asseco Aimtec murr

EU a Mexiko se shodly na nové dohodě o obchodu

Evropská unie a Mexiko se dne 21. dubna 2018 shodly na nové dohodě o obchodu, jež tvoří součást širší, modernizované globální dohody mezi EU a Mexikem a prohloubí a rozšíří působnost stávající obchodní dohody, jež byla podepsána v roce 1997.

 

Na základě stávající principiální dohody budou vyjednavači obou stran nadále pracovat na řešení všech zbývajících technických otázek a na přípravě konečného znění dohody. Komise poté text dohody ověří z právního hlediska, přeloží jej do všech úředních jazyků EU a následně předloží ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.
Podle nové dohody bude prakticky veškerý obchod se zbožím mezi EU a Mexikem osvobozen od cla (včetně zemědělství). Z jednodušších celních postupů by měl dále profitovat průmysl EU v odvětvích, jako je výroba léčiv, strojírenství a dopravní zařízení. Dohoda také zavádí progresivní pravidla udržitelného rozvoje. Obě strany se mj. zavázaly k účinnému provádění svých závazků podle Pařížské dohody o změně klimatu. Půjde také o první obchodní dohodu EU, jež zahrnuje opatření na potírání korupce v soukromém a veřejném sektoru.
EU je pro Mexiko třetím největším obchodním partnerem a Mexiko, jež obývá 128 milionů lidí, druhým největším obchodním partnerem EU v Latinské Americe (po Brazílii). Celková obchodní výměna mezi EU a Mexikem činí 62 mld. eur, pokud jde o zboží (2017), a 15 mld. eur, pokud jde o služby (2016). Vývoz zboží z EU do Mexika měl v roce 2017 hodnotu 38 mld. eur a dalších 10 mld. eur činil vývoz služeb (2016).
Na vývoz do Mexika je různými způsoby navázáno 400 000 pracovních míst v EU. Dohoda obchod a investice mezi oběma stranami usnadní, takže tato čísla se budou zvyšovat. Každá miliarda eur z vývozu EU podpoří přibližně 14 000 pracovních míst v Evropě, a proto čím více Evropa vyváží, tím více pracovních míst si vytvoří.
Vzájemný obchod mezi EU a Mexikem rostl od roku 2000, kdy vstoupila v platnost minulá obchodní dohoda, přibližně o 8 % ročně. Obchod se zbožím celkově za tu dobu vzrostl o 148 %. I přes tyto pozitivní výsledky však vždy existoval značný prostor pro vylepšení obchodních vztahů, a právě na to se nová dohoda zaměřuje tím, že odstraní cla prakticky z veškerého obchodu se zbožím.

Východiska dohody
Jednání o nové dohodě s Mexikem byla zahájena v květnu 2016 na základě směrnic Rady pro jednání. Při provádění těchto směrnic se postupovalo podle přísných norem Komise týkajících se transparentnosti.
Obchodní pilíř je součástí širší globální dohody, jež stanoví rámec pro vztahy EU s Mexikem a upravuje obecnější otázky společného zájmu, které přesahují rámec obchodu, jako jsou např. politické záležitosti, změna klimatu a lidská práva. V roce 1997 se Mexiko stalo první zemí Latinské Ameriky, která podepsala globální dohodu s EU. Tato dohoda vstoupila v platnost v roce 2000. Po ratifikaci ji nahradí nová dohoda.

