asseco Aimtec murr

Evropská komise řeší daňové „přehmaty“ Fiatu

Volkswagen není jedinou automobilkou, na níž se nyní soustřeďuje pozornost právníků. Například také Fiat bude mít unijním orgánům co vysvětlovat. Evropská komise dospěla k závěru, že Lucembursko poskytovalo selektivní daňovou výhodu společnosti Fiat Finance and Trade. Podle pravidel EU pro státní podporu jednala společnost v rozporu s právem, a uložila pokutu společnosti Fiat v Lucembursku za neoprávněné daňové výhody.

 

V návaznosti na hloubková šetření, jež byla zahájena v červnu 2014, dospěla Komise k závěru, že Lucembursko formou přiznaných daňových opatření zvýhodňovalo finanční společnost skupiny Fiat. Rozhodnutí o daňovém režimu, které vydaly příslušné finanční úřady, uměle snižovala splatnou daň. Jednalo se konkrétně o přísliby, jejichž prostřednictvím daňová správa komunikuje společnostem způsob, jak se bude v jejich případě vypočítávat daň z příjmu právnických osob nebo jak se u nich budou uplatňovat zvláštní daňová ustanovení. V případě společnosti Fiat Finance and Trade přitom Lucembursko schválilo „umělé metodiky“ pro stanovování její zdanitelných zisků, které neodrážely ekonomickou realitu. Jednalo se především o to, že ceny zboží a služeb, které si mezi sebou prodávají společnosti v rámci skupin Fiat (tzv. převodní ceny), neodpovídaly tržním podmínkám. Ve výsledku pak společnost Fiat Finance and Trade zdaňovala pouze malý díl svého skutečného zisku.

Podstata kauzy
Společnost Fiat Finance and Trade se sídlem v Lucembursku poskytuje finanční služby (např. vnitroskupinové úvěry) ostatním automobilovým podnikům v rámci skupiny Fiat. S evropskými společnostmi skupiny Fiat uzavírá mnoho různých transakcí.
Z šetření Komise vyplynulo, že lucemburské orgány vydaly v roce 2012 rozhodnutí o daňovém režimu, které společnost Fiat Finance and Trade selektivně zvýhodnilo, neboť jí od roku 2012 neoprávněně snížilo daňovou zátěž o 20 až 30 milionů eur.
Vzhledem k tomu, že společnost Fiat Finance and Trade funguje obdobně jako banka, její zdanitelný zisk lze stanovit podobným způsobem, a sice tak, že se vypočte návratnost kapitálu, jejž podnik vynaložil na své finanční aktivity. V případě prošetřovaného rozhodnutí však byla přijata umělá a velmi složitá metodika, která se pro výpočet zdanitelného zisku s ohledem na tržní podmínky nehodí. Opatření uměle snižuje daňovou zátěž společnosti Fiat Finance and Trade především dvěma způsoby:
-    Vzhledem k řadě ekonomicky neopodstatnitelných předpokladů a úprav směrem dolů pracuje rozhodnutí o daňovém režimu s mnohem nižším vlastním kapitálem, než jaký společnost skutečně má.
-    Také odhadovaná odměna, jež se na tento mnohem nižší kapitál uplatňuje pro daňové účely, je o mnoho nižší než tržní sazby.
Společnost Fiat Finance and Trade tak ve výsledku platila daně jen na základě malé části svého skutečného účetního kapitálu a velmi nízkých odměn. Vypočítává-li se zdanitelný zisk podle kapitálu, musí být úroveň kapitalizace společnosti v zásadě přiměřená obvyklým mírám ve finančním odvětví. Také uplatňovaná odměna musí odpovídat tržním podmínkám. Z posouzení Komise vyplynulo, že pokud by odhady kapitálu a odměny použité v případě společnosti Fiat Finance and Trade odpovídaly tržním podmínkám, zdanitelné zisky vykazované v Lucembursku by byly dvacetkrát vyšší.

Nové nástroje pro vyšetřování
Komise při šetření společnosti Fiat Finance and Trade poprvé použila žádosti o informace, a to na základě rozhodnutí, které v červenci 2013 přijaly členské státy v Radě (nařízení č. 734/2013). S touto pravomocí může Komise v případě, že neobdrží dostatek informací od členského státu, ve kterém je státní podpora vyšetřována, požádat, aby jí veškeré tržní informace potřebné k posouzení daného opatření přímo poskytl jakýkoliv jiný členský stát nebo jakýkoliv podnik (včetně podniku, který má z podpory prospěch, nebo jeho konkurentů). Tyto nové nástroje byly zavedeny v rámci modernizace pravidel státní podpory, kterou Komise zahájila v roce 2012 a která má zajistit, aby se Komise při prosazování právních předpisů mohla soustředit na ty z podpor, u nichž narušení hospodářské soutěže hrozí nejvíce.

Širší souvislosti a důsledky kauzy
Podle unijních pravidel pro státní podporu se ze strany Lucemburska jedná o protiprávní jev: v rozhodnutích o daňovém režimu nelze používat metodiky (bez ohledu na jejich složitost), jež slouží ke stanovování převodních cen bez jakéhokoli hospodářského odůvodnění a jež neoprávněně přesouvají zisky s cílem snížit určité společnosti výši odváděných daní. Společnost by totiž byla oproti svým konkurentům nespravedlivě zvýhodněna, protože ostatní podniky (typicky malé a střední) nakupují zboží a služby za tržní ceny, a platí tedy daně na základě svých skutečných zisků. Komise proto Lucembursku nařídila, aby od společnosti Fiat vybrala dlužnou daň, čímž má odstranit nespravedlivé konkurenční zvýhodnění, jemuž se firma těšila. Navíc má Fiat Finance and Trade má zaplatit pokutu až 20 milionů eur a již nemůže dále využívat výhodného daňového zacházení, které ji opatření státu zajišťovala.
Činnost Komise však tímto neskončila – rozhodování o daňových režimech má být prozkoumáno ve všech členských státech EU. V tuto chvíli proto nelze vyloučit možnost, že Komise zahájí formální vyšetřování i v dalších případech, nabude-li dojmu, že rozhodnutí o daňovém režimu porušují pravidla EU pro státní podporu. V současné době se již formálně vyšetřují rozhodnutí o daňovém režimu, jež byla přijata v Belgii, Irsku (v případě společnosti Apple) a Lucembursku (ve věci společnosti Amazon). Každý případ se posuzuje podle konkrétních okolností a nijak nepředjímají výsledek dosud otevřených šetření.   /pm/
 

 
Publikováno: 24. 2. 2016 | Počet zobrazení: 2540 článek mě zaujal 532
Zaujal Vás tento článek?
Ano