asseco Aimtec murr

PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0

V současném trendu automatizace výroby, kde se stále více skloňuje pojem Průmysl 4.0, se postupující digitalizace stále širšího spektra činností, které dosud zajišťovala analogová zařízení nebo lidé, přesouvá do internetové sféry, označované také jako internet věcí (IoT). 

 

Tématem a ústředním motivem diskusí na konferenci PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0, která se koná 17. února 2016 v pražském Obecním domě, se bude diskutovat o praktických zkušenostech s aplikací Průmyslu 4.0 ve výrobní sféře.
Třetí blok přednášek na konferenci zahájí Vladimír Kysela, manažer procesní automatizace společnosti ABB v ČR a na Slovensku. Blok bude zaměřen na firmy s definovanou digitální strategií, na základy datové kultury, integraci datové architektury a na integrovanou automatizaci řízenou v reálném čase.

Ve vašem příspěvku se zabýváte inteligentními subsystémy. Můžete přiblížit konkrétní zkušenosti s iniciativou Průmysl 4.0 ve vaší firmě?
Pracovní skupiny, které rozvíjejí novou koncepci, jsou velmi rozmanité. Například s názvem Industry 4.0 (v němčině Industrie 4.0) přišla pracovní skupina vedená Německem, zatímco podobná iniciativa ve Spojených státech dostala jméno Industrial Internet. Obě iniciativy vycházejí z technologií, které souvisejí s „internetem věcí“, což je v zásadě všudypřítomné propojení všech přístrojů s internetem, např. hodinek, aut nebo ledniček a kyberfyzikálních systémů, tedy kombinace fyzických předmětů a softwarových systémů. Vedle aktivního zapojení do činnosti relevantních iniciativ a výborů se ABB zapojuje také do projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které utvářejí a ovlivňují budoucí technické možnosti.

Jak si vaše firma stojí v přístupu k výrobě, koncipujete ji už na základech Průmyslu 4.0?
Příkladů implementace Průmyslu 4.0 v našich výrobních závodech je mnoho. Ukázky z českých továren zazní na konferenci a pokud bych měl nyní vybrat jeden z příkladů zahraničních, pak by to byla např. továrna na výrobu jističů a spínačů ve Vaase, nacházející se ve Finsku. Po boku operátorů zde bezpečně pracuje 24 robotů. Továrna je převážně automatizovaná, automatizován je celý proces od objednávky po dodávku.

Záběr vaší firmy je poměrně široký, co se týče portfolia výrobků. Můžete přiblížit, zda - a jak - vám iniciativa Průmysl 4.0 pomáhá, pokud už se dá hovořit o jejím nasazení ve vaší firmě?
Jednoznačnou mantrou zavádění Průmyslu 4.0 do výroby je logicky zvýšení produktivity. Odhad pro tento vliv se uvádí někde kolem 30 % nárůstu produktivity. Když se vrátím k předchozímu příkladu výroby ve Finsku, pak spolehlivost dodávek je nyní 98,3 %, průměrná doba dodávky zákazníkovi od objednávky se zkrátila z deseti na pět dnů, výrobu lze automaticky upravit dle poptávky, počet zákaznických reklamací se snížil na polovinu.

S čím se potýkáte v souvislosti s Průmyslem 4.0 nejvíce, pokud se dá otázka takto formulovat?
Mnohé součásti čtvrté průmyslové revoluce nejsou žádnou novinkou. Technologie cloudu, síťová zařízení, komunikační rozhraní a datové služby již běžně fungují na mnoha trzích. Ovšem pokud má dojít k dalšímu posunu, je nutné uzavřít mnoho dohod a definovat principy, jako například:
- vzájemná ujednání s dodavateli o standardní syntaxi a sémantice s cílem identifikovat, shromažďovat a ukládat data,
- vzájemná ujednání s dodavateli o standardizovaných službách na základě standardních rozhraní, komunikačních prostředků a sémantiky,
- dostupnost služeb vytvářejících přidanou hodnotu díky dostupnosti dat od dodavatelů,
- provázanost služeb s třetími stranami,
- dynamická, částečně autonomní adaptace výrobních služeb na změny parametrů prostředí (např. aplikace systému plug and produce na výměnu strojů nebo aktualizace softwaru bez přerušení výroby).

Myslíte si, že do budoucna iniciativa Průmysl 4.0 přinese vaší firmě výhody v tržním prostředí nad firmami, které tuto iniciativu ignorují nebo na ní včas nezareagují?
Tato nová průmyslová revoluce je fenoménem, který nelze zastavit. Klíčové, z hlediska vyšší přidané hodnoty pro zákazníky, je lepší pochopení požadavků na standardizaci, která umožní interakci s technologiemi přinášenými konceptem Průmysl 4.0. Pro zákazníky ABB se otevírají nové příležitosti, které pomohou konsolidovat jejich konkurenční výhody na stávajících trzích a umožní vstup na další trhy. Myslím si, že uvažovat o tom, že zůstanu jako firma mimo Průmysl 4.0, není prozíravý podnikatelský přístup.
 

 
Publikováno: 30. 3. 2016 | Počet zobrazení: 2671 článek mě zaujal 521
Zaujal Vás tento článek?
Ano