asseco Aimtec murr

EP schválil obchodní dohodu CETA

Evropský parlament (EP) dne 15. února 2017 schválil Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou, známou pod zkratkou CETA. Dohoda, jejímž cílem je zintenzivnit obchodní výměnu zboží a služeb a zvýšit investiční toky přes Atlantik, by se mohla prozatímně uplatňovat již od dubna 2017.

 

Jednání o dohodě CETA byla zahájena v květnu 2009 a ukončena v září 2014. Představitelé EU a Kanady podepsali dohodu dne 30. října 2016. CETA se může začít prozatímně uplatňovat už od dubna a dovrší se tak proces jejího vyjednávání, který trval pět let a čtyři měsíce. K definitivnímu vstupu v platnost bude pak ještě třeba ratifikace národními parlamenty osmadvacítky.

Přínosy CETA firmám i spotřebitelům
CETA podle EP představuje příležitost i pro podniky, které by chtěly expandovat do Kanady. Kanadská vláda otevře své veřejné zakázky i pro účast evropských firem a Evropané tak budou mít exkluzivní postavení - mnohem otevřenější než pro jiné obchodní partnery Kanady. Kromě toho Kanada přislíbila, že zjednoduší řízení při zadávání veřejných zakázek a tendry bude vypisovat na jedné společné web stránce. Pro malé firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky na zahraničních trzích, je totiž největší bariérou nedostatečný přístup k informacím.
Pro určité profese se zjednoduší pravidla, aby mohly své služby nabízet i v Kanadě. Týká se to např. právníků, účetních, inženýrů nebo architektů. CETA poskytuje nový právní rámec pro vzájemné uznávání jejich kvalifikací. Firmy, které dočasně vysílají své zaměstnance na opačnou stranu Atlantiku, budou mít díky CETA také snazší situaci.

Z odstranění cel budou profitovat velké i malé podniky
CETA přinese hmatatelné výhody evropským společnostem, protože odstraní téměř 99 % všech cel, a to ve většině případů již od chvíle, kdy vstoupí v platnost. Již od prvního dne uplatňování dohody zruší Kanada cla ve výši 400 mil. eur na zboží pocházející z EU. Na konci přechodného období pro odstranění cel se tato částka vyšplhá na více než 500 mil. eur ročně.

Ochrana evropských výrobků
V roce 2015 dosáhla hodnota zboží dovezeného z Kanady do EU 28,3 mld. eur. Vývoz zboží z Unie do Kanady dosáhl v témže roce hodnoty 35,2 mld. eur. Objem obchodní výměny by v momentě plného provádění dohody mohl narůst o více než 20 %.
Evropa bude moci bez přirážek do Kanady vyvážet téměř 92 % svých potravin a zemědělských výrobků. I nadále budou přitom chráněna mnohá evropská označení původu (celkem 143) mezi nimi „české pivo“ a „žatecký chmel“.

Větší výběr zboží při zachování evropských standardů
Otevření trhů může potenciálně přispět k udržení nízkých cen a nabídnout zákazníkům větší výběr výrobků. Volný obchod nicméně neznamená, že dojde ke zmírnění či modifikaci norem EU, které chrání zdraví a bezpečnost občanů, jejich sociální a spotřebitelská práva nebo životní prostředí. Tyto normy zůstanou beze změn a veškerý dovoz z Kanady bude muset bez výjimky splňovat všechna pravidla a předpisy EU. CETA tedy nezmění způsob, jakým EU upravuje bezpečnost potravin, což platí také pro geneticky modifikované produkty nebo zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa.

Otevření kanadského trhu služeb a podpora investic
CETA je zdaleka nejrozsáhlejší dohodou, kterou EU v oblasti služeb a investic doposud uzavřela. Evropské podniky získají nové výhody, pokud jde o schvalování jejich investičních projektů v Kanadě. Budou mít také více příležitostí k poskytování služeb, např. specializovaných námořních služeb, jako je bagrování pod vodou, překládka prázdných kontejnerů a přeprava určitých nákladů uvnitř Kanady. V jiných odvětvích, jako jsou služby v oblasti životního prostředí, telekomunikace a finanční služby, je zajištěn přístup na trh, a to jak na úrovni federální, tak poprvé rovněž v provinciích. V dohodě CETA - stejně jako ve všech ostatních obchodních dohodách - chrání EU plně veřejné služby.

