hnv murr

Na cestě k energetické unii

Evropská komise v polovině února představila dlouho očekávaný soubor právních předpisů o bezpečnosti dodávek energie a předložila soubor předpisů o udržitelné bezpečnosti dodávek energie. Obsahuje návrhy, jež mají EU připravit na celosvětovou transformaci energetiky, ale i např. na možné přerušení dodávek energie.

 

Soubor předpisů o bezpečnosti dodávek energie je předkládán v souvislosti s novou celosvětovou a všeobecnou dohodou o změně klimatu, kterou přijali čelní světoví představitelé v Paříži dne 12. prosince 2015. Pařížská dohoda měla mj. vyslat podnikům i tvůrcům politik signál, že cesta k čisté energii je nevratná, a připravila půdu pro celosvětovou transformaci energetiky.
Východiska legislativních návrhů
Bezpečnost dodávek energie je jedním ze základních kamenů již dříve představené Strategie pro energetickou unii, která je klíčovou politickou prioritou Junckerovy Komise. Strategie pro energetickou unii, která byla zahájena před rokem, slibuje poskytnout všem Evropanům:
a) bezpečnou,
b) udržitelnou a
c) konkurenceschopnou energii.

Komisí představený soubor předpisů se pak zaměřuje na bezpečnost našich dodávek, avšak dotýká se všech tří uvedených hlavních cílů Strategie. Snížením naší poptávky po energii a lepším řízením dodávek z externích zdrojů Komise hodlá plnit daný slib a posilovat stabilitu evropského trhu s energií.
Komise reagovala zejména na krize v dodávkách plynu v letech 2006 a 2009, které postihly miliony občanů EU, přičemž chce dosáhnout, aby se tato situace již neopakovala. Zátěžové testy v roce 2014 nicméně ukázaly, že Evropa je vůči vážným přerušením dodávek zemního plynu stále příliš zranitelná. Předložené návrhy tak mají v oblasti zásobování plynem založit spolehlivý, konkurenceschopný a pružný systém, ve kterém energie plynou přes hranice a spotřebitelé těží z jeho výhod. Ale současně zajistit, aby byla budoucnost zásobování zajištěna čistou energií.

Co tvoří energetický „balíček“ 
Soubor legislativních návrhů Komise stanovuje širokou škálu opatření s cílem posílit odolnost EU vůči narušení dodávek zemního plynu. Tato opatření zahrnují snižování poptávky po energii, zvýšení výroby energie v Evropě (včetně z obnovitelných zdrojů), další rozvoj řádně fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií a rovněž diverzifikaci zdrojů energie, dodavatelů a přepravních tras. Návrhy mají rovněž zvyšovat transparentnost evropského trhu s energií a vytvářet větší solidaritu mezi členskými státy EU.
Soubor právních předpisů, tvořících udržitelnou bezpečnost dodávek energie, zahrnuje všechny druhy energií, a tvoří jej:

1)    Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu
Komise vychází z toho, že zemní plyn hraje důležitou úlohu při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a zůstává významnou součástí skladby zdrojů energie využívaných v EU. Stávající vnější závislost nicméně podle Komise vyžaduje, aby EU posílila odolnost svých trhů pro případ, že bude muset čelit přerušením dodávek zemního plynu. Aby bylo možné plně využít výhod na likvidních a konkurenčních trzích, je podle Komise nezbytné zlepšit transparentnost na trhu EU se zemním plynem. Komise hodlá zranitelnost systému řešit tím, že navrhuje, aby se při přípravě opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu přešlo od vnitrostátního přístupu k přístupu regionálnímu. Návrh kromě toho zavádí zásadu solidarity mezi členskými státy, která má zajistit dodávky do domácností a základních sociálních služeb, jako je zdravotnictví, v případě, že jejich dodávky budou ohroženy z důvodu vážné krize. 

2)    Rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky
EU hodlá právně zajistit, aby mezivládní dohody podepsané jejími členskými státy s třetími zeměmi a týkající se bezpečnosti dodávek zemního plynu v EU byly transparentnější a plně v souladu s právními předpisy EU. Z toho důvodu zavádí předběžnou kontrolu slučitelnosti prováděnou Komisí. Tato předběžná kontrola umožňuje předtím, než dojde k vyjednání, podpisu a uzavření dohod, zkontrolovat jejich soulad s pravidly hospodářské soutěže a s předpisy v oblasti vnitřního trhu s energií. Členské státy budou muset před podpisem smluv plně zohlednit stanovisko Komise. 

3)    Strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu
Komise vychází z toho, že Evropa je největším dovozcem zemního plynu na světě. Celková kapacita Evropy pro dovoz LNG je značná a v současnosti dostačuje k pokrytí přibližně 43 % současné celkové poptávky po plynu (2015). Nicméně pokud jde o přístup k LNG, dle Komise zůstávají značné regionální rozdíly. Komise proto zavádí strategii pro zkapalněný zemní plyn (LNG), která zlepší přístup všech členských států k LNG jako alternativnímu zdroji plynu. Ústředními body této strategie jsou budování strategické infrastruktury k dokončení vnitřního trhu s energií a určení nezbytných projektů, které by ukončily závislost některých členských států na jediném zdroji energie. 

4)    Strategie pro vytápění a chlazení
Poslední část souboru opatření Komise k zajištění udržitelné bezpečnosti dodávek energie se týká vytápění a chlazení budov a průmyslu, které spotřebovává polovinu energie v EU. Kromě toho je ze 75 % závislé na fosilních palivech. Navrhovaná strategie pro vytápění a chlazení se zaměřuje na odstraňování překážek pro snižování emisí uhlíku (tzv. dekarbonizaci) v budovách a průmyslu. Klade rovněž důraz na skutečnost, že zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie bude mít dopad na bezpečnost dodávek energie. Vzhledem k tomu, že EU chce snížit svou závislost na externích dodavatelích, má strategičtější přístup k tomuto sektoru zásadní význam.

Závěr
Hlavním cílem Junckerovy Komise v oblasti energetické bezpečnosti je vytvoření odolné evropské energetické unie, která sleduje progresivní politiku v oblasti změny klimatu s cílem poskytnout spotřebitelům v EU – domácnostem i podnikům – bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. To bude podle Komise vyžadovat zásadní přeměnu našeho energetického prostředí, avšak má poskytnout příležitost pro další inovace v tomto odvětví, a tak přispět k vytváření pracovních míst, k růstu v EU a k ochraně životního prostředí. V návaznosti na předložený soubor právních předpisů Komise naléhavě vyzvala Evropský parlament a Radu, aby předložené návrhy rychle a přednostně schválily jako legislativu, která zvýší odolnost Evropy vůči potenciálnímu narušení dodávek energie. /pm/
 

 
Publikováno: 8. 6. 2016 | Počet zobrazení: 2436 článek mě zaujal 530
Zaujal Vás tento článek?
Ano