asseco Aimtec murr

Evropský parlament k integritě a transparentnosti trhu s energií

Zářijové plénum Evropského parlamentu zásadně přispělo k další liberalizaci trhu elektřinou a plynem. Poslanci totiž podpořili návrh nařízení o integritě a transparentnosti trhu s energií (KOM 2010/0726) v pozměněném znění. Pokud se Evropská komise s pozměněným návrhem ztotožní, má tento otevřenou cestu k realizaci.  

 

Schválené nařízení především stanovuje pravidla zákazu nekalých praktik na velkoobchodních trzích s energií (obdobně, jak je tomu již u finančních trhů) a má současně zajistit jejich monitorování, které bude provádět příslušná agentura. Nařízení se tedy nepoužije pro maloobchodní řetězec trhu s energií. Zákonodárce přitom vychází z nutnosti, aby všichni účastníci trhu (občané, podniky a úřady) měli důvěru v integritu velkoobchodních trhů s energií, které je v současnosti v široké míře realizována na liberalizovaném trhu s elektřinou a plynem, při současném rozvoji energetických burz (propojení trhu mezi energetickými burzami v EU se předpokládá do roku 2015).
Kromě toho velkoobchodní trhy s energií zahrnují organizované burzy a zprostředkované mimoburzovní (OTC) obchody, které se uzavírají mimo zemi, na kterou se obchody vztahují (což zpětně ovlivňuje obchodování na energetických burzách).
Uvedený systém naznačuje, že zneužívání trhu, k němuž dochází na konkrétním trhu, není omezeno na jediný členský stát, ale logicky dopadá na celou Evropskou unii. Proto je podle Evropské komise, která nařízení předložila, nutné zavést jednotná pravidla regulace pro celý vnitřní trh EU. Již dnes přitom na vnitrostátní úrovni existují snahy o zavedení monitorování trhů s energií, která jsou však omezená na daný stát. O to víc je podle Komise nutná celoevropská regulace, bez níž by tyto parciální vnitrostátní regulační kroky vyvolávající riziko mohli hrozit rozdílnými nekoordinovanými režimy.

Cíle a obsah nové regulace
Cílem nařízení je vytvořit rámec s jednotnou definicí pravidel, která by byla přizpůsobená zvláštním prvkům trhů s energií a současně účinně zjišťovala a odvracela zneužívání tohoto trhu. Předpokládá se přitom, že k tomu vytvořená Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky bude úzce spolupracovat s vnitrostátními regulačními orgány zřízenými podle směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES (a s jinými orgány) tak, aby byla přes monitoring trhů s elektřinou a plynem zajištěná účinná a koordinovaná vynucovací opatření. Nařízení má také usnadnit efektivnější monitorování na vnitrostátní úrovni tím, že umožní přístup orgánů na vnitrostátní úrovni ke komplexním údajům a zajistí, aby příslušný celoevropský pohled na trhy s elektřinou a plynem a nezbytné odborné znalosti agentura přinesla do činnosti evropských trhů s elektřinou a plynem a energetických systémů a plynárenských soustav. Nařízení přitom vychází z toho, že velkoobchodní trhy s energií zahrnují jak komoditní trhy, tak i trhy s deriváty, se vzájemně propojenou tvorbou cen v obou sektorech.
Nařízení v této souvislosti přímo stanoví, aby agentura sbírala, posuzovala a sdílela údaje z velkoobchodních trhů s energií. Orgány členských států, včetně vnitrostátních regulačních orgánů, vnitrostátních finančních regulačních orgánů a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, pak budou přímo zainteresovány na tržních výsledcích. Nařízení dále přímo požaduje, aby účastníci trhu předkládali agentuře záznamy o svých obchodech s velkoobchodními energetickými produkty.
Agentura by měla striktně zajistit provozní bezpečnost údajů, které bude od trhu získávat, a dále zamezit neoprávněnému přístupu k těmto informacím, a také stanovit, aby sbírané údaje nebyly zneužity osobami, které k nim nemají oprávněný přístup. Nebudou-li informace komerčně citlivé, agentura by měla být schopna dát je k dispozici účastníkům trhu a veřejnosti.
Vnitrostátní regulační orgány by měly zase odpovídat za aplikaci nařízení v členských státech a za vytvoření potřebných vyšetřovacích pravomocí. Monitorování trhu energií totiž bude doprovázeno účinným šetřením, pokud vznikne podezření na zneužívání trhu. Při potvrzení zneužívání pak toto šetření povede případně k příslušným sankcím, jak je stanoví nařízení.
Pokud jde o sankční opatření, tato nařízení svěřuje vnitrostátním regulačním orgánům a ukládá členským státům, aby jim udělily nezbytné pravomoci pro šetření podezření na zneužívání trhu a aby stanovily vhodná pravidla ohledně sankcí v případě porušení nařízení. Lze tedy předpokládat, že v návaznosti na schválené nařízení bude ještě muset být přijata příslušná vnitrostátní právní úprava (pravděpodobně na úrovni novely energetického zákona).
Nařízení dále potvrzuje přeshraniční povahu trhu s energií, v rámci níž se přisuzuje důležitá úloha Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která má v úzkém spojení s energetickými regulačními orgány a orgány finančního dohledu zajistit důslednou kontrolu a zjišťování podezření na zneužívání trhu a ve spolupráci s vnitrostátními regulační orgány upozorňovat na potenciální zneužívání trhu a bude usnadňovat výměnu informací. Nařízení dává dokonce možnost zřídit vyšetřovací skupinu koordinovanou agenturou, a složenou ze zástupců dotčených vnitrostátních regulačních orgánů.

