asseco Aimtec murr

EU a Japonsko vyjednaly hlavní prvky dohody o hospodářském partnerství ...pokračování z minulého čísla

Evropská unie a Japonsko dne 6. července 2017 vyjednaly principiální dohodu o hlavních prvcích dohody o hospodářském partnerství. Půjde o nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodu, kterou kdy EU uzavřela, a jako taková bude poprvé obsahovat konkrétní závazek s ohledem na Pařížskou dohodu.

 

Po 18 intenzivních a konstruktivních kolech jednání a řadě zasedání na technické a politické úrovni dosáhly EU a Japonsko politické dohody o principiální dohodě o hospodářském partnerství. Jednání byla zahájena v roce 2013. Po průlomu, který byl oznámen na summitu EU–Japonsko konaném dne 6. července 2017 v Bruselu, budou vyjednavači pokračovat v projednávání zbývajících technických otázek, aby konečné znění dohody bylo k dispozici do konce tohoto roku.

Necelní překážky obchodu – jednání mezi EU a Japonskem se zaměřila i na řadu necelních opatření, která společnostem z EU působila problémy, neboť některé japonské technické požadavky často komplikují vývoz bezpečných evropských výrobků do Japonska. Dohoda výrazně přispěje k tomu, aby se usnadnil přístup společností z EU na japonský trh, který je ve velké míře regulován. K příkladům takových překážek, které byly úspěšně vyřešeny, patří:

Motorová vozidla – dohoda zajišťuje, že jak Japonsko, tak Unie budou plně dodržovat stejné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti výrobků a ochrany životního prostředí, což znamená, že na evropské automobily se budou vztahovat stejné požadavky v EU i v Japonsku, a nebude tedy nutné, aby byly při vývozu do Japonska znovu zkoušeny a certifikovány. Tím, že se nyní Japonsko zavazuje k uplatňování mezinárodních norem pro automobily, se vývoz evropských automobilů do Japonska značně zjednoduší. Razí se tak zároveň cesta pro ještě užší spolupráci mezi EU a Japonskem v rámci mezinárodních normalizačních fór. Dohoda zahrnuje zrychlený mechanismus řešení sporů mezi stranami, který se použije konkrétně pro oblast motorových vozidel, podobně, jak bylo dohodnuto v obchodní dohodě mezi EU a Jižní Koreou. Rovněž zahrnuje doložku a ustanovení, která EU umožňují obnovit cla, pokud by Japonsko (znovu) zavedlo necelní překážky pro vývoz vozidel z EU. Dohoda také znamená, že do Japonska budou moci být dováženy automobily na vodíkové palivo schválené v EU, aniž by byly vyžadovány další úpravy.

Označování textilií – v březnu 2015 přijalo Japonsko mezinárodní systém pro označování textilií, který je podobný systému používanému v EU. Označení textilií již tedy nebude nutné u každého kusu oděvu vyváženého do Japonska měnit, jak tomu bylo dříve.
Dohoda o hospodářském partnerství rovněž obsahuje obecná pravidla týkající se konkrétních druhů necelních překážek obchodu, která pomohou vytvořit rovnocenné podmínky pro evropské výrobky vyvážené do Japonska a zvýšit transparentnost a předvídatelnost:

Technické překážky obchodu – dohoda klade důraz na vzájemný závazek Japonska a EU zajistit, aby jejich normy a technické předpisy vycházely v co největší míře z mezinárodních norem. Ve spojení s ustanoveními o necelních opatřeních je to dobrá zpráva pro evropské vývozce elektroniky, léčiv, textilií a chemických látek. Díky tomu, že bude možné se opírat o mezinárodní normy, se např. zjednoduší a zlevní postup pro uvádění potravinářských výrobků do souladu s japonskými pravidly pro označování.

Obchod se službami – hodnota služeb, které EU ročně do Japonska vyváží, činí přibližně 28 mld. eur. Díky dohodě bude pro evropské podniky snazší poskytovat služby na vysoce lukrativním japonském trhu. Dohoda obsahuje řadu ustanovení, která se použijí horizontálně pro veškerý obchod službami, jako např. ustanovení potvrzující právo stran na regulaci. Dohoda zachovává právo orgánů členských států, aby ponechaly veřejné služby veřejnými, a nebude vyvíjet tlak na vlády, aby jakékoli veřejné služby privatizovaly nebo deregulovaly na vnitrostátní nebo místní úrovni. Podobně si orgány členských států uchovávají právo navrátit do sféry veřejného sektoru jakékoli soukromě poskytované služby. Evropští občané budou moci i nadále sami rozhodovat o tom, jaký způsob poskytování zdravotní péče, vzdělávání nebo dodávek vody jim bude vyhovovat nejvíce.

