hnv murr

Virtualizace výrobních procesů je pevně spjata s Průmyslem 4.0

V rámci Strojírenského fóra, které se uskutečnilo 22. - 23. března v pražském Obecním domě, měl velmi zajímavou přednášku Petr Kolář, vedoucí Výzkumného centra RCMT z Fakulta strojní ČVUT v Praze na téma: Výrobní technologie budoucnosti - multifunkční procesy s podporou virtuálních modelů.  

 

Jak vnímáte nyní velmi frekventované téma Průmyslu 4.0 ze svého pohledu?
Tématem čtvrté průmyslové revoluce se zabýváme a vnímáme ho jako přirozenou další evoluci v oboru výrobní techniky a technologie, kterou umožnil bouřlivý rozvoj ICT. Nové hardwarové i softwarové prostředky nám dávají rozšířené možnosti lépe naplňovat požadavky na vysokou přesnost, produktivitu, jakost i nízké náklady ve všech výrobních technologiích. Významným tématem v této oblasti je právě virtualizace výrobních procesů a dále pak témata v oblasti měření, diagnostiky a komunikace s uživatelem výrobního stroje.

A jakou roli v moderní výrobě hraje virtualizace?
Výrobu v současné době ovlivňuje mnoho technologických změn vázaných na vývoj nových materiálů, rostoucí podíl aditivní výroby, automatizace a inteligence strojů. Změny výrobních technologií s sebou nesou požadavky na výrobní stroje, jejichž vývoj a parametry se musí měnit. Technická a finanční rizika spojená s těmito změnami je možno dílčím způsobem simulovat pomocí virtuálních modelů. V přednášce, kterou jsme připravili společně s kolegou Janem Smolíkem, jsme ukazovali na konkrétních příkladech, jak tyto komplexní modely přispívají k podpoře realizace technologie u koncového zákazníka a tím jsou přidanou hodnotou v rozhodovacích procesech u výrobce stroje.

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) je součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení na Fakultě strojní ČVUT v Praze a hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie v ČR. Co je jeho cílem?
RCMT vzniklo na základě požadavku z průmyslu mít v České republice silného a zkušeného partnera pro výzkum a vývoj. RCMT se proto dlouhodobě snaží být nejlepším oborovým výzkumným pracovištěm v kontextu České republiky a zařadit se mezi špičková výzkumná centra z pohledu světového. Dosažení tohoto cíle poměřujeme zájmem firem o spolupráci s námi, zájmem o otevírání společných výzkumných a vývojových témat a také zájmem mladých lidí studovat a pracovat v RCMT.

Takže se podílíte i na přípravě mladých odborníků pro praxi?
Přesně tak. Úkolem RCMT v oblasti vzdělávání je výchova mladých odborníků, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Teoretickými a experimentálně ověřovanými znalostmi mohou tito specialisté přispět ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v České republice a zvyšovat jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích.

A jak spolupracujete s průmyslovými podniky?
Výzkumná spolupráce s firmami probíhá formou přímých komerčních projektů i dlouhodobých grantových projektů s podporou financování z veřejných zdrojů. Za téměř 16 let existence RCMT stojí za jeho týmem řada výsledků v podobě patentů, prototypů, funkčních vzorků a ověřených technologií vyvinutých ve spolupráci s českými průmyslovými firmami. Za dobrou a komplexní spolupráci RCMT s firmami jsme dvakrát obdrželi ocenění Česko-americké obchodní komory Nejlepší spolupráce roku a to v roce 2014 za spolupráci s TOS Varnsdorf a v roce 2015 s KSK Kuřim.

Liší se postavení RCMT od podobných center ve světě?
Z pohledu světového je zaměření a směřování RCMT podobné jako u dalších předních světových výzkumných ústavů. To máme možnost si pravidelně porovnávat při setkání s kolegy ze zahraničí na jednáních Mezinárodní akademie výrobního inženýrství CIRP, jíž jsme aktivní členové. Jedinou odlišnost lze spatřovat ve struktuře zdrojů financování, protože univerzitní pracoviště s 10 % institucionální podpory a 90 % zdrojů získaných z projektů ve spolupráci s průmyslem je exotické z pohledu všech vyspělých zemí světa. Zde se totiž obvyklá institucionální podpora univerzitních pracovišť pohybuje v rozsahu 30 až 60 %.

Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Inženýrský a doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V roce 2015 se stal vedoucím pracoviště.
 

 
Publikováno: 2. 6. 2016 | Počet zobrazení: 2855 článek mě zaujal 467
Zaujal Vás tento článek?
Ano