Hlavní body dohody
1) Vývoz zemědělských produktů z EU, zejména:
   - zajistí preferenční přístup pro sýry, jako je Gorgonzola a Roquefort, u nichž clo činí až 20 %, a v rámci ročních kvót poskytne významný nový přístup pro mnoho dalších sýrů,
   - zajistí významný objem vývozu mléka v prášku na jeden z největších trhů, a to počínaje 30 000 t od data vstupu dohody v platnost až na 50 000 t po pěti letech,
   - umožní EU vyvážet do Mexika podstatně více výrobků z vepřového masa, protože prakticky u všech bude zaveden bezcelní obchod,
   - odstraní cla na výrobky, jako je čokoláda (nyní až 30 %) a těstoviny (nyní až 20 %),
   - zajistí ochranu pro 340 typických evropských potravin a nápojů, tzv. zeměpisných označení, před napodobováním v Mexiku. Jde např. o  francouzský sýr Comté, portugalský sýr Queijo São Jorge, maďarskou uzeninu Szegedi szalámi a rumunské švestky Magiun de prune Topoloveni. Díky tomu se nebudou muset výrobci tradičních pochoutek potýkat s napodobeninami a spotřebitelé si budou moci být jisti, že nakupují originální produkt.
Pokud jde o celní postupy, plánovaná dohoda bude obnášet nová pravidla, jež usnadní a zrychlí příslušnou administrativu a fyzické kontroly na mexických celních úřadech.
2) Dohoda obsahuje rozsáhlou kapitolu zaměřenou na obchod a udržitelný rozvoj, která stanoví nejpřísnější normy pracovního práva, bezpečnosti či ochrany životního prostředí a spotřebitelů. Zavádí také nový dialog s občanskou společností ve všech oblastech dohody a posiluje opatření EU a Mexika v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu, zejména pokud jde o závazky, jež obě strany přijaly v rámci Pařížské dohody o změně klimatu. Dohoda zachovává a plně zaručuje právo členských států organizovat veřejné služby podle svého uvážení.
Dohoda také výslovně zmiňuje zásadu předběžné opatrnosti, která je již zakotvena ve Smlouvách EU a umožňuje neuvádět produkty na trh EU, dokud není vědecky ověřena jejich bezpečnost.
Jde také o vůbec první obchodní dohodu EU, jež zahrnuje ustanovení na potírání korupce prostřednictvím opatření proti úplatkářství a praní peněz. Součástí širší globální dohody je i ochrana lidských práv či kapitola o politické a rozvojové spolupráci.
3) Dohoda znamená i významný posun v otázce zajištění přístupu podniků z EU a Mexika na trh veřejných zakázek druhé strany. Mexické a evropské podniky budou mít stejné postavení bez ohledu na to, zda nabídku předloží v Mexiku nebo v EU. Mexiko se rovněž zavázalo zahájit jednání s mexickými státy, aby se podniky z EU mohly po podpisu dohody účastnit nabídkových řízení i na úrovni jednotlivých států Mexika.
4) Tato nová ustanovení jdou ruku v ruce s nastolením rovných podmínek, jež byly dohodnuty s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví. Takto budou chráněny výzkum a vývoj v EU či již zmíněných 340 tradičních pochoutek z EU. Zaručena bude také spravedlivá odměna pro umělce z EU.
5) Dohoda otevírá možnosti obchodu se službami, jako jsou finanční služby, doprava, elektronický obchod a telekomunikace. Přispěje rovněž k rozvoji prostředí příznivého pro znalostní ekonomiku a bude obsahovat i novou kapitolu o digitálním obchodu. Tak se odstraní zbytečné překážky elektronického obchodu, jako je výběr cla za stáhnutí aplikace, a zavedou jasná pravidla na ochranu spotřebitelů na internetu.
6) Pokud jde o ochranu investic, dohoda zlepšuje investiční podmínky a zahrnuje nový, transparentní systém soudů pro investice EU, jenž zajistí transparentnost a právo orgánů státní správy provádět regulaci ve veřejném zájmu, a zaručí také, že Mexiko a EU budou usilovat o zřízení mnohostranného investičního soudu.
Obecně řečeno dohoda posílí pozici Evropy při utváření podoby globalizace, a to zavedením pravidel obchodu, jež jsou v souladu se základními hodnotami EU a zohledňují i zájmy a specifické požadavky EU. Tímto způsobem přispěje dohoda k řešení problémů popsaných v diskuzním dokumentu o využití potenciálu globalizace, který Komise předložila v návaznosti na Bílou knihu o budoucnosti Evropy.