Vzájemné uznávání odborných kvalifikací
Dohoda poskytuje rámec pro uznávání kvalifikací v regulovaných profesích, jako jsou architekti, účetní nebo inženýři. Na základě tohoto rámce se pak příslušné profesní organizace v EU a Kanadě společně dohodnou na technických detailech vzájemného uznávání příslušných kvalifikací. Odpovědné orgány v obou zemích pak jejich společnou dohodu schválí a zajistí, aby nabyla právní účinnosti.

Méně omezení v souvislosti s dočasným stěhováním za prací
CETA ulehčí zaměstnancům podniků a ostatním odborníkům práci na opačné straně Atlantiku a společnostem usnadní dočasné přesuny zaměstnanců mezi EU a Kanadou. Tím se zjednoduší podnikání evropských firem v Kanadě. Pro další odborníky bude rovněž jednodušší poskytovat v této zemi právní, účetní, architektonické a jiné podobné služby.

Zvýšení konkurenceschopnosti
CETA přispěje k lepší konkurenceschopnosti evropských podniků na kanadském trhu tím, že jim usnadní poskytování záručního servisu. Díky tomu budou moci firmy z EU snáze vyvážet vybavení, strojní zařízení a software, protože budou moci vysílat mechaniky a další odborníky za účelem poskytování záručních a souvisejících služeb a podpory.

Zajištění bezprecedentního přístupu firem z EU k veřejným zakázkám
Kanada otevírá své veřejné zakázky společnostem z EU ve větším rozsahu než svým ostatním obchodním partnerům. Společnosti z EU se budou jako první firmy nepocházející z Kanady moci ucházet o dodávání zboží a poskytování služeb nejenom na federální úrovni, ale i v kanadských provinciích a obcích. Kanadský trh s veřejnými zakázkami v provinciích má přitom odhadem dvojnásobný objem než trh federální. Kanada se rovněž zavázala ke zvýšení transparentnosti tím, že bude oznámení o všech svých veřejných zakázkách umisťovat na jediné internetové stránce. Přístup k informacím je jednou z největších překážek, které musí menší evropské podniky překonávat, pokud se chtějí uplatnit na mezinárodních trzích, a právě toto opatření pro ně proto bude velkým přínosem.

Náklady podniků se sníží, ale standardy nikoli
EU a Kanada se dohodly, že budou akceptovat osvědčení o shodě vydaná druhou stranou v oblastech, jako jsou elektrické spotřebiče, hračky, elektronická a rádiová zařízení, strojní zařízení nebo měřicí přístroje. Tzn., že za určitých okolností mohou orgány posuzování shody v EU zkoušet výrobky z EU určené na vývoz do Kanady podle kanadských pravidel a naopak. Předejde se tak situacím, kdy obě strany provádějí stejné zkoušky. Mohou se tak snížit náklady pro firmy i spotřebitele. Přínos to bude především pro menší podniky, které může odradit nutnost hradit stejné zkoušky dvakrát.