V návaznosti na výše uvedené nařízení mj. stanoví obsah některých základních definic. Konkrétně např.
- pojmu „velkoobchodní trh s energií“, kterým rozumí jakýkoli trh v Unii, na kterém se obchoduje s velkoobchodními energetickými produkty
- pojmu „manipulace s trhem“, kterým rozumí:
a) uzavírání obchodů nebo vydávání příkazů k obchodování s velkoobchodními energetickými produkty,
- které vydávají nebo jsou způsobilé vydávat nesprávné nebo zavádějící signály, pokud jde o nabídku, poptávku po nich nebo jejich cenu; nebo
- u nichž osoba nebo osoby jednající ve spolupráci zaručují, nebo se snaží zaručit, cenu jednoho nebo několika velkoobchodních energetických produktů na neobvyklé nebo uměle vytvořené úrovni, aniž by si osoba, která uzavírá obchody nebo vydává příkazy k obchodování zjistila, zda její důvody pro takové jednání jsou legitimní a zda tyto obchody nebo příkazy k obchodování jsou v souladu s přijatými tržními praktikami na dotčených velkoobchodních trzích s energií; nebo
- které využívají nebo se snaží využít smyšlené prostředky nebo jakoukoli jinou formu klamání nebo lsti;
b) šíření informací, které vydávají nebo jsou způsobilé vydávat nesprávné nebo zavádějící signály týkající se velkoobchodních energetických produktů, včetně šíření pověstí a nepravdivých nebo zavádějících informací, pokud osoba, která tyto informace šíří, ví, nebo by měla vědět, že tyto informace jsou nepravdivé nebo zavádějící. (Pokud jde o novináře jednající v rámci výkonu povolání, mělo by se toto šíření informaci hodnotit s přihlédnutím k pravidlům, jimiž se řídí jejich povolání, pokud tyto osoby nezískávají přímo ani nepřímo výhodu nebo zisk ze šíření příslušných informací.)

- pojmu „velkoobchodní energetické produkty“, kterými rozumí:
a) smlouvy na dodávky zemního plynu nebo elektřiny
b) deriváty týkající se zemního plynu nebo elektřiny
c) smlouvy týkající se přepravy zemního plynu nebo elektřiny
d) deriváty týkající se přepravy zemního plynu nebo elektřiny,
a to ve všech případech nezávisle na tom, kde a jak je s nimi obchodováno.

Nařízení současně jednoznačně stanoví zákaz účasti nebo snahy o účast v manipulaci s trhem na velkoobchodních trzích s energií.

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu
Evropský parlament ve svém usnesení přijal upřesňující a rozšiřující formulace k nařízení, a to jak v oblasti jeho odůvodnění, tak i definic a vlastních ustanovení. Poslanci mj. upravili, co zahrnuje manipulaci na velkoobchodních trzích s energií, která zahrnuje „lidské zásahy, které uměle vytvoří ceny na úrovni neodůvodněné tržními silami nabídky a poptávky, včetně skutečné dostupnosti, výrobní, skladovací nebo dopravní kapacity a poptávky“.
Formy manipulace s trhem pak zahrnují:
- zadávání nebo rušení falešných objednávek;
- šíření nepravdivých nebo zavádějících informací nebo pověstí prostřednictvím sdělovacích prostředků, včetně internetu, nebo jakýmikoli jinými prostředky;
- úmyslné poskytování nepravdivých informací podnikům, které poskytují posouzení cen nebo zprávy týkající se trhu, což má za následek uvedení účastníků trhu v omyl, kteří na základě takových posouzení cen nebo zpráv týkajících se trhu jednají;
- předstírání, že dostupná kapacita výroby elektřiny nebo dostupnost plynu či dostupná přepravní kapacita jsou jiné než kapacita, která je technicky skutečně k dispozici, jestliže takové informace mají nebo pravděpodobně mají dopad na cenu velkoobchodních energetických produktů.

Evropský parlament současně stanoví, že by měl být zřízen evropský registr účastníků trhu, který by zakládal na vnitrostátních registrech.

Další legislativní postup
Na základě svého hlasování o nařízení Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby nařízení posoudila ve smyslu jeho připomínek a znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem. V opačném případě bude návrh předložen k publikaci v Úředním věstníku a následné implementaci do právních řádů členských států EU. /pm/
 

 

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3645 článek mě zaujal 756
Zaujal Vás tento článek?
Ano