asseco Aimtec murr

EK navrhla uzavření obchodní dohody mezi EU a Kanadou

Evropská komise dne 5. 7. 2016 formálně navrhla Radě EU, aby podepsala a uzavřela dohodu o volném obchodu mezi EU a Kanadou, známou jako Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA). Smlouva je společně s obdobnou smlouvou mezi EU a USA (TTIP), která se aktuálně vyjednává, předmětem ostré kritiky, zejména pokud jde o znění doložky známé jako ISDS - doložka, která řeší spory investora se státem a je součástí textu CETA.   

 
Komise hájí stanovisko, že je potřebné CETA urychleně podepsat a zahájit její okamžité prozatímní uplatňování, a proto se rozhodla navrhnout CETA jako „smíšenou“ dohodu. To by umožnilo využívat výhod dohody bez zbytečného prodlení. Nicméně tím není dotčeno právní stanovisko Komise, kterou v současné době projednává Soudní dvůr (EU) ohledně uzavřené obchodní dohody mezi EU a Singapurem. Nicméně Komise usiluje, aby mohla být dohoda podepsána v průběhu příštího summitu EU-Kanada, který se uskuteční v říjnu. Pokud by k tomu došlo a Rada a Evropský parlament by s CETA vyslovily svůj souhlas, bylo by možné dohodu uplatňovat v prozatímním režimu. 
 
Zrušení cel a obchodních omezení
K pozitivním přínosům CETA Evropská komise zdůrazňuje, že nová smlouva bude znamenat, že již od prvního dne uplatňování CETA budou zrušena téměř všechna cla. Již od prvního dne uplatňování dohody Kanada zruší cla na zboží pocházející z Evropy ve výši 400 milionů eur. Na konci přechodného období pro odstranění cel se tato částka vyšplhá na 590 milionů eur ročně. Volný obchod by nicméně nemělo znamenat, že dojde ke zmírnění či modifikaci norem EU, které chrání zdraví a bezpečnost občanů, jejich spotřebitelská práva a životní prostředí. Tyto normy zůstanou beze změn a veškerý dovoz z Kanady bude muset bez výjimky splňovat všechna pravidla a předpisy EU.
Nová dohoda rovněž usnadní poskytování záručního servisu. Díky tomu budou moci firmy z EU snáze vyvážet vybavení, strojní zařízení a software, protože budou moci vysílat mechaniky a další odborníky za účelem poskytování záručních a souvisejících služeb a podpory. 
Vedle omezení cel umožní CETA podnikům z EU, a zejména menším firmám, snížit náklady. Toho bude dosaženo díky vzájemnému uznávání tzv. „osvědčení o posouzení shody“ pro širokou škálu výrobků – od elektrických zařízení až po hračky. Konkrétně se EU a Kanada dohodly na tom, že budou akceptovat osvědčení o shodě vydaná druhou stranou v oblastech, jako jsou elektrické spotřebiče, hračky, elektronická a rádiová zařízení, strojní zařízení nebo měřicí přístroje. To znamená, že za určitých okolností mohou orgány posuzování shody v EU zkoušet výrobky z EU určené na vývoz do Kanady podle kanadských pravidel a naopak. Předejde se tak tomu, že obě strany provádějí stejné zkoušky, a mohou se značně snížit náklady pro společnosti i spotřebitele. Přínos to bude především pro menší podniky, které může odradit nutnost hradit stejné zkoušky dvakrát.
 
Liberalizace služeb
CETA je také zdaleka nejrozsáhlejší dohodou, kterou EU v oblasti služeb a investic doposud uzavřela. Evropské podniky dle Komise získají výhody, pokud jde o schvalování jejich investičních projektů v Kanadě. Budou mít také více příležitostí k poskytování služeb, například specializovaných námořních služeb, jako je bagrování pod vodou, překládka prázdných kontejnerů a přeprava určitých nákladů uvnitř Kanady. V jiných odvětvích, jako jsou služby v oblasti životního prostředí, telekomunikace a finanční služby, bude zajištěn přístup na trh, a to jak na úrovni federální, tak poprvé rovněž v provinciích. V dohodě CETA – stejně jako ve všech ostatních obchodních dohodách – současně chrání EU plně veřejné služby.
 