Poštovní a kurýrní služby – dohoda obsahuje ustanovení o povinnosti všeobecných služeb, hraničních postupech, licencích a nezávislosti regulačních orgánů. Dohoda zajistí rovné podmínky pro poskytovatele poštovních a kurýrních služeb z EU a jejich japonské konkurenty, jako je japonská pošta.

Telekomunikační služby – dohoda zahrnuje ustanovení o vytvoření rovných podmínek pro poskytovatele telekomunikačních služeb a o záležitostech, jako je povinnost všeobecných služeb, přenositelnost čísel, roaming v mobilních sítích a důvěrnost komunikace.

Služby v mezinárodní námořní dopravě – dohoda uvádí povinnosti týkající se zachování otevřeného a nediskriminačního přístupu k mezinárodním námořním službám (doprava a související služby), jakož i přístupu do přístavů a k přístavním službám.

Finanční služby – dohoda obsahuje konkrétní definice, výjimky a disciplínu týkající se nových finančních služeb, samoregulačních organizací, platebních a zúčtovacích systémů a transparentnosti, jakož i pravidla pro pojišťovací služby poskytované subjekty v poštovním odvětví. Mnohé z nich vycházejí z pravidel vytvořených v rámci Světové obchodní organizace a zároveň se zaměřují na zvláštnosti odvětví finančních služeb.

Dočasný pohyb zaměstnanců společností – dohoda obsahuje nejpokročilejší ustanovení o pohybu osob za účelem podnikání (tzv. „režim 4“), která EU kdy vyjednala. Jsou zde zahrnuty všechny tradiční kategorie, jako jsou osoby dočasně přeložené v rámci podniku, obchodní návštěvy pro investiční účely, smluvní poskytovatelé služeb a nezávislí odborníci, jakož i nové kategorie, jako jsou krátkodobé obchodní návštěvy a investoři. EU a Japonsko se rovněž dohodly, že povolí, aby osobu, která je buď dodavatelem služeb, nebo která pro dodavatele služeb pracuje, mohl(a) doprovázet manžel (manželka) a děti. Podpoří se tak investice v obou směrech.

Státní podniky – státní podniky nebudou moci při nákupu a prodeji na komerčních trzích činit rozdíly mezi podniky, službami nebo výrobky z EU a podniky, službami nebo výrobky z Japonska. Cílem je zajistit, aby podmínky pro veřejné a soukromé společnosti byly rovnocenné.

Zadávání veřejných zakázek – evropské společnosti se budou moci za stejných podmínek jako japonské společnosti účastnit nabídkového řízení v oblasti veřejných zakázek ve 48 „hlavních městech“ Japonska s přibližně 300 000 až 500 000 obyvateli. Dohoda dále ruší stávající překážky zadávání veřejných zakázek v odvětví železniční dopravy.

Investice
Cílem dohody je podpora investic mezi EU a Japonskem a vytvoření podnikatelsky přátelského prostředí. Dohoda navíc jasně potvrzuje právo každé strany na regulaci, jíž se sledují legitimní cíle politik uvedené v demonstrativním seznamu.
Pokud jde konkrétně o ochranu investic, EU v rámci jednání předložila Japonsku svůj reformovaný návrh týkající se systému soudů pro investice. EU má jasno v tom, že není možné vracet se k zastaralému systému urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS).

