asseco Aimtec murr

Připojování k elektrizační soustavě má nová pravidla

Od 1. února 2016 nabyla účinnosti vyhláška 16/2016 Sb. O podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která ruší dosavadní předpisy upravující tuto problematiku.

 

Energetický regulační úřad (ERÚ) se pomocí nové právní úpravy snaží stanovit jednotným způsobem obecné podmínky připojení zařízení jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k přenosové nebo distribuční soustavě. Novela má za cíl zjednodušit procesy připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě a výroby elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez potřeby licence (tzv. mikrozdrojů). Snížené administrativní nároky na připojení a provoz malých zdrojů určených hlavně k vlastní spotřebě mají přispět k rozvoji malých obnovitelných a dalších decentralizovaných zdrojů a k rozvoji a zavádění inteligentních sítí.
Nová vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení. Žádost o připojení se podává pro každé místo připojení zvlášť, a to před výstavbou nebo připojením nového zařízení (s výjimkou mikrozdrojů na hladině nízkého napětí, připojovaných k distribuční soustavě tzv. zjednodušeným připojením) před změnou rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení (s výjimkou některých předpisem stanovených případů), před změnou charakteru odběru podle přílohy, v případě změny místa připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, nebo změně druhu výrobny či zvýšení instalovaného výkonu výrobny připojené k distribuční soustavě. V případě výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW je dále součástí žádosti o připojení výrobny harmonogram přípravy výstavby výrobny. Tento harmonogram obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA), umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může v některých případech také od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti, a to je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na provoz přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších. Předmětem studie připojitelnosti výrobny nebo odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných vlivů připojení zařízení na provoz přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Předmětem studie připojitelnosti distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení možných variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti. Studie připojitelnosti není vyžadována v případě snížení rezervovaného příkonu nebo výkonu.
V případě žádosti o připojení zařízení nad rámec standardních připojení (zejména jde-li o specifický způsob stavebního nebo technického provedení připojení zařízení k přenosové, nebo distribuční soustavě), hradí žadatel oprávněné náklady spojené s realizací nadstandardního připojení nebo specifického stavebního nebo technického provedení připojení v plné výši. Stejně tak nese plnou výši úhrady spojené se změnou v případě, je-li požadováno připojení zařízení na jiné napěťové hladině, než k níž je zařízení připojeno, a požadovaná úprava připojení není vynucena změnou technických podmínek připojení,
Rezervovaný příkon nebo výkon na hladině nízkého napětí je možné převádět v rámci jedné nemovitosti nebo více sousedících nemovitostí, jen pokud je to technicky možné a realizace převodu rezervovaného příkonu nebo výkonu nevyvolá dodatečné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy. Obdobně se postupuje při převodu rezervovaného příkonu na hladině vysokého, nebo velmi vysokého napětí v rámci jedné uzlové oblasti příslušné napěťové hladiny.
Vyhláška se zabývá i podmínkami, za nichž je možné tzv. krátkodobé připojení, tzn. připojení prozatímního zařízení podle české technické normy k distribuční soustavě na dobu určitou. Krátkodobě nelze k distribuční soustavě připojit výrobnu a mikrozdroj.

 

 
Publikováno: 13. 5. 2016 | Počet zobrazení: 2698 článek mě zaujal 520
Zaujal Vás tento článek?
Ano