlední při přijímání konečných závěrů, k čemuž dojde nejpozději počátkem roku 2019. Budou-li splněny všechny podmínky, může to vést k zavedení konečných ochranných opatření.

/pm/

 
Publikováno: 30. 10. 2018 | Počet zobrazení: 1750 článek mě zaujal 355
Zaujal Vás tento článek?
Ano