asseco Aimtec murr

Jak správně vyřešit odvodnění stavby průmyslových areálů a ještě optimalizovat využívání vody v objektu?

Odvodnění stavby průmyslového areálu, eventuálně dalších zpevněných ploch (parkovací či skladovací plochy), které ke stavbě přísluší, je jedním z úkolů, které je třeba řešit již v rámci projektové přípravy a návrh tohoto řešení je podle novely vodního zákona i podmínkou pro získání stavebního povolení.   

 

V dalších právních předpisech z poslední doby je pak uvedeno, že odvádění srážkových vod musí být řešeno přednostně zasakováním. Pokud to není možné, lze využít zadržování a regulované odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací. Nelze-li aplikovat ani toto řešení, je dovoleno regulované vypouštění do jednotné kanalizace. Provozovatelé kanalizací však také stále častěji omezují či zcela zakazují vypouštění dešťových vod do jednotné splaškové kanalizace, a to hlavně z důvodu její nedostatečné kapacity.
Takto vzniklou situaci lze řešit dvěma způsoby. Tam kde to umožňují hydrogeologické podmínky (propustnost půdy, výška hladiny podzemních vod atd.), lze dešťovou vodu likvidovat pomocí vsakování. Druhým způsobem je akumulace srážkových vod s následným využitím v objektu například na splachování toalet, úklid, údržbu zeleně či po patřičné úpravě jako vodu technologickou. To umožňuje uspořit až 50% vysoké procento nákladů na vodu. Motivací pro instalaci vsakovací či akumulační nádrže bývá také často úspora nákladů na poplatcích za odvod srážkových vod do kanalizace nebo zařazení mezi protipovodňová opatření.
         
V praxi se podle velikosti a charakteru objektu využívají různá vsakovací zařízení a nádrže, do nichž jsou zaústěny jednotlivé odvodňovací větve (počet záleží na velikosti odvodňované plochy. U průmyslových objektů bývají často upřednostňovány plastové bloky či tunely oproti betonovým nádržím vzhledem k cenové dostupnosti a snadnější instalaci. Důležitým prvkem jsou také filtrační zařízení umístěná na nátoku, která slouží k čištění dešťových vod od mechanických nečistot. Systém pro akumulaci a využívání vody je tvořen nátokem s filtračními prvky, akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem do vsaku či do kanalizace.
Příkladem realizace odvodnění průmyslového areálu je odvodnění průmyslových hal v areálu Zdiby o celkové rozloze odvodňované plochy 20 000 m2 (obr. č. 3, 4 a 5). Ta byla rozdělena do několika povodí, odvodňujících střechy, komunikace a další typy zpevněných ploch. Vzhledem k dobrým hydrogeologickým podmínkám a požadavku investora likvidovat veškerou vodu v místě vzniku, byl zvolen princip zasakovaní. Odvodnění bylo provedeno přes 8 odvodňovacích větví, na dvou z nich byly vzhledem k využití odvodňovaných ploch pro parkování osazeny odlučovače ropných látek. Síť všech dešťových svodů byla napojena přes vtokové šachty do pěti vsakovacích galerií o celkovém počtu 1275 kusů vsakovacích bloků. Celkový objem vsakovacích galerií byl 385,6 m3. Jednotlivé galerie byly vyskládány na zarovnané dno, obaleny do geotextíilie a následně zasypány původním výkopovým materiálem. Barbora Blanková, Glynwed s.r.o.

S rostoucím tlakem legislativních požadavků a také snahou uspořit část provozních nákladů je hospodaření s dešťovými vodami decentralizovaným způsobem stále častější variantou. Je ale nezbytné věnovat vysokou pozornost výběru vhodného řešení, velikosti nádrže i samotné odborné instalaci.
 

 

 
Publikováno: 11. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3255 článek mě zaujal 691
Zaujal Vás tento článek?
Ano