asseco Aimtec murr

Registr smluv učiní zprůhlednění obchodování se státem

V polovině prosince loňského roku byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a zákon o registru smluv. Ten vytváří základ pro registr, v němž bude muset zveřejňovat své smlouvy stát, kraje, města, obce a řada dalších veřejnoprávních institucí, v nichž má stát svou účast - což se samozřejmě týká i firem, které se státem obchodují.

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, s výjimkou dvou paragrafů (6 a 7), které vstupují v platnost až o rok později (1. července 2017). Od poloviny roku 2017 se tak dosavadní pravidla podle nových předpisů ještě zpřísňují a zápis v registru smluv se stane dokonce podmínkou účinnosti zveřejňovaných smluv. Pokud se smlouva, na níž se vztahuje nová legislativní úprava, neobjeví v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, automaticky se anuluje - platí, že je zrušena a od počátku neplatná.
Od 1. 7. 2016 bude muset řada subjektů z veřejné sféry povinně uveřejňovat v registru soukromoprávní a dotační smlouvy, stejně jako smlouvy o návratné finanční výpomoci. Výjimku tvoří jen smlouvy vztahující se na zakázky s maximální hodnotou plnění 50 tisíc Kč bez DPH či nižší, nebo ty, na které se vztahují jiná omezení - obsahují utajované skutečnosti apod. Zveřejňovány naopak budou muset být i dodatky smluv uzavřených před 1. 7. 2016, a to dokonce spolu s původními smlouvami.
Zákon stanovuje, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jejíž stranou je Česká republika, nebo organizace či instituce, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Sem patří kromě státních nebo národních podniků např. i územní samosprávný celek (včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města), státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo vysoká škola, příspěvková organizace územního samosprávného celku, či ústav nebo obecně prospěšná společnost založené státem nebo územním samosprávným celkem, ale i jakákoli právnická osoba, v níž má stát majetkový většinový podíl.
Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se podle dikce zákona rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž příslušných metadat do registru smluv. Povinně bude třeba v metadatech vyplnit také identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cenu a datum uzavření. Smlouva musí být zaslána správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na elektronickém formuláři do datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce registru smluv uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení (uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy), zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se provádí zpravidla automatizovaně. Teprve poté nabývá smlouva oficiální platnost. Přístup do registru bude on-line a bezplatný.
 

 
Publikováno: 8. 6. 2016 | Počet zobrazení: 2360 článek mě zaujal 493
Zaujal Vás tento článek?
Ano