Reformovaný systém ochrany investic
CETA zaručuje ochranu investic, avšak zároveň upravuje právo vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, a to i v případech, kdy má tato regulace dopad na zahraniční investice. Tradiční řešení sporů mezi investory a státem, které je zakotveno v řadě dohod vyjednaných vládami států EU (známé jako urovnávání sporů mezi investorem a státem), bylo nahrazeno novým a zdokonaleným systémem soudů pro investice.
Tento nový mechanismus bude veřejný a nebude založen na ad hoc tribunálech. Jeho součástí budou profesionální a nezávislí soudci jmenovaní EU a Kanadou, kteří budou dodržovat nejvyšší etické normy vycházející z přísného kodexu chování. Postupy v rámci systému budou transparentní, k čemuž přispějí také otevřená slyšení a průběžné zveřejňování předložených spisových dokumentů. Ustanovení týkající se investic redukují počet případů, v nichž může investor napadnout stát, a zaručují ochranu pouze společnostem skutečně vykonávajícím hospodářskou činnost, nikoli fiktivním společnostem nebo společnostem skrývajícím se za falešnou identitou. Veřejný orgán nesmí být v žádném případě nucen ke změně legislativy či k platbě odškodného s represivní funkcí.
Reformovaný systém soudů pro investice představuje v kontextu obchodních dohod nový prvek a v řadě členských států doposud nebyla dokončena veřejná diskuze na toto téma. Proto se členské státy (za podpory Komise) rozhodly, že soudy pro investice součástí prozatímního uplatňování CETA nebudou, což znamená, že soudy pro investice budou aktivovány teprve poté, co členské státy dokončí své vnitrostátní ratifikační postupy. Jak je upraveno v dohodě, Komise bude s Kanadou v mezidobí spolupracovat na upřesnění některých parametrů tohoto nového systému, jako je výběr soudců, přístup malých a středních podniků k systému a odvolací mechanismus.

Nové příležitosti pro zemědělce a producenty potravin
CETA vytvoří nové příležitosti pro zemědělce a producenty potravin, přičemž současně ochrání specifika EU. Otevřenost EU vůči určitým produktům je omezená a kalibrovaná a je vyvážená tím, že se Kanada otevírá důležitým evropským vývozním zájmům, např. v oblasti sýrů, vína a lihovin, ovoce a zeleniny, zpracovaných výrobků a výrobků se zeměpisným označením. Veškerý dovoz z Kanady musí splňovat všechna pravidla a předpisy EU. Do Evropy bude možné např. dovážet pouze maso neošetřené hormony.
CETA rovněž představuje významný pokrok pro řadu středních a menších podniků, které podnikají ve venkovských komunitách a obchodují se zemědělskými produkty. Nyní budou moci těžit z toho, že Kanada souhlasila s ochranou 143 typických produktů z konkrétních zeměpisných oblastí EU. Od nynějška budou tyto evropské produkty chráněny před napodobeninami obdobným způsobem jako v rámci právních předpisů EU a zabrání se tomu, aby byly jejich názvy v Kanadě považovány za obecné.

Ochrana evropských inovátorů a umělců
CETA vytvoří vyrovnanější podmínky v oblasti práv duševního vlastnictví. Posílí se např. ochrana autorských práv, a to sladěním kanadských a evropských pravidel týkajících se ochrany technologických prostředků a správy digitálních práv. Zlepší se také ochrana poskytovaná farmaceutickým výrobkům z EU v kanadském režimu práv duševního vlastnictví. Dojde rovněž k výraznějšímu prosazování těchto práv díky možnosti předběžných opatření a soudních zákazů namířených proti zprostředkovatelům, kteří se dopouštějí jejich porušení. Kanada rovněž souhlasila s tím, že zintenzivní svá opatření na hranicích proti zboží s padělanou ochrannou známkou, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením.

Ochrana pracovních práv a životního prostředí
V dohodě CETA potvrzují EU a Kanada svůj závazek podporovat udržitelný rozvoj. Obě strany se dohodly, že rozšíření obchodu a investic by mělo přispívat k ochraně životního prostředí a pracovních práv a nemělo by probíhat na jejich úkor. EU a Kanada jsou odhodlány zajistit, aby dohoda CETA vedla ke vzájemně přínosné provázanosti mezi hospodářským růstem, sociálním rozvojem a ochranou životního prostředí. CETA integruje závazky EU a Kanady ohledně mezinárodních pravidel pro práva pracovníků a ochranu životního prostředí. Pokud jde o účast na provádění závazků v těchto oblastech, připisuje CETA významnou roli také občanské společnosti v Unii a Kanadě. CETA rovněž stanoví postup pro řešení sporů zahrnující konzultace mezi veřejnými orgány a zřízení panelu odborníků.
CETA obsahuje ambiciózní a zevrubnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, včetně pracovních podmínek a životního prostředí. Tato ustanovení jsou závazná: zakládají povinnosti, které mají stejnou právní hodnotu jako jakékoli jiné povinnosti této dohody. Tyto povinnosti jsou rovněž vykonatelné, neboť podléhají zvláštnímu mechanismu pro řešení sporů s jasným, závazným a časově ohraničeným postupem pro řešení jakéhokoli problému, na který se vztahují. Tímto způsobem se do tohoto přístupu začleňují zapojení vlád, externí hodnocení nezávislou skupinou odborníků, zapojení občanské společnosti a odborné znalosti Mezinárodní organizace práce. Výsledky jsou veřejné a lze je použít k vyvíjení tlaku na stranu, která porušila ustanovení, aby přijala příslušná opatření.
Tento mechanismus zohledňuje povahu povinností a je koncipován tak, aby řešil základní příčiny problémů, dokud tyto problémy nebudou odstraněny. Občanská společnost, včetně odborů, je zapojena ve všech fázích tohoto procesu urovnání sporů.

