asseco Aimtec murr

Evropská komise předložila návrh směrnic pro jednání o vystoupení Spojeného království z EU

Evropská komise dne 3. května 2017 zaslala Radě oficiální doporučení k zahájení jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o založení EU, včetně návrhu směrnic pro jednání. Jedná se o politický mandát, který má zaručit, aby odchod Spojeného království z Evropské unie proběhl řádným způsobem. Doporučení bylo zasláno Radě, kde jej 22. května 2017 schválila Rada pro obecné záležitosti.

 

Spojené království 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Evropská rada přijala 29. dubna 2017 své politické pokyny. Samotná jednání budou posléze vedena vždy podle pokynů Evropské rady a směrnic pro jednání Rady a s ohledem na usnesení Evropského parlamentu z 5. dubna 2017.
Směrnice pro jednání předložené Komisí pokyny doplňují a podrobně stanoví kroky nezbytné k zahájení první fáze jednání. Realizuje se tím dvoufázový postup, který navrhli představitelé 27 členských států a který upřednostňuje vyřešit nejdříve otázky, jež jsou nutné ke spořádanému odchodu Spojeného království z Unie.
Směrnice pro jednání se věnují čtyřem hlavním tématům. Hlavní prioritou pro jednání je zaručit práva a právní postavení občanů – jak občanů zemí EU-27 ve Spojeném království, tak britských občanů v zemích EU-27 a jejich rodinných příslušníků. Kromě toho Komise ve svém doporučení jasně uvádí, že než bude možné postoupit do druhé fáze jednání, musí být uzavřena dohoda o principech finančního vyrovnání. Dále by se měl nalézt způsob, jak se vyhnout „tvrdé“ hranici mezi Severním Irskem a Irskem. V neposlední řadě musí být nalezena shoda ohledně správy dohody o vystoupení a ohledně řešení sporů.

Postup jednání podle čl. 50 Smlouvy o EU
Evropská komise přijala pokyny přijaté Evropskou radou v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU, kde stanoví celý průběh jednání. Jednání podle článku 50 SEU budou podle těchto pokynů vedena transparentně a bude k nim přistupováno jako k jednotnému celku. V souladu se zásadou, že není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše, nebude možné jednotlivé otázky uzavřít odděleně. Unie bude v průběhu jednání zaujímat jednotný postoj a se Spojeným královstvím bude jednat výlučně formou vymezenou v těchto pokynech a ve směrnicích pro jednání. V zájmu zachování tohoto jednotného postoje nebudou o otázkách týkajících se vystoupení Spojeného království z Unie probíhat žádná separátní jednání mezi jednotlivými členskými státy a Spojeným královstvím.

Vícefázový přístup k jednání
Dnem vystoupení se přestanou Smlouvy vztahovat na Spojené království, jeho zámořské země a území, které jsou v současné době přidruženy k Unii, a území, za jejichž vnější vztahy Spojené království odpovídá. Hlavním účelem jednání bude zajistit spořádané vystoupení Spojeného království.

Cílem první fáze jednání proto bude:
– poskytnout občanům, podnikům, subjektům a mezinárodním partnerům co nejsrozumitelnější informace a co nejvyšší právní jistotu ohledně bezprostředních dopadů vystoupení Spojeného království z Unie;
– vyřešit vyvázání Spojeného království z Unie a ze všech práv a povinností, které pro něj vyplývají z jeho závazků jakožto členského státu.
Dohoda o budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím jako taková bude dokončena a uzavřena až poté, co se Spojené království stane třetí zemí, nicméně článek 50 SEU vyžaduje, aby v podmínkách vystoupení bylo přihlédnuto k rámci budoucích vztahů Spojeného království s Unií. Za tímto účelem by v druhé fázi jednání podle článku 50 SEU mělo být vymezeno celkové pojetí tohoto rámce budoucích vztahů.
V rozsahu, v jakém to bude nutné a z právního hlediska možné, mohou jednání usilovat taktéž o stanovení přechodných ujednání v zájmu Unie a případně s ohledem na dosažený pokrok o propojení s předpokládaným rámcem budoucích vztahů. Taková přechodná ujednání musí být jasně vymezená a časově omezená a musí podléhat účinným mechanismům vymáhání. Uvažovalo-li by se o časově omezeném prodloužení použitelnosti unijního acquis, bude nutné, aby se uplatňovaly stávající nástroje a struktury Unie týkající se regulace, rozpočtu, dohledu, justice a vymáhání. Dvouletý časový rámec stanovený článkem 50 SEU skončí dne 29. března 2019.