Další legislativní kroky
Aktuálně dojednaná tzv. principiální dohoda již zahrnuje nejdůležitější prvky dohody. V některých kapitolách zbývá doladit technické detaily. Vyjednavači obou stran budou v návaznosti na principiální dohodu nadále pracovat na řešení zbývajících technických otázek s cílem dokončit plné znění dohody do konce roku. Komise pak přistoupí k právnímu ověření a překladu dohody do všech úředních jazyků EU a následně ji předloží ke schválení orgánům Unie.

Hlavní prvky obchodní dohody mezi EU a Mexikem

1. Odstranění zbývajících cel
Dohoda mezi EU a Mexikem z roku 1997 neobsahovala řadu ustanovení pro obchod zbožím, která se od té doby stala běžnou součástí obchodních dohod.
Podle nové dohody se bude s 99 % produktů mezi EU a Mexikem obchodovat beze cla. Na 98 % zboží se od okamžiku, kdy dohoda nabude účinku, nebude vztahovat žádné clo. U ostatních položek bude clo odstraňováno postupně nebo pro omezené množství definované jako kvóta. Týká se to vývozu mléčných výrobků a masa jak z EU, tak z Mexika.Dohoda umožní vývozcům z EU prodávat své výrobky v Mexiku výrazně jednodušeji, přičemž na clech ušetří až 100 mil. eur ročně.

2. Zajištění udržitelnosti a boj proti korupci
EU a Mexiko si vytyčují společné ambice a cíle usilující o otevřené a spravedlivé obchodní vztahy založené na kombinaci hodnot udržitelného rozvoje a obchodu coby hnací síly ekonomiky.

Dohoda obsahuje závazky ohledně:
- ochrany práv pracovníků založené na úmluvách Mezinárodní organizace práce,
- ochrany životního prostředí a klimatu založené na vícestranných environmentálních dohodách.
S odkazem na Pařížskou dohodu o změně klimatu dohoda podporuje boj proti změně klimatu a přechod na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství.
EU a Mexiko se rovněž dohodly na prosazování sociální odpovědnosti podniků v souladu s mezinárodně uznávanými normami. Dohoda rovněž zahrnuje opatření k předcházení korupci a boji proti ní, např.:
- kriminalizuje úplatkářství v případě státních úředníků,
- posiluje interní kontroly, externí audit a účetní výkaznictví,
- bojuje proti praní peněz.

3. Zachování přísných zdravotních a hygienických norem pro potraviny
Dohoda zrychlí obchodní výměnu a zajistí její bezpečnost. Jak EU, tak Mexiko si budou moci stanovit úroveň ochrany, kterou považují za přiměřenou. To znamená, že jak je již zakotveno ve Smlouvách EU, může Unie nadále trvat na tom, že některé produkty nepustí na svůj trh, dokud nebude existovat vědecká jistota, že jsou bezpečné.

4. Omezení formalit pro obchod s průmyslovými výrobky
Cla na průmyslové výrobky již byla odstraněna. Jejich vývozci však budou mít z dohody prospěch díky zlepšení v oblasti technických požadavků a omezení formalit. Cílem dohody je rozšířit používání mezinárodních norem při současném zachování úrovně ochrany, kterou každá strana považuje za přiměřenou. To znamená, že evropští vývozci nebudou muset zřizovat oddělené linky pro výrobu zboží určeného na vývoz do Mexika.
Podle dohody bude Mexiko rovněž uznávat certifikaci výrobků prováděnou v EU. Díky tomu společnosti z EU snáze prokáží soulad s mexickými normami a předpisy. Mexičtí vývozci budou samozřejmě muset splňovat přísné normy a předpisy EU, jako je tomu nyní.

V neposlední řadě bude díky dohodě:
- vývoz automobilů a automobilových dílů profitovat ze sblížení technických předpisů,
- obchod se zdravotnickými prostředky snazší díky zjednodušení obchodu s repasovanými přístroji.
Dohoda upravuje i poplatky a formality či udělování dovozních a vývozních licencí. Bude např. snazší zasílat mezi Mexikem a EU zboží k opravě a zpět.

