hnv murr

České vodohospodářství a jubilejní výstava

Blíží se mezinárodní výstava Vodovody-kanalizace, která se koná jednou za dva roky, letošní termín již 20. ročníku připadá na 23. - 25. května. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a tak jsme měli možnost krátce pohovořit s Oldřichem Vlasákem, ředitelem a členem představenstva sdružení.

 
V jakém stavu se nachází české vodohospodářství?
Obor vodovodů a kanalizací se nachází ve velmi dobrém stavu. Česká republika vykazuje stabilní růstový trend v kvalitě pitných vod i v úrovni čištění odpadních vod. Roste počet obyvatel napojených na veřejný vodovod i počet obyvatel napojených na kanalizaci. Rovněž se nám daří snižovat ztráty vody v distribučních sítích. Ve všech těchto ukazatelích sneseme srovnání se zeměmi EU.

V Evropě patříme mezi nejšetrnější lidi v plýtvání vodou, přitom se voda neustále zdražuje...  
Často je Obor vodovodů a kanalizací kritizován ze strany veřejnosti za tzv. vodárenský efekt, když snižující se spotřeba vede k nárůstu ceny vody za jeden kubický metr. Nicméně jsem nucen konstatovat, že dnes naprostá většina provozních nákladů spojených s výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod má fixní charakter, bez přímé vazby na množství vyrobené či čištěné odpadní vody. Stejný efekt je možné pozorovat i u cen za povrchovou vodu, kdy se provozovatelé přes snižující se odběry rovněž potýkají s neustálým nárůstem ceny povrchových vod, které si účtují státní podniky Povodí.

Je nějaká cesta ke stabilizaci cen?
Ano, jedno z hlavních opatření lze spatřovat v uplatnění tzv. dvojsložkové ceny vody ve větší míře než doposud. Jak jsem již řekl, většina nákladů spojených s výrobou a čištěním vod má fixní charakter a lze považovat za vhodné, aby tomu odpovídal i nastavený tarif, tak jak je to dnes běžné např. v cenách za odběr plynu či elektřiny. Jen tímto způsobem budeme moci z vybraných plateb za vodné a stočné plně hradit potřebné opravy a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Lze rovněž uvažovat o celkovém snížení daňové zátěže za vodu, kdy z každé koruny vybrané na vodném a stočném se státu vrací 41 haléřů ve formě nejrůznějších daní, poplatků a odvodů. Česko patří v míře zdanění této základní komodity k „premiantům“ Evropy.

Jaké hlavní změny přináší novela zákona, kterou v lednu schválila vláda?
Novela vodního zákona upravuje nově převod poplatkové agendy či regulaci
geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Zaveden je plně i proces posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů a zpřesněna je definice odpadních vod či oblast závadných a nebezpečných látek. Dotčena byla i ustanovení týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.
 
Jak hodnotíte minulý ročník výstavy a co očekáváte od letošního?
Jistě bude velká pozornost věnována problematice pokročilých procesů čištění k odstraňování nejrůznějších specifických polutantů, především látek ze skupiny na ochranu rostlin. V oboru čistírenství lze očekávat zaměření na nové technologie zpracování přebytečného kalu, které si stále zpřísňující se národní i evropská legislativa v blízké budoucnosti vyžádají.
Minulého ročníku výstavy se zúčastnilo více než 9000 návštěvníků, kteří měli možnost se seznámit s výrobky a službami 340 firem. Podle reakcí vystavovatelů i návštěvníků lze minulý ročník hodnotit jako úspěšný a já doufám, že letošní jubilejní 20. ročník bude stejný, ne-li více prospěšný a užitečný.
 
Publikováno: 25. 5. 2017 | Počet zobrazení: 3032 článek mě zaujal 462
Zaujal Vás tento článek?
Ano