Ochrana údajů
Ochrana údajů je v EU základním právem, a neposkytuje tedy žádný prostor pro vyjednávání. Soukromí není zboží, kterým by se dalo obchodovat. Od ledna 2017 vede EU s Japonskem dialog o zjednodušení předávání osobních údajů pro účely obchodní výměny, a to při zajištění nejvyšší úrovně ochrany údajů. Cílem je propojit předpisy v oblasti ochrany údajů prostřednictvím tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“, která zajistí vysokou úroveň ochrany údajů jak v EU, tak v Japonsku. Obě strany modernizovaly a posílily své příslušné režimy v oblasti ochrany údajů: EU prostřednictvím obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost minulý rok, a Japonsko novým zákonem o ochraně soukromí, který vstoupil v platnost v květnu. Máme tedy velmi podobné systémy zajišťující vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Rozhodnutí o odpovídající ochraně mohou doplňovat obchodní dohody a násobit jejich výhody. Rozhodnutí o odpovídající ochraně přijímá Komise poté, co stanoví, že určitá třetí země poskytuje srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů jako EU, a to na základě jejích právních předpisů nebo přijatých mezinárodních závazků. Předpokládá se, že tento dialog bude završen na začátku roku 2018.

Práva duševního vlastnictví – dohoda vychází ze závazků, které obě strany přijaly v rámci Světové obchodní organizace (WTO), a dále je rozvíjí, v souladu s pravidly EU. Dohoda obsahuje ustanovení o ochraně obchodního tajemství, ochranných známkách, ochraně autorských práv, patentech, minimálních společných pravidlech pro ochranu údajů ze zákonem vyžadovaných testů v případě léčiv a ustanovení o občanskoprávním vymáhání.

Udržitelný rozvoj – dohoda zahrnuje všechny klíčové složky přístupu EU v oblasti udržitelného rozvoje a je v souladu s dalšími nedávnými obchodními dohodami EU. EU a Japonsko se zavazují, že provedou základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (MOP) a mezinárodní environmentální dohody, včetně Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody. Rovněž se zavazují, že nezjednoduší právní předpisy v oblasti pracovního práva a životního prostředí s cílem přilákat obchod a investice. EU a Japonsko se zavazují k zachování přírodních zdrojů a udržitelnému hospodaření s těmito zdroji, jakož i k řešení otázek týkajících se biologické rozmanitosti, lesnictví a rybolovu. Rovněž se dohodly, že budou prosazovat sociální odpovědnost podniků a další obchodní a investiční postupy na podporu udržitelného rozvoje. Dohoda nastavuje mechanismy, které občanské společnosti poskytnou přehled o závazcích přijatých v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Součástí dohody bude závazný mechanismus určený pro řešení sporů v dané oblasti, jenž bude zahrnovat vládní konzultace a možnost obrátit se na nezávislý panel odborníků.

Správa a řízení společnosti – je to poprvé, kdy bude obchodní dohoda EU obsahovat zvláštní kapitolu týkající se správy a řízení společnosti. Vychází přitom ze zásad správy a řízení společnosti podle OECD a skupiny G20 a odráží osvědčené postupy a pravidla EU a Japonska v této oblasti. EU a Japonsko se zavazují, že budou dodržovat základní principy a cíle, jako je transparentnost a zveřejňování informací o kotovaných společnostech, odpovědnost řídicích orgánů vůči akcionářům, odpovědné rozhodování na základě objektivního a nezávislého stanoviska, efektivní a spravedlivé uplatňování práv akcionářů a transparentnost a spravedlnost při převzetí transakcí.

Hospodářská soutěž – dohoda obsahuje hlavní zásady, jež zajišťují, že se obě strany zavazují zachovat komplexní pravidla hospodářské soutěže a provádět je transparentním a nediskriminačním způsobem.
Mechanismus pro mezistátní urovnávání sporů – dohoda zajišťuje, že budou plně dodržována práva a povinnosti, které jsou v ní stanoveny. Stanoví účinný, efektivní a transparentní mechanismus s předem sestaveným seznamem kvalifikovaných a zkušených odborníků pro předcházení a řešení sporů mezi stranami.

Opatření proti podvodům – na základě návrhu EU zahrne EU a Japonsko do své dohody o hospodářském partnerství ustanovení o zamezení podvodů. Toto ustanovení o zamezení podvodů je podmínkou EU pro udělení celních preferencí pro třetí země. EU toto ustanovení umožňuje, aby v případech podvodů a odmítání spolupráce odňala celní preference a současně zajistila, že legitimní obchodníci nebudou nepříznivě ovlivněni. Cílem je zabránit zneužívání preferenčního sazebního zacházení.
/pm/

 
Publikováno: 31. 10. 2017 | Počet zobrazení: 2393 článek mě zaujal 437
Zaujal Vás tento článek?
Ano