asseco Aimtec murr

Martifer Solar, expert na solární řešení

Martifer Solar je divizí portugalské skupiny Martifer, která se specializuje na všechny druhy fotovoltaických systémů dle individuálních potřeb klienta. Martifer Solar nabízí komplexní fotovoltaicé systémy na klíč a věnuje se projektům integrovaných fotovoltaických systémů, od vývoje, přes komplexní projektovou činnost, výrobu fotovoltaických modulů a solárních rotačních systémů, instalaci a provoz, až po servis. Na otázky týkající se působení firmy v ČR a problematiky solárního trhu nám odpověděl finanční ředitel českého zastoupení Davide Pacheco.

 

Pročse Martifer rozhodl působit v České republice?

Odpoloviny roku 2008 Martifer Solar sledoval vývoj na českémtrhu a hodnotil obchodní příležitosti prezentovanéněkolika tvůrci trhu. Na základě interního hodnocenítrhu a po zvážení potenciálu Českérepubliky v solární technologii se správnírada Martiferu rozhodla v létě roku 2009 založit pobočkuMARTIFER SOLAR CZ s.r.o. v Praze.

Malýkvalifikovaný a vysoce zkušený tým byl vyslánz Portugalska, aby zde založil novou společnost a zahájilpřípravu prací. Od té doby se týmrozrostl o místní zaměstnance a dnes zde působí11 kvalifikovaných a zkušených profesionálů.

Čímjste se zabývali v letošním roce?

Běhemroku 2010 se tým Martifer Solar CZ soustředil na střešní3 MW projekt na klíč. Tento náročný projekt,zahrnující stránky technické,zprostředkovatelské i zhotovení, byl uskutečněn vareálu logistického parku v Praze, na nepochozíchnových střechách a na plně funkčních skladech(trapézový plech + tepelná izolace + tenkámembrána PVC) s požadavkem na ukotvení na betonovénosníky, vzdálené od sebe více než 6 m.

Našeoperační a technické oddělení tvrdě pracovalona překonání všech možných překážek,které se mohly objevit před a během výstavby.Překážky se podařilo úspěšně odstranit a nášcíl byl splněn bez potřeby zásahu do stávajícíchzáruk budov.

Jakýje Váš názor na aktuální situacisolárního průmyslu v České republice?

Rok 2010byl zajisté velmi významným pro fotovolataickýtrh České republiky. Nicméně tento úspěchbude mít v blízké budoucnosti negativnínásledky. Během minulých let se díky přeplacenía vysokému tarifu výkupních cen českýfotovolataický trh stal obchodně vysoce atraktivní.Několik zahraničních investorů známých na FVtrhu a zde působících, jako Martifer Solar, učiniliobchodní rozhodnutí v závislosti na zmíněnýchpodmínkách.

Vzhledemk nepružnosti regulací, štědrým dotacím anedostatku efektivní kontroly nad vydávánímlicencí se trh rychle rozrostl. Současně úřadynebyly schopny držet tempo s dynamičností trhu a včas naněj reagovat. Úřady zareagovali až ve chvíli, kdybyl trh, vzhledem ke své velikosti, zaplaven obrovskýmpočtem FV projektů.

Vsoučasné době se úřady snaží naléztrychlé a bezbolestné řešení zmírněnítěchto následků, které podle našeho názorunebudou tak dramatické, jak jsou prezentoványenergetickým sektorem.

Jakvidíte budoucnost solárního průmyslu v Českérepublice?

Ceny prorok 2011 již byly zveřejněny, bude se jednat o propad zhruba 55 až60 % a přesto, že to vidíme jako agresivní redukci,nevidíme zde hlavní problém.

Vládaoznámila svůj záměr limitovat pozemníinstalace. Chápeme obavy vlády a její záměra nevidíme to jako problém. Dle našeho názoruje problém v tom, že tyto nové tarify budou aplikoványtaké na střešní instalace nad 30 kW. Když uvážíte,že střechy jsou již zastavěné plochy, což minimalizujevliv vizuální i na životní prostředí azískaná elektřina může být použita přímov budově samotné, je pro nás omezení do 30 kWinstalací poměrně těžko pochopitelné.

Pokudohlášená čísla vedou v platnost, znamenáto z pohledu investorů a dalších hráčů na českémtrhu zmrazení trhu pro rok 2011 a let nadcházejících.Věřím, že chápete, že za této situacevšichni účastníci zváží svéprojekty v České republice a adaptují se novýmpodmínkám. Objeví se nové obchodnímodely přizpůsobené těmto podmínkách.Důležitý je také fakt, že očekávámesnížení cen instalací hlavně díkyupravení cen FV panelů. Neméně důležitý budetaké posun od velkých instalací silnýchinvestorů k četným malým instalacím vlastníkůdomů a zároveň zákazníků elektrotechniky. Tímse sníží náklady na pronájem pozemků,právní podporu i provize zprostředkovatelům,umožňující přijatelný zisk malýminvestorům.

Jakhodnotíte rozhodnutí podporovat instalace pod 30 kW?

Jelikožjde o sektor s vyšší podporou právního rámce,budeme se na něj soustředit. Instalace do 30 kW zahrnujíhlavně domovní instalace.

Neznamenáto ovšem naši pasivitu vůči tomuto trhu. Mohu Vás dokonceujistit, že Martifer se již připravuje na nové prostředía že i nadále bude působit v České republice.Věříme, že trendem v tomto odvětví, který jek vidění v Evropě, nejlépe pak v Německu, budou malédomovní FV instalace.

Vzhledemk současné situaci na trhu, jaké jsou Vaše vyhlídkydo budoucna?

Rádbych využil této příležitosti k oznámení,že Martifer Solar nabídne v České republice novouřadu střešních řešení připravených kinstalaci.

Tytonové produkty nazývané „FV sady“ bylyvyvinuty Martifer Solar R&D a obsahují všechny komponentypotřebné pro malé střešní FV instalace. Našesady byly vyvinuty na základě našich zkušeností sestřešními instalacemi a ve spolupráci s přednímisvětovými odborníky na FV technologie. Všechny sadyjsou sestrojeny z materiálů nejvyšší kvality agarantovány Martifer Solar i jeho dodavateli.

Budou kdispozici v různých technických provedení, a tonejspíš od 3 do 30 kW. Tento výkonnostnírozptyl umožní zákazníkům výběrnejvhodnější instalace dle jejich potřeb, jelikož mohoubýt instalovány jak samostatně, tak v kombinaci sdalšími elektrickými jednotkami.

 
Publikováno: 28. 1. 2011 | Počet zobrazení: 2931