5. Zjednodušení celních postupů
Účelem oddílu o usnadnění obchodu je podpořit obchod mezi EU a Mexikem stanovením nových pravidel, která mají zlepšit celní postupy a jež spočívají v(e):
- optimalizaci postupů tak, aby byly efektivnější a šetřily čas a peníze,
- umožnění lepší spolupráce a výměny informací mezi celními orgány EU a Mexika,
- zásadních ustanoveních ohledně transparentnosti, jež mají obchodníkům a veřejnosti zajistit přístup k informacím o celních předpisech, rozhodnutích nebo správních postupech.

6. Otevření mexických veřejných zakázek společnostem z EU
Podle nové dohody otevře Mexiko svůj trh veřejných zakázek společnostem z EU více než jiným obchodním partnerům. Společnosti z EU se budou moci ucházet o dodávání zboží a poskytování služeb mexickým veřejným subjektům. Dříve se nabídkového řízení mohly účastnit pouze mexické firmy.
Mexiko se rovněž zavázalo zahájit jednání s mexickými státy, aby se podniky z EU mohly po podpisu dohody účastnit nabídkových řízení i na úrovni jednotlivých států Mexika. Bude to poprvé, co Mexiko otevře svůj trh veřejných zakázek na úrovni států i společnostem z jiných zemí.

7. Podpora investic a zajištění transparentních a odpovědných řešení sporů díky systému soudů pro investice
Dohoda otevírá dveře přímým zahraničním investicím a ochrání investice mezi EU a Mexikem jak v odvětví služeb, tak v ostatních odvětvích.
Ustanovení o ochraně investic poskytují základní záruky, jako jsou: nediskriminace, zákaz vyvlastnění bez okamžité a odpovídající kompenzace a obecná záruka spravedlivého a rovného zacházení a fyzické bezpečnosti.
Dohoda plně provádí nový přístup EU k ochraně investic a řešení investičních sporů, jenž spočívá v nahrazení zastaralého systému urovnávání sporů mezi investorem a státem novým systémem soudů pro investice, čímž zajišťuje transparentnost a právo vlád přijímat opatření ve veřejném zájmu. Jedná se o stejný přístup, který EU uplatňuje i v nedávno uzavřených dohodách s Kanadou, Singapurem a Vietnamem.

8. Nabídka nových příležitostí v odvětví služeb
Dohoda usnadní podnikům z EU poskytovat služby na mexickém trhu, zároveň opětovně potvrzuje právo EU a Mexika na regulaci této oblasti. Dohoda stanoví, že orgány členských států EU a Mexika: mají nadále právo ponechat veřejné služby tak, jak jsou, a smějí deregulovat nebo vrátit do veřejného sektoru jakékoli soukromě poskytované služby.

9. Stanovení pravidel digitálního obchodu
Dohoda stanoví horizontální pravidla pro veškerý obchod prováděný elektronickou cestou, která se neomezují pouze na obchod službami.

Cílem je:
- odstranit neopodstatněné překážky pro elektronický obchod zákazem cel na elektronické přenosy a zákazem zbytečných schvalovacích řízení,
- poskytnout podnikům právní jistotu tím, že bude zaručena právní platnost a účinek elektronických smluv, elektronického ověřování pravosti a služeb vytvářejících důvěru,
- zajistit bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele.

10. Stanovení lepší ochrany pro inovace a tvůrčí díla
Dohoda obsahuje komplexní kapitolu o všech hlavních právech duševního vlastnictví. Zajišťuje vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví a jejich vymáhání, a to i nad rámec pravidel stanovených v Dohodě Světové obchodní organizace o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.
Pokud jde o průmyslové vzory, dohoda obsahuje unijní definici průmyslových vzorů, včetně komplikovaných vzorů a chrání zapsané vzory až po dobu 25 let. Pokud jde o farmaceutické patenty a patenty na ochranu rostlin, dohoda umožňuje kompenzaci v případě nepřiměřených průtahů při registraci.
Dohoda zahrnuje také nejdůležitější části unijního práva ohledně rozsahu ochrany obchodního tajemství a příslušných procesních pravidel.