Výjimky
CETA neodstraní celní překážky v oblasti veřejných, audiovizuálních a dopravních služeb. Liberalizace vzájemného obchodu se také nedotkne některých zemědělských produktů, mezi které patří drůbež, mléčné výrobky a vejce.

Záruky
Všechny výrobky dovážené z Kanady musí splňovat Unijní normy. Evropské standardy týkající se ochrany zdraví, životního prostředí, sociálních práv nebo práv spotřebitelů nebudou dohodou CETA dotčeny. EU bude i nadále regulovat bezpečnost potravin po svém, včetně geneticky modifikovaných produktů a hormonálně upraveného hovězího masa, které je u nás zakázáno.
CETA se netýká veřejných služeb a členské státy EU si nadále budou stanovovat, jestli veřejné služby jako zdravotnictví, vzdělávání či dodávky vody udrží pod svou přímou kontrolou nebo je budou privatizovat.

Společný nástroj k výkladu
Současně s dohodou CETA podepsaly EU a Kanada společný nástroj k výkladu, což je dokument, který bude právně závazný a který jasně a jednoznačně vymezuje, na čem se Kanada a EU v řadě článků CETA dohodly (např. pokud jde o nový systém soudů pro investice, právo regulovat, veřejné služby nebo ochranu pracovníků a životního prostředí).

Další postup
CETA by mohla začít předběžně platit prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy se obě strany vzájemně informují o ukončení všech vnitřních postupů nezbytných pro prozatímní uplatňování dohody. Poslanci očekávají, že se tak stane nejdříve 1. dubna 2017. Jelikož byla CETA Evropskou komisí prohlášena za takzvanou smíšenou dohodu, ratifikovat ji musí i členské státy EU, tedy národní a v některých případech i regionální parlamenty. Prozatímní provádění dohody CETA má, stejně jako obdobné případy dohod EU v minulosti, umožnit smysluplné uplatňování její podstaty. CETA bude plně ratifikována, jakmile dohodu schválí všechny parlamenty v členských státech v souladu se svými příslušnými vnitrostátními ústavními požadavky.
Rada v říjnu 2016 přijala své rozhodnutí podepsat dohodu CETA a současně přijala další rozhodnutí, v němž stanoví, která ustanovení jsou vyloučena z prozatímního uplatňování. Týkají se zejména těchto oblastí: 1) Ochrana investic; 2) Přístup na investiční trh, pokud jde o portfoliové investice; 3) Systém soudů pro investice.
Pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj, práci a životní prostředí, rozhodnutí Rady obsahuje pasáž, která umožňuje prozatímní provádění uvedených kapitol, přičemž se zohlední rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy.

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou
Poslanci také udělili souhlas s uzavřením dohody o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou, která by měla zintenzivnit vzájemnou dvoustrannou spolupráci v neobchodních věcech, např. v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, boje proti terorismu a organizovanému zločinu, podpory udržitelného rozvoje, výzkumu a kultury. /pm/

 
Publikováno: 3. 5. 2017 | Počet zobrazení: 2524 článek mě zaujal 455
Zaujal Vás tento článek?
Ano