asseco Aimtec murr

Omezení pro nová těžká vozidla

Začátkem července bylo v Úředním věstníku vyhlášeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, které upravuje emisní zátěž těžkých vozidel v rámci mezinárodních závazků EU ke snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře. Nařízení vstoupilo v platnost 30. července 2018.

 

Evropská komise jako předkladatel nařízení vycházela při jeho tvorbě z toho, že odvětví těžkých vozidel je v EU významným zdrojem emisí skleníkových plynů. V roce 2014 představovaly emise skleníkových plynů z těžkých vozidel 5 % z celkových emisí EU, tj. pětinu veškerých emisí z dopravy a zhruba čtvrtinu emisí ze silniční dopravy. Od roku 1990 do roku 2014 se celkové emise skleníkových plynů z dopravy zvýšily o 20 % a emise z těžkých vozidel vzrostly až o 14 %. Komise uvedla, že bez dalších opatření mají emise oxidu uhličitého (CO2) z těžkých vozidel vzrůst v období od roku 2010 do roku 2030 až o 10 %.
Unie si současně vytyčila ambiciózní cíle, podle nichž celkový cíl snížení domácích emisí v Evropě pro rok 2030 má dosáhnout nejméně 40 % oproti úrovním z roku 1990. Ten byl nákladově efektivním způsobem rozdělen na snížení o 43 % do roku 2030 v porovnání s úrovněmi emisí z roku 2005 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a o 30 % v odvětvích mimo ETS, mezi která patří i doprava. Dále se emise členských států z dopravy pohybují od 21 % do 69 % celkových vnitrostátních emisí v odvětvích mimo ETS. Zatímco pro rok 2030 nebyly stanoveny žádné cíle specifické pro odvětví, Komise rozhodla, že doprava bude muset přispět k dosažení cíle snížení emisí mimo ETS podle předloženého a schváleného nařízení společně s budovami, zemědělstvím a odpady.

Podstata a rozsah opatření
V zájmu splnění tohoto cíle Komise zvážila a částečně i předložila na úrovni EU řadu různých opatření. Ta by vedle stanovení norem emisí CO2 pro těžká vozidla, totiž nákladní automobily, autobusy a autokary, mohla zahrnovat další opatření, která přispívají ke zvyšování účinnosti a snižují emise CO2 u těžkých vozidel, jako jsou optimalizace zatížení, jízdy v kolonách (tzv. platooning), školení řidičů, používání alternativních paliv, programy obnovy vozového parku, pneumatiky s nízkým valivým odporem, snížení dopravního přetížení a investice do údržby infrastruktury. Komise přitom uznala, že předpokladem pro zavedení těchto opatření je mj. regulovaný proces určování emisí CO2 a spotřeby paliva.
Již nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 stanovilo rámec pro zřízení takového regulovaného procesu pro těžká nákladní vozidla. Prováděná měření poskytla spolehlivé a srovnatelné údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva u každého těžkého vozidla, přičemž k těmto informacím mají přístup kupující konkrétního těžkého vozidla a příslušný členský stát registrace.
Informace o výkonnosti těžkého vozidla z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by dle Komise měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se všichni provozovatelé vozidel mohli při nákupu rozhodovat informovaně a aby byla zajištěna vysoká míra transparentnosti. Všichni výrobci těžkých vozidel tak budou mít možnost porovnat výkonnost svých vozidel s výkonností vozidel jiných značek. Tím se dle Komise zvýší pobídky pro inovace a podpoří se vývoj energeticky účinnějších těžkých vozidel, čímž se zvýší i konkurenceschopnost. Je tudíž vhodné, aby výrobci těžkých vozidel sledovali a vykazovali Komisi hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva určené pro každé nové těžké vozidlo podle již dříve schváleného nařízení Komise (EU) 2017/2400.
Dostupnost údajů o emisích CO2 a spotřebě paliva u jednotlivých kategorií těžkých vozidel závisí na tom, kdy se na dané kategorie začne vztahovat nařízení (EU) 2017/2400. V zájmu zajištění jasnosti a právní jistoty ohledně povinností pro výrobce týkajících se sledování a vykazování údajů by toto nařízení mělo stanovit roky, od nichž platí povinnost sledování a vykazování údajů u jednotlivých kategorií těžkých vozidel spadajících do jeho oblasti působnosti. Podle nařízení (EU) 2017/2400 budou údaje k dispozici u některých nových těžkých vozidel, která budou registrována v roce 2019. Počínaje tímto rokem by výrobci měli být povinni sledovat a vykazovat technické údaje týkající se těchto vozidel. U jiných kategorií a skupin těžkých vozidel budou údaje k dispozici až později. Pro určení roků, od nichž platí povinnost sledování a vykazování údajů u těchto kategorií a skupin vozidel, by měla být stanovena přiměřená lhůta. Vzhledem k tomu, že vypracování postupů pro určení množství emisí CO2 a spotřeby paliva u zbývajících kategorií a skupin těžkých vozidel je technicky složité, by daná lhůta měla být stanovena na sedm let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Předmět a působnost nařízení
Nové nařízení 2018/956 stanoví požadavky na sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel registrovaných v Unii a vztahuje se na sledování a vykazování údajů o nových těžkých vozidlech členskými státy a výrobci těžkých vozidel.
Konkrétně se použije se na tyto kategorie vozidel:

a)    vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností přesahující 2610 kg, která nespadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (13), a všechna vozidla kategorií M3 a N3;
b)    vozidla kategorií O3 a O4.

Pokud jde o sledování a vykazování členskými státy, tak nařízení stanoví, že počínaje dnem 1. ledna 2019 a po každý následující kalendářní rok sledují členské státy stanovené údaje (uvedené v části A přílohy I nařízení) týkající se nových těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii. Do 28. února každého roku počínaje rokem 2020 vykáží příslušné orgány členských států tyto údaje Komisi. Údaje týkající se nových těžkých vozidel, která byla původně registrována mimo Unii, budou sledovány a vykazovány jen v případě, že tato registrace byla provedena méně než tři měsíce před registrací v Unii.
Komise současně povede centrální registr údajů o těžkých vozidlech, který bude veřejně přístupný (s omezením stanoveným nařízením). V EU bude registr spravovat jménem Komise Evropská agentura pro životní prostředí.
Nařízení rovněž stanoví pokuty za jeho porušení. Komise může uložit správní pokutu v kterémkoli z těchto případů:

a)    pokud zjistí, že se údaje vykázané výrobcem odchylují od údajů vyplývajících ze souboru záznamů výrobce nebo certifikátu schválení typu motoru (vydaného v rámci nařízení (ES) č. 595/2009) a tato odchylka je úmyslná nebo je důsledkem hrubé nedbalosti;
b)    pokud nejsou údaje předloženy ve lhůtě a opoždění nelze řádně odůvodnit.Správní pokuty musí být účinné, přiměřené a odrazující a nepřesáhnou částku 30 000 eur za těžké vozidlo, jehož se odchylné nebo opožděné údaje týkají.

Závěr
Předmětné nařízení lze považovat pouze za část souboru opatření EU ke snižování emisí skleníkových plynů. Jakkoliv jde o relativně „malý kamínek do mozaiky“ toho příběhu, již i tak naznačuje směr a rozsah opatření, která jsou zaváděna a s nimiž je nutno do budoucna počítat.

 
Publikováno: 30. 10. 2018 | Počet zobrazení: 1985 článek mě zaujal 407
Zaujal Vás tento článek?
Ano