asseco Aimtec murr

Nový autorský zákon na Slovensku

Od 1. ledna 2016 je na Slovensku účinný nový zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, který nahradí současnou právní úpravu. Přináší množství pozitiv, ale i určité problémy.  

 

Aby bolo dielo autorsko-právne chránené, vyžaduje nový zákon, aby bolo toto dielo „jedinečným“ výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Podľa EÚ práva by však malo stačiť, že je toto dielo „originálne“ v zmysle, že je „výsledkom autorovej vlastnej tvorivej duševnej činnosti”. Cieľ tohto rozdielu ostáva otázny, rovnako tak budúci prístup súdov k tomuto rozporu nového zákona s právom EÚ.
Dôležité zmeny sa dotkli licenčných zmlúv, na ktoré bude potrebné myslieť pri ich príprave. Nový zákon konečne výslovne umožňuje meniť dielo so súhlasom autora. Udelený súhlas však môže autor kedykoľvek odvolať, ak sa s nadobúdateľom licencie nedohodne inak. Nemožnosť odvolať súhlas bude preto potrebné dopĺňať do zmlúv. Ďalšia zmena sa týka možnosti autora odstúpiť od výhradnej licencie, ak sa nevyužíva dohodnutým spôsobom. V praxi to síce predstavuje značné riziko, no bude ho možné odstrániť tak, že sa v licencii výslovne uvedie, že nadobúdateľ licenciu nie je povinný využívať. V súčasnosti je vo väčšine prípadov tiež otázne, akými spôsobmi môže objednávateľ používať dielo, ktoré bolo vytvorené na jeho objednávku, ak popri zmluve o dielo nebola udelená aj osobitná licencia. Nový zákon tento problém čiastočne odstraňuje, keďže po novom už platí, že autor v takom prípade udelil súhlas na použitie diela na účel vyplývajúci zo zmluvy. Na túto zákonnú licenciu by sa zmluvné strany v praxi nemali spoliehať, pretože účel nemusí byť zo zmluvy vždy jasný. Platí to najmä v prípadoch prípravy diela výhradne pre účely objednávateľa, ktoré by autor nemal používať sám a predávať tretím subjektom.
Nový zákon prináša aj mnohé ďalšie zmeny, napríklad zrušuje obmedzenie vzťahujúce sa na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku obvyklej licenčnej odmeny, zavádza povinnosť pred zničením alebo trvalým premiestnením originálneho diela umiestneného na verejnom priestranstve informovať autora (v niektorých prípadoch príslušnú organizáciu kolektívnej správy) o zámere zničiť alebo trvalo odstrániť toto dielo. Mnohé zmeny sa dotkli aj oblasti kolektívnej správy práv.
V najbližších vydaniach Právnych noviniek sa budeme venovať Novému zákonu so špecifickým zameraním na jednotlivé oblasti, ktorých sa zmeny dotkli.


Peter Šuba, Vladimír Troják, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
 

 
Publikováno: 1. 4. 2016 | Počet zobrazení: 2398 článek mě zaujal 500
Zaujal Vás tento článek?
Ano