Dohoda o podmínkách pro spořádané vystoupení
První prioritou při jednáních bude dosažení dohody o vzájemných zárukách s cílem zachovat ke dni vystoupení pro občany EU a Spojeného království, jichž se vystoupení Spojeného království dotýká, jakož i jejich rodiny, postavení a práva vyplývající z právních předpisů EU. Tyto záruky musejí být účinné, vymahatelné, nediskriminační a komplexní a musejí zahrnovat právo získat trvalý pobyt po dosažení pěti let nepřetržitého legálního pobytu. Občané by měli mít možnost uplatňovat svá práva prostřednictvím hladkých a jednoduchých administrativních postupů.
Odchod Spojeného království z Unie zasáhne také podniky z EU, které se Spojeným královstvím obchodují nebo na jeho území provozují činnost, a podniky ze Spojeného království, které obchodují s Unií nebo provozují činnost na jejím území. Mohou mít vliv i na subjekty, které uzavřely smlouvy a obchodní dohody nebo se zapojily do programů financovaných Evropskou unií na základě předpokladu, že Spojené království bude i nadále jejím členem. V průběhu jednání bude EU usilovat o to, aby se zabránilo vzniku právního vakua v okamžiku, kdy se na Spojené království přestanou vztahovat Smlouvy, a v rámci možností je rovněž třeba řešit nejistoty.
Jednorázové finanční vypořádání – zahrnující otázky vyplývající z víceletého finančního rámce, jakož i otázky související s Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským rozvojovým fondem (ERF) a Evropskou centrální bankou (ECB) – by mělo zajistit, že Unie i Spojené království dodrží závazky vyplývající z celého období členství Spojeného království v Unii. Toto vypořádání by mělo zahrnovat veškeré závazky, jakož i finanční závazky včetně podmíněných závazků.
Specifická situace irského ostrova bude vyžadovat flexibilní a inovativní řešení, mimo jiné s cílem vyhnout se „tvrdé“ hranici, přičemž je třeba respektovat celistvost právního řádu Unie. V této souvislosti by Unie měla rovněž uznat stávající dvoustranné dohody a ujednání mezi Spojeným královstvím a Irskem, které jsou slučitelné s právními předpisy EU.
Unie bude muset se Spojeným královstvím dohodnout ujednání týkající se výsostných oblastí Spojeného království na Kypru a uznat v tomto ohledu dvoustranné dohody a ujednání mezi Kyperskou republikou a Spojeným královstvím, které jsou slučitelné s právními předpisy EU, zejména pokud jde o ochranu práv a zájmů občanů EU, kteří mají ve výsostných oblastech bydliště nebo tam pracují.
Po vystoupení se na Spojené království již nebudou vztahovat dohody uzavřené Unií nebo členskými státy jednajícími jejím jménem, ani dohody uzavřené Unií a jejími členskými státy jednajícími společně. Práva a povinnosti Unie, které pro ni vyplývají z mezinárodních dohod, zůstanou zachovány.
Dohoda o vystoupení bude upravovat rovněž otázky vyplývající z dalších oblastí spolupráce, včetně oblasti justiční spolupráce, vymáhání práva a bezpečnosti. Konkrétně bude nutné řešit také umístění sídel agentur a zařízení EU nacházejících se ve Spojeném království, respektive dohodnout ujednání pro usnadnění jejich přemístění.
Bude třeba dohodnout i ujednání zajišťující právní jistotu a rovné zacházení v rámci všech soudních řízení týkajících se Spojeného království nebo fyzických či právnických osob ve Spojeném království, která budou ke dni vystoupení probíhat u Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie by měl mít i nadále pravomoc v těchto řízeních rozhodovat. Stejně tak je třeba dohodnout ujednání pro účely správních řízení týkajících se Spojeného království nebo fyzických či právnických osob ve Spojeném království, která ke dni vystoupení probíhají u Evropské komise a agentur Unie. Kromě toho by měla být stanovena ujednání ohledně možnosti zahájit i po vystoupení správní či soudní řízení v souvislosti se skutečnostmi, které nastaly před datem vystoupení.
Součástí dohody o vystoupení by měly být vhodné mechanismy pro řešení sporů a vymáhání práva v souvislosti s uplatňováním a výkladem této dohody, jakož i náležitě vymezená institucionální ujednání umožňující přijmout opatření nezbytná pro řešení situací, které dohoda o vystoupení neupravuje. Je přitom třeba zohlednit zájem Unie účinně chránit svoji autonomii a svůj právní řád, včetně úlohy Soudního dvora Evropské Unie.

Předběžné diskuse o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím
Spojené království vyslovilo přání ustavit po jeho odchodu úzké partnerství si Unií. Britská vláda uvedla, že nebude usilovat o zachování účasti na jednotném trhu, avšak ráda by dosáhla ambiciózní dohody o volném obchodu s Evropskou unií. Evropská rada je připravena zahájit na základě zájmů Unie práci na dohodě o obchodu, jež by měla být dokončena a uzavřena poté, co Spojené království přestane být členským státem.
Jakákoli dohoda o volném obchodu by měla být vyvážená, ambiciózní a široce pojatá. Nemůže však být rovnocenná účasti na jednotném trhu nebo jeho částech, neboť by tím byla ohrožena jeho integrita a řádné fungování. Musí zajišťovat rovné podmínky, zejména z hlediska hospodářské soutěže a státní podpory, a v tomto ohledu musí zahrnovat záruky proti nekalým konkurenčním výhodám mimo jiné prostřednictvím daňových, sociálních, environmentálních a regulačních opatření a postupů.
Jakýkoli budoucí rámec by měl zajišťovat finanční stabilitu v Unii a respektovat její režim a standardy v oblasti regulace a dohledu, jakož i jejich uplatňování. EU je připravena ustavit partnerství v oblastech, které se netýkají obchodu, zejména pokud jde o boj proti terorismu a mezinárodní trestné činnosti, jakož i o bezpečnost, obranu a zahraniční politiku.
Součástí budoucího partnerství budou vhodné mechanismy pro vymáhání práva a řešení sporů, které nebudou mít vliv na autonomii Unie, zejména pokud jde o její rozhodovací postupy. Po vystoupení Spojeného království z Unie se žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nesmí vztahovat na území Gibraltaru bez dohody mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím. /pm/

 
Publikováno: 1. 9. 2017 | Počet zobrazení: 2555 článek mě zaujal 477
Zaujal Vás tento článek?
Ano