11. Ochrana tradičních potravinářských výrobků před napodobeninami
V dohodě Mexiko souhlasilo s rozšířením ochrany na dalších 340 evropských zeměpisných označení vín a potravin. To znamená, že v Mexiku bude možné prodávat pod daným názvem pouze tyto produkty pocházející z EU. Podle stávající dohody chrání Mexiko přibližně 80 druhů lihovin se zeměpisným označením.

12. Zajištění podmínek pro spravedlivý obchod a podnikání
Dohoda stanoví pravidla týkající se nápravných opatření v oblasti obchodu, tj. postupy využívané k boji proti nekalým obchodním praktikám. Jsou to např. antidumpingová, antisubvenční, globální a dvoustranná ochranná opatření. EU a Mexiko rovněž potvrzují svá práva a povinnosti podle dohod Světové obchodní organizace a dohodly se, že budou jednat transparentněji a provedou další konzultace.
Dohoda také uznává, že některé druhy subvencí mohou narušovat hospodářskou soutěž a obchod. Zakazuje vývozní subvence a zahrnuje pravidla omezující možné negativní účinky jiných dotací.

Konkrétně:
- Mexiko souhlasilo, že zajistí transparentnost, nejen pokud jde o subvence na zboží, ale i subvence na služby, což přesahuje povinnosti v rámci pravidel Světové obchodní organizace,
- podniky mají možnost upozornit své vlády na subvence, které mohou negativně ovlivnit jejich podnikání. Pokud se tyto negativní dopady subvence potvrdí, budou se obě strany snažit nalézt uspokojivé řešení.
Dohoda uvádí, že podniky působící v Mexiku musí respektovat stejné základní zásady hospodářské soutěže jako v Evropě. Jde o: zákaz zneužití dominantního postavení, zákaz uzavírat s dalšími podniky dohody s cílem omezit hospodářskou soutěž a posuzování účinků spojování podniků na hospodářskou soutěž.
Dohoda mexickým a evropským podnikům zajišťuje, že jejich práva budou během příslušných řízení ve věci hospodářské soutěže dodržována (procesní spravedlnost) a mohou požádat příslušné orgány pro hospodářskou soutěž o vymáhání soutěžního práva.
EU a Mexiko se dohodly na pravidlech, jež mají zajistit, aby soukromé podniky soutěžily se státními podniky za rovných podmínek.
Dohoda současně:
- umožní vládám EU zachovat existující státní podniky či monopoly nebo stávající práva či výsady,
- umožní členským státům EU a Mexiku, aby si o organizaci svých veřejných služeb rozhodovaly samy.

13. Zohlednění potřeb menších podniků
Podle dohody musí Mexiko zřídit internetové stránky s informacemi, jež malé a střední podniky z EU potřebují pro přístup na mexický trh. Totéž platí opačně pro EU.

14. Lepší vymahatelnost pravidel díky mechanismu pro urovnávání sporů mezi státy
Dohoda vymezuje postupy pro řešení případných sporů mezi EU a Mexikem o tom, jak vykládat či uplatňovat část týkající se obchodu.
Ke spuštění mechanismu dojde, pokud se jedna strana domnívá, že druhá strana nesplnila své povinnosti podle této dohody.
V takovém případě zřídí EU a Mexiko rozhodčí panel. Postupy pro řešení sporů jsou založeny na zásadách spravedlivého řízení a transparentnosti a umožňují zainteresovaným stranám účastnit se slyšení a předkládat panelu svá vyjádření.

/pm/

 
Publikováno: 8. 8. 2018 | Počet zobrazení: 1970 článek mě zaujal 403
Zaujal Vás tento článek?
Ano