asseco Aimtec murr

Nové výzvy pro energetické projekty lákají na dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vypsalo novou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie. Cílem je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.  

 

Výstupem projektů realizovaných v rámci programu Nízkouhlíkové technologie – Výzva 1, by mělo být zejména rozšiřování nabíjecí infrastruktury i počtu pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. To by kromě zvýšení naší konkurenceschopnosti mělo rovněž posílit i celkový inovační potenciál ČR.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. dubna do 31. července 2016, a ucházet se o ni mohou malé, střední i velké firmy. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Podle typu podniku se odvíjí i případná výše poskytované podpory.
Jako tzv. způsobilé výdaje (ZV) je možné podpořit:
- dlouhodobý hmotný majetek. V rámci pořízení stavebních prací budou za způsobilé výdaje považovány pouze investiční náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
- studie proveditelnosti

V rámci programu Nízkouhlíkové technologie - Výzva I lze získat podporu na projekty týkající se následujících oblastí (údaje jsou vztaženy na jeden projekt):

a) Elektromobilita (dotace 50 – 70 %)
(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - elektromobilita silničních vozidel)
- pořízení elektromobilů
- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
Na tyto účely mohou menší firmy získat až 70 % dotace na ZV, střední pak podporu až do výše 60 % ZV a větší firmy maximálně 50 %. Na pořízení elektromobilů je stanovena minimální výše dotace 70 000 Kč a maximální do výše 3 mil. Kč. Na pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic v areálu pro vlastní potřebu je minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.
b) Akumulace energie (dotace 40 – 60 %)
- Pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie
Pro tuto kategorii je minimální výše dotace stanovena na 50 000 Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis, přičemž je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV, pro střední podnik může být poskytnuta podpora až do výše 50 % ZV, a v případě, že je příjemcem velký podnik, může podpora činit maximálně 40 % ZV.

c) Druhotné suroviny (dotace 25 – 45 %)
- Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
- Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
- Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.
V této skupině je minimální výše dotace stanovena na 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč. Menší firmy mohou získat podporu až do výše 45 % ZV, střední do 35 % ZV a velké podniky mají šanci na podporu ve výši až čtvrtiny (25 %) ZV.

Co musí projekty splňovat?
Projekty mají samozřejmě i svá specifika a omezení. K těm hlavním patří skutečnost, že projekt, na který je uplatňována žádost o podporu, musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy a nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. Schválené a podpořené projekty budou mít následně povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu. Prezentace výsledků projektu proběhne v rámci období udržitelnosti projektu, které je stanovené výzvou.
V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně jednu žádost o podporu a při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení úrovně připravenosti technologie (Technology Readiness Level -TRL). Podpořeny budou projekty od úrovně TRL 5 a vyšší, což znamená:
TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.
U výzvy Nízkouhlíkové technologie, aktivita c) došlo také ke změně pravidel pro způsobilost výdajů, a k pravidlům pro způsobilost výdajů se doplňuje ustanovení týkající se pořízení hmotného majetku takto: „V případě pořízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím. Toto pravidlo se vztahuje na investice do hmotného a nehmotného majetku s výjimkou investic v režimu de minimis“ (další podmínky způsobilosti výdajů zůstávají beze změny). Důvodem této změny je nutnost uvést text výzvy do souladu s platným nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a to s čl. 14, bod 6. V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilé výdaje. Podrobné informace o uvedeném nařízení mohou zájemci nalézt na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

 

 
Publikováno: 4. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2383 článek mě zaujal 482
Zaujal Vás tento článek?
Ano