Uznávání profesních kvalifikací 
CETA dále usnadní uznávání profesních kvalifikací v regulovaných odvětvích (jako jsou architekti, účetní a inženýři), což přinese nové možnosti odborníkům v těchto oborech. Rovněž podnikům z EU umožní, aby se ucházely o kanadské veřejné zakázky na všech úrovních státní správy – federální, provincionální i místní – a v odvětvích, jako jsou mimo jiné informatické systémy či silniční nebo železniční doprava.
 
Přístup k veřejným zakázkám
Dalším přínosem CETA má být přístup k veřejným zakázkám. Kanada nově otevře své veřejné zakázky společnostem z EU ve větším rozsahu než svým ostatním obchodním partnerům. Společnosti z EU se budou jako první firmy nepocházející z Kanady moci ucházet o dodávání zboží a poskytování služeb nejenom na federální úrovni, ale i v kanadských provinciích a obcích. Kanadský trh s veřejnými zakázkami v provinciích má přitom odhadem dvojnásobný objem než trh federální. 
Kanada se rovněž zavázala ke zvýšení transparentnosti tím, že bude oznámení o všech svých veřejných zakázkách umisťovat na jediné webové adrese. Přístup k informacím je jednou z největších překážek, které musí menší evropské podniky překonávat, pokud se chtějí uplatnit na mezinárodních trzích, a právě toto opatření pro ně proto bude velkým přínosem.
 
Ochrana duševního vlastnictví
CETA má rovněž vytvořit rovnější podmínky mezi Kanadou a EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Posílí se například ochrana autorských práv, a to sladěním kanadských a evropských pravidel týkajících se ochrany technologických prostředků a správy digitálních práv. Zlepší se také ochrana poskytovaná farmaceutickým výrobkům z EU v kanadském režimu práv duševního vlastnictví. Posílí se rovněž prosazování těchto práv stanovením možnosti předběžných opatření a soudních zákazů pro zprostředkovatele, kteří se dopouštějí jejich porušení. 
Kanada rovněž souhlasila s tím, že posílí svá opatření na hranicích proti zboží s padělanou ochrannou známkou, zboží porušujícímu autorská práva a zboží s padělaným zeměpisným označením.
 
Ochrana typických produktů
Nová smlouva CETA má představovat také významný pokrok pro řadu středních a menších podniků, které podnikají ve venkovských komunitách a obchodují se zemědělskými produkty. Nyní budou moci těžit z toho, že Kanada souhlasila s ochranou 143 typických produktů z konkrétních zeměpisných oblastí EU. Mezi tyto produkty, které budou v rámci dohody CETA chráněny, patří nejčastěji vyvážené potraviny a nápoje z EU, mimo jiné sýr Roquefort, balzamikový ocet z Modeny nebo holandský sýr Gouda. 
Evropské produkty budou chráněny před napodobeninami obdobným způsobem jako v rámci právních předpisů EU a zabrání se tomu, aby byly jejich názvy v Kanadě považovány za obecné.
CETA obsahuje také přísná pravidla pro ochranu pracovních práv a životního prostředí. Obě strany se zavázaly k tomu, že nikdy nebudou obcházet přísné normy EU ve prospěch obchodních zájmů, ale že budou naopak spolupracovat na tom, aby k uplatňování podobných vlastních norem povzbudily také ostatní země, zejména pak ty rozvojové.
 
Ochrana investic
Zvláště sledovaná otázka je ochrana investic (doložka ISDS). Dohoda v tomto směru zavádí nový systém soudů pro investice a posílená pravidla na ochranu investic. Vlády zemí EU tak budou mít zaručené právo provádět regulaci v zájmu svých občanů a současně pobízet zahraniční investory prostřednictvím ochrany jejich investic. Jako takový má představovat tento systém významný krok k dosažení konečného cíle EU, kterým je vytvoření globálního soudu pro investice.
 
Vstup v platnost
Poté, co Rada přijme příslušné rozhodnutí, bude možné CETA prozatímně uplatňovat. Dohoda plně vstoupí v platnost poté, co ji prostřednictvím rozhodnutí Rady (se souhlasem Evropského parlamentu) přijme EU a také všechny členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních ratifikačních postupů.
 
/pm/

 
Publikováno: 10. 10. 2016 | Počet zobrazení: 2428 článek mě zaujal 483
Zaujal Vás tento článek?
Ano